Za posledních 15 let prošla budova školy rozsáhlými úpravami. Nové prostory dostala školní družina, byl vybudován venkovní sportovní areál, na škole vyrostly střešní nástavby díky nimž vznikly nové učebny jazyků, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky. Byl přebudován vstupní prostor školy. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem a postupně se modernizuje i provoz školní kuchyně. Nově byl v roce 2016 otevřen pavilon "Domeček", kam jsou umístěny 1. třídy.

Pro výuku informatiky i ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů mohou žáci využívat dvě učebny výpočetní techniky s celkem 60 počítači. Po jednom počítači jsou vybaveny i všechny kmenové učebny. Dále škola disponuje 24 interaktivními tabulemi, které jsou instalovány v odborných učebnách přírodopisu, chemie a fyziky a ve většině kmenových tříd. Interaktivní tabule umožňují výrazné zatraktivnění vyučovací hodiny a aktivizaci žáků během vyučování. 

Pro výuku jazyků využíváme jazykovou laboratoř se sluchátky, mikrofony a samozřejmě 25 počítači. Vyučující má k dispozici speciální výukový program umožňující kombinovat konverzující skupinky žáků, vstupovat do jejich rozhovoru nebo jejich rozhovor zaznamenat a následně žákům přehrát.

Získání fyzické zdatnosti umožňují žákům 2 tělocvičny, žákům starším patnácti let je nabízena možnost využití školní posilovny a od jara do podzimu je k dispozici venkovní sportovní areál s multifunkčním hřištěm, běžeckou dráhou a doskočištěm pro skok do dálky.

Na školní zahradě je i koutek pro školní družinu vybavený hřištěm s umělým povrchem, hracími prvky a stolem na stolní tenis. V odpoledních hodinách je sportovní areál přístupný okolní veřejnosti.

Pro keramický kroužek je vyhrazena samostatná dílna a byla zakoupena nová pec na vypalování výrobků. O práci v této keramické dílně je ze strany žáků velký zájem.

Vedení školy i celý pedagogický sbor mají snahu vytvořit pro žáky co nejoptimálnější prostředí a podmínky pro kvalitní vzdělávání a všestranný rozvoj jejich osobnosti.