Vážení rodiče,

vláda umožnila od 25. května osobní přítomnost žáků 1. st.  ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Prováděcí předpisy nám dosud nejsou známé, ale již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat.

Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu. Děti budou moci být ve škole cca od 8 hod. do 15 hod. (Zatím pouze náš předběžný odhad.)

Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Děti budou mít povinně vlastní roušky, 2 – 3 na jeden den. Z hygienických důvodů je nutné roušky měnit.

Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Zatím ani netušíme, zda se budou moci děti stravovat ve školní jídelně. K hygienickým opatřením zatím rovněž nebyly vydány podrobnosti, ale počítáme s tím, že desinfekce na ruce bude dětem k dispozici ve třídách.

Faktory, které musí splňovat děti:

  • dítě nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita);
  • dítě nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje - jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více.

O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje.

Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné. Očekáváme zodpovědnost rodičů v tom, že pokud pošlou dítě do školy a obsadí tím místo ve skupině, která má být neměnná, bude do ní dítě docházet pravidelně (samozřejmě za podmínek, že bude zdravé).

Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy.

Své rozhodnutí, prosím, sdělujte svým třídním učitelům, někteří již tak učinili po prvotním oslovení třídním učitelem. Ostatní tak učiňte nejpozději do pondělí 4. 5. 2020.

 

 

                                                                                             Děkuji za spolupráci.

                                                                                             RNDr. Věra Cyprichová

                                                                                                     ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

jelikož se už na mne obrátili někteří zákonní zástupci s prosbou o potvrzení zápisového lístku, posílám informace.
Pokud Vaše dítě bude konat jednotnou přijímací zkoušku na SŠ (Cermat), o níž zatím nevíme, kdy bude, zatím vydržte, ZL se budou potvrzovat, až budete znát výsledky. Lhůta pro odevzdání ZL je pak 5 pracovních dní, mezitím ho musíte nechat potvrdit v naší škole. Pokud žáci už letos nenastoupí do školy, domluvíme se na termínech, kdy budeme ZL ve škole potvrzovat.
Pokud Vaše dítě nebude konat přijímací zkoušku vůbec (jde na nematuritní obor/obory) a máte již informaci, že je přijato, a střední škola po Vás chce vyplněný ZL, potvrdím Vám ho tuto středu 29. 4. v 9 hodin ve škole. Prosím zákonné zástupce dětí, kterých se to týká, aby mi do úterního večera dali vědět, že se za mnou se ZL chystají.
Pokud Vaše se dítě hlásí na jeden maturitní a jeden nematuritní obor a z nematuritního oboru již máte informaci o přijetí a chcete již ZL odevzdat, dostavte se také ve výše uvedeném termínu. Nově je stanoveno, že ZL lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně. Pokud Vám ještě škola z nematuritního oboru nedala vědět, nic se neděje, termín pro odevzdání ZL Vám nevyprší dříve než 5 dnů po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat). Do té doby jistě budete vědět i to, zda je Vaše dítě přijato na SŠ bez maturity.
O tom, že se uvažuje o jednom termínu přijímací zkoušky (Cermat) a bylo zrušeno odvolání proti rozhodnutí ŘŠ, jste se již určitě dozvěděli ze sdělovacích prostředků.
V případě dotazů se na mě obraťte.

S pozdravem

Gabriela Janů

výchovná poradkyně

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřila za celý pedagogický sbor poděkování za trpělivost, spolupráci a  úsilí, které máte s domácí výukou  Vašich dětí. 

Pevně věřím, že společnými silami se nám povede vše zvládnout.

Také já Vám děkuji. 

 

Milí žáci,

potřeba výuky on- line je nová, jak pro Vaše vyučující, tak pro Vás. Všichni si ji postupně osvojujeme a jsem přesvědčená, že i tento způsob výuky bude novou zkušeností, kterou  využijeme i v budoucnosti. I Vám bych chtěla poděkovat, že většina z Vás se snaží svědomitě plnit úkoly, které Vám vyučující zasílají. S některými z Vás se spojují i na živo a myslím, že je to pro Vás určité zpestření a zároveň možnost, jak s učitelem zkonzultovat nové učivo. Pevně věřím, že i pravděpodobný další měsíc se budete dál snažit učit z domova.

