I přes doporučení MZ ČR proběhne v pátek 25.9. 2020 standardní výuka. Vzhledem k tomu, že aktuálně nemáme ve škole hlášeného žádného covid - 19 pozitivního žáka, nevidíme uzavření školy jako smysluplné.

RNDr. Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

z důvodu zrušení třídních schůzek Vám zasíláme informace ke školnímu roku 2020/2021:

1, Škola se opět rozrostla, v 26 třídách máme 649 žáků.

2, Celoroční plán akcí najdete na webu, doplňujeme pouze informaci, že veškeré akce byly vzhledem k nejisté epidemické situaci výrazně redukovány a důraz bude kladen zejména na školní výuku. Jsme připraveni zajistit lyžařský výcvik (7. třídy) a kurz zdravého životního stylu (8.třídy). Školy v přírodě budou realizovány pouze v případě příznivých epidemických podmínek v rámci tříd. Upozorňujeme na ředitelské volno 16.11.2020 (pondělí předcházející státnímu svátku) z důvodu pravidelné deratizace a desinsekce objektu.

3, Děti byly seznámeny se všemi řády a navíc s pokynem ŘŠ k zajištění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19 a k tomu navazujícími hygienickými opatřeními. Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost aktuálním informacím a zněním řádů na webu školy.

4, Je nutné zaktualizovat kontakty na rodiče. Nahlaste, prosím, případné změny adres, mailových adres a telefonních čísel třídním učitelkám/učitelům. Tyto údaje jsou nesmírně důležité v době distanční výuky.

5, Od 4. tříd mají děti hesla do Bakalářů, kam jim vyučující píší známky, zapomínání případně chování, rodiče vidí i docházku dětí. Zkontrolujte si, prosím, že vaše přihlašovací údaje (které jste obdrželi prostřednictvím dětí) do Bakalářů jsou funkční.

6, Plán vzdělávání v průběhu roku. Vyučující se před začátkem školního roku sešli v rámci ročníků i předmětů. Byl sestaven plán redukované výuky. Do 2. října nebudou děti hodnoceny známkami, pouze slovně, počtem bodů nebo jinou vhodnou formou. Vstupní testy analyzují dosažené znalosti dětí po distanční výuce na jaře 2020 a celé září bude věnováno dorovnání vědomostí a dovedností. Všichni vyučující jsou připraveni vysvětlit specifika daného předmětu. Nejpozději na začátku října se začne vyučovat nové učivo. Vyučující jsou rodičům k dispozici v době konzultací. Konzultační hodiny jsou zveřejněny na webových stránkách školy, je nutné se předem s vyučujícím domluvit (může být nepřítomen z důvodu nemoci).

7, Na webu školy jsou v nabídce zájmové kroužky. Je tam i informace ohledně vypořádání plateb za neproběhlé kroužky v době uzavření školy. Přestože jdeme opět do nejistoty, chceme dětem umožnit smysluplné trávení volného času. Kroužky (mimo Legorobotiku, která začne dříve) začnou v měsíci říjnu.

8, Možnost návštěvy školního psychologa v budově školy je každý čtvrtek od 8:00 do 10:00 PhDr. Halíková (doporučujeme předchozí objednání).

9, Pobyt ve škole mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro žáky 7. -9. tříd je zajištěn. Bližší informace jsou na webu školy, stejně tak i informace o provozu školní knihovny.

10, Ve školní jídelně se bude na doporučení hygieniků do odvolání vařit pouze jedno jídlo. Z vydávání bylo nutné maximálně vyloučit samoobslužnost strávníků, čímž je zatížen kuchyňský personál i dohlížející pedagogové. V případě vyzvedávání oběda první den nemoci dítěte se nově již nechodí do jídelny, ale do kanceláře vedoucí ŠJ (přes rampu na školním dvoře).

11, Množí se dotazy, jak postupovat, pokud vaše dítě bylo v kontaktu s covid-19 pozitivní osobou. Rozlišujeme 2 případy:

  1. K tomuto kontaktu došlo mimo školu, Vás o tom informuje hygiena, pak se řídíte jejími pokyny a dítě ve škole omluvíte.
  2. Pokud se ve škole vyskytne covid-19 pozitivní žák, tuto informaci Vám nesdělí škola, ale opět hygiena a opět se řídíte jejími pokyny. Ze zákona škola poskytne informaci KHS, ale nikomu jinému nesděluje informace o zdravotním stavu žáků a zaměstnanců.

