V pátek 26.6.2020 si mohou pro vysvědčení přijít všechny děti. Dětem nebudeme měřit teplotu, budou si muset vydezinfikovat ruce a po budově se musí pohybovat v roušce. Škola bude otevřená od 7:30, děti se ve svých kmenových třídách sejdou do 8:00. Třídní učitelky předají vysvědčení buď ve třídách, nebo na zahradě. Děti se nemusí přezouvat.

Ty děti, které dosud do školy po 11.3.2020 nenastoupily, musí přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde).

Nevyzvednutá vysvědčení budou třídní učitelky vydávat nejdříve v týdnu od 26.8.2020.

Obědy se vydávají od 10:00.

Všechny družinové děti (včetně 1. tříd a nulté třídy) budou po obědě ve školní družině hlavní budovy. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedávali tam. Družina bude v provozu pouze do 14:00.

 

 

Děkujeme generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR, genmjr. PhDr. Petru Dohnalovi za poskytnutí roušek pro potřeby naší základní školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

Schůzka již proběhla - podrobnosti o ní najdete na liště "pro uchazeče" - "zápis do 1. třídy".

Vážení rodiče,

schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy se uskuteční 18.6.2020 od 16:00. Vstup hlavním vchodem školy. Zároveň bude od 15:15 ve vestibulu školy probíhat zápis žáků budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy do školní družiny.

Prosím respektujte, že budete k odbavení na zápis do ŠD a k převzetí rozhodnutí o přijetí vpouštěni do budovy po skupinkách tak, abychom dodrželi hygienická nařízení. Žádáme rodiče, aby přicházeli plynule v dostatečném časovém předstihu, jinak nebude zápis do ŠD včas odbaven.

K zápisu do školní družiny potřebujete vyplněný zápisový lístek do ŠD (ke stažení zde nebo lze vyplnit na místě) a 500,- Kč v hotovosti na měsíc září.

Zároveň Vás prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování ve školní jídelně (ke stažení zde nebo lze vyplnit na místě), stravování je podmínkou přijetí do ŠD. V posledním srpnovém týdnu si v kanceláři ŠJ budete moci vyzvednout čip a dořešit platby.

Samotná informační schůzka se uskuteční na zahradě školy. Na zahradu školy budete nasměrováni ve vestibulu školy. V případě nepříznivého počasí proběhne setkání ve školní jídelně, pro tento případ mějte, prosím,  s sebou roušku.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s další vlnou rozvolnění opatření proti koronaviru proběhne realizace socializačních aktivit pro žáky 2. stupně (viz manuál MŠMT zveřejněný na tomto webu). Z hlediska vzdělávání má podle MŠMT nadále prioritu výuka distanční, která bude probíhat až do pedagogické rady 16.6.2020. Nadále platí ředitelské volno 29. a 30.6.2020. O způsobu vydávání vysvědčení vás budeme informovat na webu školy, jakmile nabydeme jistoty, že vláda opět nevydá nový pokyn o přítomnosti či nepřítomnosti dětí ve škole.

V období od 8. do 26.6.2020 nabízíme žákům 2. stupně jejich dobrovolnou přítomnost ve škole za těchto podmínek:

1, Žáci se nemusí předem do školy přihlašovat, mohou přijít dle stanoveného rozpisu v určený den. Socializační aktivity povede třídní učitel nebo pověřený pedagog. Pokud přijde více než 15 žáků jedné třídy, budou rozděleni na dvě skupiny a TU se u nich vystřídá s jiným pedagogem. Obědy nebudou pro žáky 2. stupně k dispozici.

2, Žák bude do školy vpuštěn po odevzdání vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného čestného prohlášení, které najdete na tomto odkaze:

https://www.zslitvinovska6.cz/images/p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

3, Žákům bude při vstupu do budovy změřena teplota a bude jim provedena desinfekce rukou. Žáci následně bez přezouvání pokračují ke kmenové třídě, kde se v případě potřeby děti rozdělí do skupin.

4, Povinnost nosit roušky zůstává nadále v celé budově školy při pohybu žáků a při nedodržení vzdálenosti 1,5-2 m i při pobytu venku.

5, Možnost přítomnosti jednotlivých tříd stanovuje škola takto:

 1. a) v týdnu od 8.-12.6.

8.6.2020 6.ABC od 8:20 do 10:00

9.6.2020 7.AB od 8:20 do 10:00

10.6.2020 8.ABC od 8:20 do 10:00

Výuka 9. tříd je vzhledem k přijímacímu řízení tento týden přerušena.

 1. b) v týdnu od 15. -19.6.

15.6.2020 9.AB od 8:20 do 10:00

16.-18.6. – po dohodě žáků s TU si uspořádají třídy mimoškolní venkovní aktivitu za dodržení všech hygienických nařízení, termín určuje TU

 1. c) v týdnu od 22.-26.6.

