Kandidátka rodičů do Školské rady Základní školy Litvínovská 600

 na volební období 2015-2018

 

 

 
Krejčí Martin (30 hlasů)
6.B
 
Kamarýt Radek (23 hlasů)
1.C+4.C
 
Mayrichová Monika (14 hlasů)
7.B
 
Rybínová Zuzana (12 hlasů)
3.A

 

 

Z výše navržených kandidátů vyberte 2 zástupce a označte x.

 

 

                                                        Volební komise:   Martin Krejčí

                                                                                     Monika Mayrichová

                                                                                      Iva Pravencová

 

V Praze dne 12.1.2015 

 

Zpráva z druhého dne. Sníh přibývá s ním i lyžařská nálada. Všichni v pořádku, těšíme se na další ujeté kilometry. 

Martina Zettlová

Úspěšně jsem zahájili lyžařský výcvik v Příchovicích. Začalo sněžit, snad zítra budou sněhové podmínky ještě lepší a výcvik bude probíhat podle plánu.

Martina Zettlová

V souladu s §167 a §178 školského zákona a volebním řádem MČ Praha 9 provolby členů školské rady schváleném dne 26.11.2008

vyhlašuji

na 12.1.2015 volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků ZŠ.

Volby proběhnou prezenční formou v den konání konzultací od 17:00 do 19:00 ve vestibulu školy.

Z navrhovaných kandidátů získali nejvíce nominací tito zákonní zástupci:

1. Martin Krejčí - 30 hlasů

2. Radek Kamarýt - 23 hlasů

3. Ing. Monika Mayrichová - 14 hlasů

4. Zuzana Rybínová - 12 hlasů

Z výše navržených kandidátů zvolí v den voleb rodiče žáků své dva zástupce do školské rady na období let 2015-2018.

V Praze, dne 12.12.2014

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, a pro všechny žáky 9. ročníků.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem. Doporučujeme osobní návštěvu středních škol na dnech otevřených dveří, případně návštěvu výstavy Schola Pragensis (v listopadu) v Kongresovém centru.

 

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku s talentovou zkouškou, si u výchovné poradkyně vyzvednou modrou přihlášku, tu po vyplnění první strany odevzdají třídnímu učiteli nejpozději 15. listopadu. Škola přihlášku potvrdí a žákovi vrátí. Žák nebo jeho zákonný zástupce ji sám dopraví na příslušnou školu nejpozději 30. listopadu. Přijímací zkoušky se konají v lednu.

 

Ostatní žáci, resp. jejich zákonní zástupci, obdrží přihlášku po odevzdání dotazníku. Na informativní schůzce v lednu bude vydáván zápisový lístek.

Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce opět proběhla změna v podávání přihlášek, doporučujeme návštěvu zákonného zástupce na této schůzce dne 12. 1. 2015. Přesný čas schůzky dostanou žáci spolu s dotazníkem k vyplnění před Vánocemi.

Žáci základních škol si mohou podat jednu přihlášku, nově však na této přihlášce mohou být uvedeny dvě střední školy (dva obory), na které se žák hlásí. Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhou školu/druhý obor již nevyplňuje. Pořadí škol v přihlášce není závazné.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. do 16. 2. 2015, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě přihlášky, potvrzené od ředitelky školy. Po zkontrolování údajů a doplnění podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí do 15. 3. 2015. (Gymnázia zpravidla potvrzení o zdravotním stavu uchazeče nechtějí, naopak střední odborná učiliště je vyžadují.)

Pokud se vybraná střední škola účastní pilotního ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy, žák se jich zúčastní v řádném termínu na škole, kterou má uvedenou v přihlášce jako první. Pokud tato škola není do pilotního ověřování přihlášena, koná ji žák na škole uvedené v druhém pořadí. Jednotné testy se konají v jednom řádném a jednom náhradním termínu testů, proto se termín této zkoušky na přihlášce neuvádí.