Apelujeme na vzájemnou ohleduplnost – neposílejte do školy děti s teplotou a nachlazením. Škola je vybavena teploměry a termokamerou v prostoru šaten – snažíme se rizika minimalizovat.

V případě, že by KHS vyhlásila karanténu na konkrétní třídu, budete informováni jak hygienickou stanicí, tak škola zveřejní tuto informaci na svých webových stránkách.

Zároveň prosíme rodiče, aby si uvědomili důležitost prezenčního vzdělávání a nenechávali děti doma pouze na základě svých obav. Jedinou indikací, proč nejít do školy, jsou znaky onemocnění nebo hygienou dítěti nařízená karanténa. Je třeba si uvědomit, že platí školní řád a pokud dítě zamešká víc než 30% výuky, je ohroženo neklasifikací (viz školní a klasifikační řád). Pokud škola nepřistoupila k distanční výuce naplněním kritérií novely školského zákona, pak zůstává povinností dítěte si zameškané učivo (za dobu nepřítomnosti ve škole) samostatně doplnit a případné nejasnosti konzultovat individuálně s daným vyučujícím.

12, Distanční výuka je nově uzákoněná a tedy povinná. Dojde k ní z nařízení vlády, KHS nebo naplněním podmínek zákona podle manuálu MŠMT. V souvislosti s případnou realizací distančního vyučování, prosíme, vyplňte přiložený dotazník a zašlete jej po svém dítěti zpět do školy. Pro realizaci distanční výuky bude škola jednotně používat MS Teams. V tuto chvíli s žáky od pátých tříd výše vyučující IT spolu s třídnímu učiteli nacvičují přihlašování. Řada dětí z druhého stupně již z jarní distanční výuky program zná.

Pro žáky z 1.-4. tříd bude nácvik teprve probíhat, nicméně malé děti se bez asistence rodičů neobejdou.  Rodiče obdrží přístupové údaje a na webu školy bude i postup registrace. Pro děti, které nemají doma zázemí pro online výuku, budou materiály k výuce přístupny jinou formou.

13, Forma plánovaných třídních schůzek v prosinci (7. 12.2020) bude upřesněna.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Školní knihovna je žákům ve školním roce 2020/21 otevřena každé úterý od 11:40 do 13:40 hod. a každý čtvrtek od 12:40 do 14:40.

Ze školní knihovny anglického jazyka si žáci mohou vypůjčit knížky každé pondělí o velké přestávce. 

Vážení rodiče, milí žáci,

zde naleznete nabídku kroužků pro školní rok 2020-21:

https://www.zslitvinovska6.cz/rodice-krouzky

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršující se epidemické situace a v návaznosti na vaše množící se žádosti o zvážení konání třídních schůzek jsem se rozhodla schůzky zrušit.  Veškeré provozní informace, které Vám třídní učitelé chtěli sdělit, obdržíte v písemné formě v průběhu příštího týdne. Zároveň s informacemi obdržíte dotazník k organizačnímu zajištění případného distančního vzdělávání dětí. Ohledně konání schůzky výboru SRPZŠ kontaktujte předsedu spolku pana Kamarýta. V případě potřeby konzultace s učiteli můžete využít po předchozí domluvě již určené konzultační hodiny (viz web školy).

Děkuji za pochopení.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Základní škola Litvínovská 600

Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2020/21

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:       žáci 7.ABC v čase 11:40- 12:15: školní knihovna - dohled Mgr. Hrádková

žáci 8.AB a 9.ABC v čase 12:35- 13:30: učebna PC č. 158 - dohled Mgr.Rozsypalová, školní knihovna/uč. PC č. 104 - dohled Mgr. Hrádková

Čtvrtek:   žáci 8.AB a 9.ABC v čase 12:35- 13:30: učebna PC č. 104 - dohled p. uč.

      Kytková, učebna PC č. 105 - dohled PhDr. Klapetek

                       

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 1.9.2020

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

i přes zhoršenou epidemickou situaci bychom chtěli pokračovat v zaběhnutém schématu vzdělávání včetně nabídky zájmových kroužků pro žáky a organizace mimoškolních akcí. Přesto jsem nucena učinit určitá opatření zabraňující případnému šíření infekce COVID – 19.