22.6. 2020 6.ABC od 8:20 do 10:00

23.6. 2020 7.AB od 8:20 do 10:00

24.6. 2020 8.ABC od 8:20 do 10:00

25.6. 2020 9.AB od 10:45 (slavnostní rozloučení a předání vysvědčení 9. třídám na zahradě školy)

26.6. – rozdávání vysvědčení bude upřesněno – viz výše.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Bude probíhat následovně:

Žáci budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy se budou moci přihlásit na schůzce pro budoucí prvňáky a přípravnou třídu, která proběhne 18.6.2020 od 16:00. Přihlášení je podmíněné vyplněním přihlášky a zaplacením 500,- Kč za měsíc září.

Žáci budoucích druhých a třetích tříd do 8.6.2020 odevzdají vyplněnou přihlášku do školní družiny. Žáci ji mohou odevzdat ve škole třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD. Rodiče nepřítomných dětí ji mohou poslat poštou nebo přinést a vhodit do schránky školy.

Kritéria zápisu jsou k nahlédnutí zde.

Zápisní lístek obdrží žáci ve škole (pokud do ní chodí) nebo ho lze stáhnout z webových stránek školy v sekci rodiče a přátelé - formuláře ke stažení.

Platba za družinu za měsíc březen se nevrací, ale převádí se jako záloha na září a je nezbytnou součástí zápisu.

Družina se pro žáky budoucích čtvrtých tříd otevře pouze v případě volné kapacity – informace v září.

Platba za měsíc březen bude v průběhu června v hotovosti vrácena všem dětem, které se do družiny na příští rok již nepřihlásí.

Vážení rodiče,

aktualizované podmínky pobytu dětí ve škole od 1. a 8. 6.2020, které vydalo MŠMT, naleznete zde. Média neinformují vždy přesně.

O organizaci "socializačních aktivit" pro druhý stupeň vás budeme informovat v průběhu příštího týdne.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

 

Informace pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků, jejichž děti nastoupí 25. 5. 2020 do školy.  Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT.

 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 dětí (nemusí být tvořeny žáky jedné třídy)
 • O zařazení do konkrétní skupiny rozhodne ředitelka školy
 • Výuka bude probíhat ve 2 blocích:
 1. Od 8:00 do 10:45 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.
 2. Od 10:45 do 16:00 pobyt ve škole s vychovatelkami ŠD či dalšími pověřenými učiteli. (Je třeba písemné sdělení rodičů, zda mají zájem o odpolední pobyt viz dotazník rozeslaný TU, vyplnit do 18.5.2020)
 • Žáci budou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 do 8:00 konkrétně stanoveným vchodem a to:

           žáci 0. a 1. ročníku – vstup do „Domečku“

           žáci 2. a 4. ročníku – vstupem pro ŠD v hlavní budově

           žáci 3. a 5. ročníku – hlavním vchodem

 • Žáci musí mít roušku a jsou povinni dodržovat 1,5 -2m rozestupy
 • U vchodu jim bude bezkontaktně změřena tělesná teplota a žák s teplotou vyšší než 37,5°C nebude do budovy vpuštěn
 • Zároveň si žáci budou povinně desinfikovat ruce (dezinfekci zajistila škola, v případě alergiků je třeba, aby si zajistili dezinfekci vlastní)
 • Dle pokynů zaměstnanců školy se žáci individuálně odeberou do určené učebny. Před učebnou si odloží venkovní obuv do přihrádky v připravené lavičce
 • Každý žák se posadí sám do připravené školní lavice, svrchní oděv si odloží na sousední volnou židli. Roušku si ponechá.
 • Každý žák odevzdá na vyzvání přítomné vyučující řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde).
 • Roušku si žáci sundají až po zahájení vyučovací hodiny na pokyn vyučujícího a tu odloží do vlastního igelitového sáčku
 • Na toaletu mohou žáci odcházet individuálně v průběhu celého vyučování
 • Při pohybu ve společných prostorách školy musí opět nasadit roušky
 • Po ukončení dopoledního bloku se žáci vždy jedné třídy v 1,5 -2m rozestupech přesunou na oběd pod dohledem pedagoga
 • Před vstupem do jídelny si žáci opět vydezinfikují ruce
 • V jídelně bude skupině přidělen konkrétní stůl s židlemi rozmístěnými v bezpečné vzdálenosti
 • Po obědě se žáci opět hromadně vrátí do příslušné třídy, kde pedagog zahájí odpolední volnočasové aktivity včetně případného pobytu na školní zahradě
 • Odchod žáků ze školy bude možný v 15,00 a 16,00 hodin, kdy je pedagog odvede k východu, určenému pro školní družinu

Podmínky stravování

Pro zajištění odpovídajícího množství surovin potřebujeme závazné vyjádření rodičů, zda se dítě bude dítě stravovat v ŠJ – proveďte v dotazníku výše. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku nelze neuváženě naskladňovat potraviny, proto nebude možné obědy odhlašovat.