Termíny pro čtyřleté studium: 15. 4. 2015 (náhradní termín 14. 5. 2015)

Termíny pro šestileté a osmileté studium: 16. 4. 2015 (náhradní termín 14. 5. 2015)

Pokud se střední škola neúčastní pilotního ověřování, ale konají se na ní „školní“ přijímací zkoušky, musí být na přihlášce uveden termín přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem střední školy.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte na informativní schůzce, pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat příslušný krajský úřad, základní škola nesmí jednomu žákovi vydat více zápisových lístků.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2015, popř. později dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem střední školy. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

 

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu, některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení. V tomto kole již není stanoven počet přihlášek, který může žák uplatnit.

 

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              Mgr. Gabriela Janů

                                                                                  výchovný poradce pro II. stupeň

 

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na vystoupení Vašich účinkujících dětí dne 17.12.2014 od 16:00 hodin ve školní jídelně.

Z kapacitních důvodů prosíme, aby se od každého účinkujícího zúčastnili nejvíce dva členové rodiny. Ostatní diváky srdečně zveme na generální zkoušku, která se koná 16.12.2014 od 9:30 hodin taktéž ve školní jídelně.

RNDr. Věra Cyprichová

 

Dnes navštívili naši školu čerti a čertice, andělé a Mikuláš. Prošli třídy našich nejmenších. Nikdo se bát nemusel, u nás čerti děti do pekla nenosí, udělají jen znaménko černou barvou na tvář hříšníka. Pěknou písničkou, veselou básničkou a příslibem zlepšení se čerti spokojili a andělé dětem nadělili sladkosti. Mikuláš vedl pečlivou evidenci, však příští rok je tu se svou družinou zas!

Mgr. Michaela Králíková

V tomto školním roce všechny děti druhých tříd absolvují čtyři návštěvy Rudolfina v rámci abonentního programu pořádaného Českou filharmonií. Program má název „Kápneme si do noty?!“ Lektoři a filharmonici během dopoledne děti seznamují s hudbou různých národů. Při první návštěvě se děti seznámily s hudbou židovskou a při návštěvě listopadové je oslovovala hudba Orientu.

Program je veden formou workshopu, děti jsou do programu aktivně zapojeny. Zpívají, tančí, vyrábějí a naslouchají hudbě. Celé dopoledne probíhá v příjemné atmosféře, děti jsou z programu nadšené. Už teď se těší na další dvě návštěvy, které proběhnou na jaře.

          tř. učitelky 2.A, 2.B a 2.C

 

Z důvodu havárie vodovodního řadu v oblasti Střížkova byla dnes 28.11. 2014 ukončena výuka v 11:40. Omlouváme se rodičům za vzniklé komplikace. Obědy byly dětem automaticky odhlášeny a upozorňujeme rodiče, že děti odešly domů nenaobědvané. Žádáme rodiče, kteří mají děti ve školní družině, aby si je vyzvedli co nejdříve (nefungují WC a děti jsou bez oběda). Děkujeme za pochopení a spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

30. října si udělaly třetí třídy příjemnou vycházku na Vyšehrad. Cestou na toto významné pražské místo si děti zopakovaly české dějiny. Děti se mohly rozhlížet jako kněžna Libuše, načerpaly sílu z „čertova sloupu“ ,  prohlédly si „Ctirada a Šárku“  a  „Přemysla s Libuší“. Na závěr se prošly po vyšehradském hřbitově a uctily tak památku významných českých osobností. I přes zataženou oblohu si děti procházku vychutnaly. 

Mgr. Lucie Navrkalová

 

Dne 26. listopadu se 7. třídy vypravily na výlet do Přerova nad Labem. Z Prahy nás sice vyprovodilo sluníčko, ale to se záhy schovalo a nepříjemná zima nás provázela celým areálem skanzenu. Všechny překvapily malé prostory, velké peřiny a množství dětí žijících v jedné místnosti s rodiči. Ke shlédnutí zde byla vánoční výzdoba chalup, příklady vánočních pochoutek a množství různých betlémů. Došlo i na výrobu vlastní vánoční dekorace z přírodních materiálů.

Mgr. Martina Zettlová