Těmito opatřeními jsou:

  • povinnost žáků a zaměstnanců školy nosit ve společných prostorách roušky
  • umožnit vstup do budovy zákonným zástupcům žáka pouze v době konání třídních schůzek nebo na základě předem domluvené schůzky
  • všechny vstupující osoby musí mít roušku
  • chod ranní školní družiny zajistit v samostatné třídě pro žáky 0. a 1. ročníku a pro žáky 2. a 3. ročníku
  • pro žáky 0. a 1. ročníku bude ODPOLEDNÍ ŠD PROBÍHAT AŽ DO 17,00 HOD. POUZE V DOMEČKU a přilehlé zahradě
  • v případě příznaků onemocnění žáka požadovat po zákonném zástupci co nejrychlejší vyzvednutí si dítěte ze školy

Detailní rozpis protiepidemických opatření škola vypracovala v pokynu ředitelky školy

Děkujeme za respektování těchto pravidel

RNDr.Věra Cyprichová, ředitelka školy

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2020/21 je v úterý 1. září 2020. Vstup do budovy a pohyb v ní bude umožněn pouze dětem a platí zvýšená hygienická pravidla (mytí a desinfekce rukou, pohyb v rozestupech podle Pokynů ředitelky školy Litvínovská 600).

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD. Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod.

V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od 11:40 do 14:00 hod.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá zástupce MČ Praha 9, vedení školy a třídní učitelky. (V případě špatného počasí proběhne uvítání v tělocvičně školy). Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd. Kolem 9. hodiny proběhnou první třídní schůzky, o děti se postarají paní vychovatelky ŠD. Žádáme rodiče, aby s ohledem na velkou koncentraci osob a s přihlédnutím k současné situaci do budovy školy vstupovali v rouškách. Rozdělení dětí podle tříd naleznete na tomto webu a je vyvěšeno i na budově školy.

Vzhledem ke konečnému počtu nastupujících prvňáčků budou otevřeny tři první třídy.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka 0. A a následně proběhne i třídní schůzka.

Školní družina pro přihlášené děti bude již v úterý ve standardním provozu do 17:00 hod.

Ve středu 2. 9.  a ve čtvrtek 3.9. 2020 bude na prvním stupni vyučování do 11,40, šestý až devátý ročník bude mít do 12,35 hod.

Od pátku 4. 9. 2020 bude probíhat výuka podle rozvrhu v plném rozsahu. Žáci obdrží rozvrh v tištěné podobě.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 1. 9. 2020.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Den otevřených dveří pro nastupující prvňáčky

Ve čtvrtek 27.8. 2020 nabízíme prohlídku pavilonu prvních tříd „Domečku“ od 9:00 do 11:00 hod. vstup vchodem z ulice Veltruská.

Vzhledem k situaci žádáme rodiče, aby oni i děti do budovy školy vstupovali v rouškách a aby u vchodu sobě i dětem vydesinfikovali ruce. Rádi bychom nový školní rok začali bez případných komplikací.

V „Domečku“ si můžete prohlédnout třídy a zázemí pavilonu a podívat se na venkovní hřiště. Budoucí třídní učitelky budou přítomny, za děti po celou dobu zodpovídají rodiče.

Podrobnější informace k 1. září budou vyvěšeny v průběhu příštího týdne.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Rozřazení dětí do tříd:

1.A

1.B

1.C

V pátek 26.6.2020 si mohou pro vysvědčení přijít všechny děti. Dětem nebudeme měřit teplotu, budou si muset vydezinfikovat ruce a po budově se musí pohybovat v roušce. Škola bude otevřená od 7:30, děti se ve svých kmenových třídách sejdou do 8:00. Třídní učitelky předají vysvědčení buď ve třídách, nebo na zahradě. Děti se nemusí přezouvat.

Ty děti, které dosud do školy po 11.3.2020 nenastoupily, musí přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde).

Nevyzvednutá vysvědčení budou třídní učitelky vydávat nejdříve v týdnu od 26.8.2020.

Obědy se vydávají od 10:00.

Všechny družinové děti (včetně 1. tříd a nulté třídy) budou po obědě ve školní družině hlavní budovy. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedávali tam. Družina bude v provozu pouze do 14:00.