 

VSTUP RODIČŮ DO ŠKOLY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN 

Upozornění pro rodiče

 • Každý žák musí mít s sebou alespoň dvě čisté roušky denně a igelitový sáček pro odložení použité roušky

 

V Praze, 11.5.2020

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Doplňující informace pro žáky 9. ročníků, kteří nastoupí 11. 5. 2020 do školy a jejich rodiče. Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT.

 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 dětí (nemusí být tvořeny žáky jedné třídy)
 • O zařazení do konkrétní skupiny rozhodne ředitelka školy
 • Výuka bude probíhat ve 2 blocích ve dnech pondělí až středa:
 1. Od 9:00 do 10:30 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.

15 minut přestávka

 1. Od 10:45 do 12:15 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.

Žáci budou vstupovat do budovy průběžně od 8:40 do 8:55 hlavním vchodem.

Žáci musí mít roušku a jsou povinni dodržovat 1,5 -2m rozestupy.

 • U vchodu odevzdají podepsané čestné prohlášení, bude jim bezkontaktně změřena tělesná teplota, žák s teplotou vyšší než 37,5°C nebude do budovy vpuštěn
 • Zároveň si žáci budou povinně desinfikovat ruce (dezinfekci zajistila škola, v případě alergiků je třeba, aby si zajistili dezinfekci vlastní)
 • Dle pokynů zaměstnanců školy se žáci individuálně odeberou k šatní skříňce, kde si vyzvednou přezůvky, na volném prostranství opodál se přezují a odejdou k určené učebně. Před učebnou na chodbě odloží boty a ve třídě si umyjí ruce.
 • Každý žák se posadí sám do připravené školní lavice, svrchní oděv si odloží na sousední volnou židli. Roušku si ponechá.
 • Roušku si žáci sundají až po zahájení vyučovací hodiny na pokyn vyučujícího a tu odloží do vlastního igelitového sáčku. Žák si nasazuje roušku pokaždé, když opouští své místo na židli.
 • Na toaletu mohou žáci odcházet individuálně v průběhu celého vyučování
 • Při pohybu ve společných prostorách školy musí opět nasadit roušky
 • Po skončení výuky budou žáci individuálně odcházet podle pokynů vyučující ze třídy, obují se a opustí budovu školy.
 • Žákům je zakázáno se shlukovat před budovou školy.

Žáci, kteří nebudou chodit do školy, budou vypracovávat individuálně doma úkoly podle instrukcí vyučujících, zpětná vazba jim bude poskytnuta prostřednictvím konzultací po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

RNDr. Věra Cyprichová

Čestné prohlášení: https://www.zslitvinovska6.cz/images/p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

Vážení rodiče,

 

výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny v pondělí, 11. května 2020.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření rozhodla vláda, že od 11. 5. 2020 mohou do školy docházet žáci devátého ročníku. Škola musí dle kritérií stanovených MŠMT určit podmínky a průběh vzdělávání.

S těmito Vás chceme seznámit.

 • Prezenční výuka bude probíhat ve dnech pondělí, úterý a středa vždy

 od 9,00 – 12,15 hod.

 • Vyučovány budou předměty Čj a Ma v blocích po 2 vyučovacích hodinách. Mezi nimi bude 15 minutová přestávka.
 • Žáci budou rozděleni do skupin po 15 žácích, které budou neměnné.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušky. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost, a proto bude vždy v jedné lavici sedět jeden žák.
 • Při cestě do školy a při pohybu ve společných prostorách musí žáci roušku nosit.
 • V den zahájení výuky tj. 11. 5. 2020 musí žák, který se přihlásil k prezenční docházce, předložit čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění /viz. příloha/. Zároveň bude žákům při vstupu do budovy změřena tělesná teplota. Žák s teplotou vyšší než 37◦ C nebude do školy vpuštěn.

Vážení rodiče, na základě výše uvedených skutečností, Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě do školy nastoupí. Přihlášení je závazné a upozorňujeme, že po 11. 5. 2020 nelze žádné žáky přijímat ani odhlašovat.

Své stanovisko zašlete, prosím, nejpozději do 6. 5. 2020 a to prostřednictvím online dotazníku, který Vám třídní učitelky poslaly na mail. Zároveň uveďte, zda se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně. Vařit se bude jedno teplé jídlo. Opět se jedná o závazné přihlášení bez možnosti odhlášky obědů (výjimkou je nemoc doložená lékařským potvrzením).

Přihlášené děti obdrží podrobné informace k organizaci pobytu ve škole.

Čestné prohlášení

Děkuji Vám.

V Praze, 4. 5. 2020

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy