Naši prvňáčci prožili v letošním roce své první projektové dny. Uzavřeli společně s p.učitelkami velký okruh v prvouce na téma Podzim v přírodě.

Strávili příjemné dopoledne v Ďáblickém háji, kde pozorovali stromy, keře a zvířátka v lese a především změny v přírodě před nadcházející zimou. Vyslechli si zajímavou pohádku o tom, proč modřín jako jediný jehličnatý strom opadává. Určitě si vzpomenou na vílu spící pod modřínem, který ji přikryl svým jehličím, aby nezmrzla. V pátek společně vytvořili krásné obrazy lesa, kde využili ve skupinové práci lepení obrázků, kreslení a koláže.

Všichni měli radost z příjemně prožitých dnů a výsledků svého společného snažení.

Mgr.Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v lednu 2015 vyprší volební období stávajícím členům školské rady, proběhnou tyto třídní schůzky přípravy na volby nových zástupců.  Na jednání SRPDŠ si zástupci Vašich tříd zvolí volební komisi, která bude organizovat volby 2 zástupců do školské rady z řad rodičů.

Od 11.11.2014 do 27.11.2014 bude volební komise prostřednictvím třídních učitelů  přijímat Vaše návrhy kandidátů. Pět kandidátů, kteří získají nejvíce nominací, bude navrženo na kandidátní listinu. Samotné volby proběhnou v den konání konzultací tj. v pondělí 12.1. 2015 od 18,00 hod. ve vestibulu školy.

 

Věra Cyprichová  

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, kde Vám budou poskytnuty informace o čtvrtletním hodnocení Vašich dětí a plánovaných akcích školy.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 10. listopadu 2014 od 18:00 do 19:30 hodin. 

Schůzka SRPDŠ proběhne od 17:00 do 18:00 hodin.

Věra Cyprichová

Dne 9.10. se uskutečnil štafetový závod Žižkovský kolík, který pořádala ZŠ Jeseniova.

 

V mladší kategorii se naši žáci umístili na 2. místě a ve starší kategorii na 3. místě.

 

Gratulujeme všem za reprezentaci školy.

Mgr. M.Radová

 

Výlet pátých tříd začal u Obecního domu, kde bývalo sídlo našich českých králů. Procházeli jsme Královskou cestou a objevovali významné stavby a místa našich dějin.

Na Staroměstském náměstí jsme mohli vnímat rozdíly stavebních slohů a připomenout si události r.1621, které  probíráme v učivu vlastivědy. Na Karlově mostě nás pozdravil „Bradáč“ a spolu s turisty vyprovodil na druhý břeh  Vltavy. Tady jsme si uvědomili, že Praha byla postavena na křižovatce dálkových obchodních cest.

Naše putování bylo ukončeno v Sovových mlýnech. Muzeum Kampa nám představilo své sbírky umění a Zdeněk Smetana pohádkové postavičky ze známých večerníčků.

Děkujeme Praho! ….

 

 

Mgr.Pavlína Hrůzová 

Ve čtvrtek v deset ráno jsme odjížděli autobusem do Jindřichova. Cesta trvala asi hodinu a čtvrt.

Přijeli jsme k chatě a rozdali jsme si pokoje. Něco málo jsme si vybalili a naobědvali se. Po poledním klidu jsme šli mapovat a mikroskopovat. Mikroskopovali jsme houbu, list, cibuli a vodu z potůčku. V té vodě jsem viděla nějakého živočicha.

Druhý den jsme šli zase do lesa. Na oběd přijeli lektoři z Odyssey. Odpoledne si nás rozdělili podle tříd. My jsme dostali Michala a Petra a šli jsme s nimi na hřiště a tam jsme hráli hry. Bylo to super! Odpoledne vznikla třídní hláška „Nevadí, to se stává!“. Večer následoval večerní program.

Třetí den jsme zase hráli hry. Třeba Michal s Petrem točili lanem a my ho všichni najednou poslepu podběhli. Odpoledne jsme byli rozděleni do skupinek po čtyřech, jeden nás vedl a ostatní šli se zavázanýma očima. Byla to strašná sranda, jak jsme pořád padali. Potom si i Karel zavázal oči, šli jsme po provázku a narazili jsme hodněkrát do stromů a keřů. Na konci cesty byly kartičky s různými symboly a každý si měl jeden vybrat. A pak jsme lezli po lanech. Když jsme se vraceli, zmokli jsme.

Další den jsme na keramickou placku nakreslili ten symbol a pověsili jsme to na provázek. Po obědě jsme odjížděli domů. Bylo to super!

Nela Šnajdrová, 6. A

 

Nahlédněte do fotogalerie a dále si prohlédněte fotografie tříd 6.A a 6.B.

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, a pro všechny žáky 9. ročníků.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.nuov.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem, informační letáky jsou dostupné vedle dveří do kabinetu. Doporučujeme osobní návštěvu středních škol na dnech otevřených dveří, případně návštěvu výstavy Schola Pragensis (v listopadu) v Kongresovém centru.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku s talentovou zkouškou, oznámí tuto skutečnost výchovné poradkyni Janů nejpozději 15. listopadu, obdrží dotazník k vyplnění středních škol, na které se budou hlásit. Následně jim bude vydána již vyplněná přihláška, příp. přihlášky. Po doplnění chybějících údajů, jako jsou podpisy, lékařské potvrzení (pokud je škola vyžaduje) atd., přihlášku žák nebo jeho zákonný zástupce sám dopraví na příslušnou školu, případně pošle poštou (doporučeně) nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkoušky se konají v lednu. Žáci hlásící se na obor Gymnázium se sportovní přípravou konají kromě talentové zkoušky i jednotnou přijímací zkoušku (viz termíny níže).

Ostatní žáci, resp. jejich zákonní zástupci, dostanou vyplněnou přihlášku po odevzdání vyplněného dotazníku, který obdrží v prosinci. Na informativní schůzce v lednu bude vydáván zápisový lístek.

Doporučujeme návštěvu zákonného zástupce na schůzce s výchovnou poradkyní Janů dne 20. 1. 2020.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 14. 2. 2020, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2020. Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vedle jednotné přijímací zkoušky vypisuje i školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká všech maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém.

Abychom předešli možným komplikacím, žádáme rodiče, aby zkontrolovali v systému Bakalář osobní údaje žáka a zákonného zástupce, zejména platnost adres a mailových a telefonických kontaktů.

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 14. + 15. 4. 2020

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 16. + 17. 4. 2020

Náhradní termíny: 13. + 14. 5. 2020


Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte na informativní schůzce, pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2020, popř. později dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem střední školy. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu, některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení. Informace o volných místech na středních školách by měl mít i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              Mgr. Gabriela Janů

                                                                                  výchovný poradce pro II. stupeň

V úterý 9. září se žáci 7. tříd v rámci výukového projektu „Houby“ vypravili do Ďáblického lesa.

Za úkol měli najít a podle klíče určit druhy hub nacházející se v podzimní přírodě. Po teoretickém úvodu ve škole se v několika zastaveních seznámili se zásadami sběru hub, znaky jedovatých hub, prevenci otrav a zásady první pomoci při případném požití jedovatých hub.

Po návratu děti vytvořili výstavku s identifikací jednotlivých plodnic a jejich nejlepších způsobů využití. Nahlédněte do fotogalerie.

 

Martina Zettlová a Přemysl Hromádko

 

Bližší informace k zápisu žáků do budoucích prvních tříd naleznete v sekci Rodiče a přátelé > Zápis

Zápis do prvního ročníku 2020/2021

proběhne ve dnech 1. - 10. 4. 2020 distanční formou

Vážení rodiče,


aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 9. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do prvních tříd, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.


Hlavní změny:

 1. Vůbec poprvé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.
 2. Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e mailem „žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“.
 3. Stejný formulář bude i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což žadatel uvede v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

Tuto vyplněnou žádost doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: 6hinx6i
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. poštou na adresu: Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 –Prosek, 190 00, žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná
 4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná vlevo vedle hlavního vchodu do budovy školy

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a nebude nikomu umožněno.

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.
(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 1. – 10. 4. 2020)

Jak vyplnit přihlášku do 1. třídy ZŠ, kterou obdržíte po vyplnění foruláře pod odkazem výše?
vzor a vysvětlivky naleznete zde.

 

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí (po 10.4.2020) provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2020/2021


Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 1. – 10. 4. 2020. Podrobnosti k organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol:

 • ZŠ Špitálská
 • ZŠ a MŠ Na Balabence
 • ZŠ Litvínovská 500
 • ZŠ Litvínovská 600
 • ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?


Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

Pouze úplně vyplněná žádost o přijetí. Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, originál rodného list dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonný zástupce na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení nouzového stavu.

Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí. Originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené v žádosti, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení krizového stavu.

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?


Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole po ukončení krizového stavu. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.


 • § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  Odklad povinné školní docházky
    (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Je možné žádat o zápis dítěte mladšíího 6ti let?


Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):


 • § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  Plnění povinnosti školní docházky
  (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

 1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ (20 bodů)
 2. Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ (8 bodů)
 3. Sourozenec, který již navštěvuje školu (5 bodů)
 4. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) 2 body

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili na změnou fungování školní knihovny. Z personálních důvodů (paní učitelka, která vede školní knihovnu bude vyučovat Ruský jazyk) nemůžeme zajistiti otevření knihovny každý den. Knihovna a čítárna bude pro žáky přístupná ve středu od 13.00 do 14.30 hod. a ve čtvrtek od 12.00 do 14.30 hod.

V úterý bude otevřen v době od 12.00 do 13.30 kroužek ICT, který budou moci žáci čekající na odpolední vyučování využívat zdarma.

Dobu čekání na odpolední vyučování nebo zájmový kroužek mohou žáci, kteří nenavštěvují školní družinu strávit POUZE ve výše uvedených prostorách nebo mimo budovu školy. Pobyt ve vestibulu budovy není možný.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy