Od nástupu stávající ředitelky školy v roce 2001 prošla budova školy rozsáhlými úpravami. Nové prostory dostala školní družina, byl vybudován venkovní sportovní areál, na škole vyrostly střešní nástavby, díky nimž vznikly nové učebny jazyků, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky. Byl přebudován vstupní prostor školy. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem. Byl zmodernizován i provoz školní kuchyně. Nově byl v roce 2016 otevřen pavilon "Domeček" se čtyřmi velkými učebnami. Jsou zde umístěny 1. třídy a 0. ročník. Zároveň zde v odpoledních hodinách funguje provoz školní družiny.

Pro výuku informatiky i ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů mohou žáci využívat tři učebny výpočetní techniky s celkem 90 počítači. Po jednom počítači jsou vybaveny i všechny kmenové a odborné učebny. Dále škola disponuje 28 interaktivními tabulemi, které jsou instalovány v odborných učebnách přírodopisu, chemie a fyziky a v kmenových třídách. Interaktivní tabule umožňují výrazné zatraktivnění vyučovací hodiny a aktivizaci žáků během vyučování. Žáci mají též k dispozici 1 mobilní učebnu s 16 tablety.

Získání fyzické zdatnosti umožňují žákům 2 renovované tělocvičny. Žákům starším patnácti let je nabízena možnost využití školní posilovny a od jara do podzimu je k dispozici venkovní sportovní areál s multifunkčním hřištěm, běžeckou dráhou a doskočištěm pro skok do dálky.

Na školní zahradě je i koutek pro školní družinu vybavený hřištěm s umělým povrchem, hracími prvky a stolem na stolní tenis. Také před novým pavilonem jsou instalovány další herní prvky, které mohou využívat pro relaxaci nejmladší žáci.

Pro keramický kroužek je vyhrazena samostatná dílna. O práci v této keramické dílně je ze strany žáků velký zájem.

Vedení školy i celý pedagogický sbor mají snahu vytvořit pro žáky co nejoptimálnější prostředí a podmínky pro kvalitní vzdělávání a všestranný rozvoj jejich osobnosti.