Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro studium a praxi. Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu schváleného MŠMT. Vzdělávacím programem je od školního roku 2007/08 vlastní školní vzdělávací program "Šestistovka – rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky" .

V souladu s tímto vzdělávacím programem zaměřeným na informační technologie umožňuje škola žákům již od prvního ročníku získávat základní dovednosti v práci na PC. Žáci mají možnost v rámci výuky jednotlivých předmětů procvičovat své znalosti pomocí výukových programů a zároveň si tak osvojit pravidla pro práci na počítačích.

Od 5. ročníku je pro všechny žáky výuka informatiky povinná. Žáci pracují ve skupinách o počtu 12 – 18 žáků. V šestém ročníku probíhá výuka informatiky a výpočetní techniky dvě hodiny týdně a od 7. ročníku pokračují žáci dle vlastní volby buď ve výuce informatiky s dvouhodinovou či jednohodinovou týdenní dotací. Jednohodinová dotace je nabízena s 2. předmětem, kterým jsou sportovní hry.[nbsp] Počínaje 7. ročníkem nabízíme možnost získat základy dalšího cizího jazyka ( Nj, Rj). Výuka probíhá 2 hodiny týdně v 7. - 9. ročníku.

Škola disponuje třemi učebnami ICT s celkem 70 počítači. Atraktivitu vyučování a aktivizaci žáků umožňují i interaktivní tabule, které jsou ve[nbsp]13 učebnách.

Jazyky si mohou žáci zdokonalovat v[nbsp]samostatné multimediální jazykové laboratoři. V rámci výuky má většina žáků 1. i 2. stupně možnost jedenkrát týdně konverzovat v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Povinná výuka angličtiny je realizována v 1. a 2.ročníku 1 hodinu týdně a od 3.ročníku s tříhodinovou týdenní dotací.

Své jazykové dovednosti si mohou žácu ověřit i na poznávacím zájezdu do Londýna nebo během prázdnin na čtrnáctidenním jazykovém pobytu v Německu.

ZŠ každoročně organizuje školy v přírodě, zimní lyžařský výcvikový kurz, plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd, adaptační kurz pro žáky 6. ročníku a pro 8. ročník kurz zdravého životního stylu.

Škola dále provozuje školní družinu (pro žáky 1. – 3. ročníku) a školní jídelnu (nabídka 2 jídel).

Z volnočasových aktivit nabízíme řadu zájmových kroužků z nichž nejžádanějšími jsou keramický, hudebně dramatický či internetový klub. Ze sportovních to pak jsou pohybové hry, florbal, kroužek dopravní výchovy a šachy.

Ve snaze o zvýšení zájmu žáků o četbu rozšířila škola otvírací dobu školní knihovny a čítárny tak, aby mohli její služby využívat každodenně žáci 1. i 2. stupně. Otvírací doba je od pondělí do čtvrtka od 12 do 15 hod.Zároveň zde mohou pod dohledem pedagoga smysluplně strávit dobu čekání na odpolední vyučování či zájmový kroužek. Škola také dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou Prahy 9, která pořádá pro všechny žáky 1. stupně pravidelné besedy nad knihou.

Pro spádové mateřské školy jsou pro děti z nejvyššího oddělení realizovány adaptační a přípravné hodiny a pro žáky zapsané do 1. ročníku škola pořádá „Kurs pro předškoláky“.

Naše škola samozřejmě nezapomíná na vyjímečně nadané žáky. Ti mají vypracovaný individuální vzdělávací plán, jednotlivé vyučující jim připravují rozšiřující a doplňující učivo a mají možnost navštěvovat odpolední kroužek bystrých hlaviček.

Škola má taktéž vypracovaný dlouholetý program pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci jsou skupinově integrováni na výuku českého jazyka, kde s nimi pracuje speciální pedagožka, která taktéž nabízí v odpoledních hodinách i individuální nápravy a logopedickou poradnu.

V souladu s dlouhodobou koncepcí školy chce škola pokračovat ve vzdělávání s rozšířenou výukou výpočetní techniky a dále pak umožnit žákům získat základní znalosti alespoň dvou světových jazyků.