Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 20.11. 2017 od 18 h.

Třída 2.B bude mít z důvodu nepřítomnosti třídní učitelky náhradní třídní schůzky 22.11.2017 od 17:00 hod.

Schůzka zástupců Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy.

Zároveň se blíží volby do školské rady, ke kterým přikládáme následující pokyny, které Vám v tištěné podobě spolu s formulářem kandidátky přinesou děti domů.

V lednu 2018 končí tříleté funkční období Školské rady  Základní školy Litvínovská 600. Školská rada je zřizována podle §167 zákona č.561/2004Sb. již od roku 2005.

V nové školské radě budou opět podle usnesení Rady MČ Praha 9 dva zástupci z řad pedagogických pracovníků, dva zástupci z členů zastupitelstva MČ Prahy 9 a dva zástupci rodičů žáků.

Volba zástupců rodičů do školské rady proběhne korespondenčně, podle předem stanoveného harmonogramu a podle volebního řádu Školské rady Základní školy Litvínovská 600.

Obracím se na Vás v předstihu, abyste přemýšleli o nejvhodnějším kandidátovi, který by zastupoval Vaše zájmy ve školské radě. Součástí dopisu je i formulář na návrh kandidátů, který můžete poslat třídnímu učiteli po svém dítěti nebo přinést osobně na třídní schůzky dne 20.11.2017, případně můžete navrhnout kandidáty za Vaši třídu na těchto třídních schůzkách. Při výběru kandidáta se zamyslete nejen nad jeho důvěryhodností a ochotě pracovat pro školu, ale také o možném přínosu po stránce odborné a o jeho komunikačních schopnostech.

Všechny Vaše návrhy budou shromážděny a vyhodnoceny tříčlennou volební komisí skládající se ze 2 zástupců z řad rodičů a 1 zástupce z řad pedagogických pracovníků. Komisi  jmenuje ředitelka školy. Z Vašich návrhů komise vybere pět kandidátů s největším počtem hlasů. Ty oslovíme a po získání jejich souhlasu s kandidaturou zveřejníme nejpozději 30 dnů před konáním voleb.

Samotné volby proběhnou ve dnech 8.1. - 12.1.2018. Jejich oficiální vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy a podáním informace Vám, zákonným zástupcům, prostřednictvím žákovských knížek.

Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí. Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.

Za členy školské rady budou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise, a tento zápis předá zřizovateli školy. O výsledcích budete informováni na webových stránkách školy.

Přeji Vám šťastný výběr a děkuji za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Městská část Praha 9 vydala následující volební řád do školských rad:

Volební řád