Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro studium a praxi. Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu schváleného MŠMT. Vzdělávacím programem je od školního roku 2007/08 vlastní školní vzdělávací program "Šestistovka – rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky" .

V souladu s tímto vzdělávacím programem zaměřeným na informační technologie umožňuje škola žákům již od prvního ročníku získávat základní dovednosti v práci na osobních počítačích.

Škola je bohatě vybavená moderními technologiemi. V budově se nachází  tři počítačové učebny, každá se 30 počítači. Učebny jsou využívány nejen pro výuky informatiky, ale i pro ostatní předměty, a to již od 1. ročníku.  Žáci mají možnost v rámci výuky jednotlivých předmětů procvičovat své znalosti pomocí výukových programů jak na počítačích či dalších mobilních elektronických zařízeních, tak i prostřednictvím práce na interaktivních dotykových tabulích. Dotykové tabule jsou již instalovány ve všech kmenových třídách a většině odborných učeben.

Povinná výuka angličtiny je realizovaná v 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně a od 3. ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. V rámci vyučování má většina žáků možnost konverzovat v anglickém jazyce s rodilým mluvčím.

Od 5. ročníku je pro všechny žáky povinná výuka výpočetní techniky. V šestém ročníku probíhá výuka tohoto předmětu jednu hodinu týdně, v 7. ročníku pak dvě hodiny týdně, v 8. jednu hodinu a v 9. ročníku seznamujeme žáky se základy počítačové grafiky v rámci předmětu výtvarná a estetická výchova.

Počínaje 7. ročníkem nabízíme možnost získat základy dalšího cizího jazyka ( Nj, Rj). Výuka probíhá 2 hodiny týdně v 7. - 9. ročníku. Své jazykové dovednosti si mohou žáci ověřit i na poznávacím zájezdu do Londýna nebo během prázdnin na čtrnáctidenním jazykovém pobytu v Německu.

Škola má k dispozici odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a jazyků. Žáci mohou využívat i keramickou dílnu a školní knihovnu. Při tělesné výchově mohou žáci cvičit ve 2 nově zrekonstruovaných tělocvičnách a v případě pěkného počasí na školní zahradě na multifunkčním hřišti a běžecké dráze. Na školní zehradě je instalována i řada herních prvků a další hřiště, které využívá školní družina.

Každoročně organizujeme ve 2.- 4. ročnících týdenní ozdravné pobyty žáků (školy v přírodě), plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd, adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, pro sedmáky zimní lyžařský výcvikový kurz a pro 8. ročník kurz zdravého životního stylu.

Abychom si ověřili kvalitu vzdělávání a získaných dovedností a znalostí našich žáků,  organizujeme kromě klasického ověřování i další aktivity:

  • pro žáky 1. ročníku „Pasování na čtenáře“
  • v 2. – 9. ročníku vlastní testování čtenářské gramotnosti
  • v 9. třídách „Malé maturity“, při kterých vyučující ověřují základní znalosti žáků z předmětů Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk

Naše škola samozřejmě nezapomíná na výjimečně nadané žáky. Ti mají vypracovaný individuální vzdělávací plán, vyučující jim připravují rozšiřující a doplňující učivo a dále mají možnost navštěvovat odpolední „Kroužek bystrých hlaviček“.

Škola má taktéž vypracovaný dlouholetý program s podpůrnými opatřeními pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těm nabízí v odpoledních hodinách i individuální nápravy a logopedickou poradnu pod vedením speciální pedagožky.

Škola dále provozuje školní družinu (pro žáky 1. – 3. ročníku) a nově zrekonstruovanou školní jídelnu (nabídka 2 jídel).

Z volnočasových aktivit nabízíme řadu zájmových kroužků, z nichž nejžádanějšími jsou keramický, hudebně dramatický, kroužek angličtiny či internetový klub. Ze sportovních to pak jsou pohybové hry, florbal, kroužek dopravní výchovy a šachy.

Ve snaze o zvýšení zájmu žáků o četbu rozšířila škola otvírací dobu školní knihovny a čítárny tak, aby mohli její služby využívat žáci 1. i 2. stupně. Zároveň zde mohou pod dohledem pedagoga smysluplně strávit dobu čekání na odpolední vyučování či zájmové kroužky. Škola také dlouhodobě spolupracuje s Městskou knihovnou Praha 9, která organizuje pro naše žáky pravidelné besedy nad knihou.

Pro spádové mateřské školy jsou pro děti z nejvyššího oddělení realizovány adaptační a přípravné hodiny a pro žáky zapsané do 1. ročníku škola pořádá přípravný kurs „Hrátky s předškoláky“.

V souladu s dlouhodobou koncepcí školy chceme pokračovat ve vzdělávání s rozšířenou výukou výpočetní techniky a zároveň umožnit žákům získat základní všeobecné znalosti jako základnu pro další rozvoj a budoucí uplatnění ve společnosti.