Předpokládám, že se nejpozději v červnu ve škole s Vámi opět setkáme.  Při hodnocení Vaší práce budou probíhat rozhovory o tom, co  jste se zvládli  naučit, co Vás  zaujalo a co považujete za důležité. Soustředíme se  na uvědomění, co jste si  z učiva osvojili a co budete  potřebovat dovysvětlit. Při hodnocení budou vyučující  dále vycházet z posouzení možností každého z Vás a Vaší spolupráce s učiteli při plnění zadaných úloh. 

Ještě připomínám informaci pro žáky, kteří se připravují na státní přijímací zkoušky. Můžete využít nabídku CERMATU:

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

 

 Milí  žáci, děkuji Vám  a přeji Vám i Vašim rodičům hezké prožití Velikonoc.

 

Věra Cyprichová

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 1. - 10. 4. 2020 pouze distanční formou. Bližší informace naleznete v sekci "Pro uchazeče - Zápis do 1. tř.". Po opětovném zahájení školní docházky bude vypsán termín možné prohlídky školy a informační schuzky pro rodiče. Škola plánuje otevřít tři třídy s maximálním počtem 27 žáků na třídu.

RNDr.Věra Cyprichová

Upozorňujeme rodiče, že až do odvolání karanténních opatření, budou  potvrzení o docházce žáka do ZŠ či žádosti o ošetřovné v listinné podobě vydávány  vždy jen ve dnech pondělí až středa  od 8,00 do 12,00 hod.

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že potvrzení žádosti o ošetřovné bude ve dnech 19. 3. – 25. 3. zasíláno pouze elektronicky.

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády zůstane škola zavřená delší dobu. Zatím mají žáci učivo zadané dle pokynů vyučujících z minulého týdne. Paní učitelky vyvěšují učivo na blogy nebo jsou s vámi v kontaktu jiným způsobem.

Podle nařízení vlády jsme pedagogům umožnili home-office a stanovili jsme jednotnou metodiku k vzdělávání na dálku, vycházeli jsme přitom z doporučení MŠMT.

Pro nadcházející týdny počínaje 23.3.2020 bude učivo rozesíláno prostřednictvím třídních učitelů na maily, které jste uvedli jako vaše kontaktní, zároveň bude vyvěšeno na blogu třídy.

Prosíme, abyste přijetí mailu potvrdili třídní učitelce/učiteli. Žádáme Vás o spolupráci v předávání úkolů a v dohledu nad jejich plněním. Zadání je posíláno třídním vyučujícím, případné dotazy k zadání směřujte na konkrétní vyučující.

Kontakty na všechny učitele naleznete na: https://www.zslitvinovska6.cz/kontakty/vyucujici

Soustředíme se na nosné učivo základních předmětů tak, aby žáci nevypadli z pracovního režimu a zároveň nebyly nadměrně zatíženy rodiny:

Na 1. stupni: M,ČJ, AJ a nejpodstatnější z  PŘ A VL.

Na 2. stupni: M,ČJ,AJ a nejpodstatnější z  Fy, PŘ, CH, D, Z

Malé maturity momentálně nejsou priorita, zatím ani nevíme, kdy proběhne přijímací řízení na SŠ.

Obsah učiva bude zásadně vycházet z RVP (potažmo ŠVP), budeme se snažit maximálně využívat učebnice, pracovní sešity a sešity. První stupeň přizpůsobí následující instrukce věku a schopnostem dětí.

Zadání bude obsahovat odkaz na látku v učebnici (případně doplněné o naučné video nebo vlastní text výkladu), zadání k procvičení (např. doplňovačka, příklady apod.) a text zápisu do sešitu na daný předmět vypracovaný vyučujícím nebo odkaz na poučku z učebnice k přepsání. Sešity a pracovní sešity, případně práce psané na volný papír budou po návratu žáků do školy předmětem kontroly, zkontrolují si jednotliví vyučující.   

Učitelé budou denně 2 hod. od 9,00 - 11,00 hod. žákům k dispozici online pro případné konzultace (forma záleží na jejich technických možnostech a zkušenostech – zda mail, e- třídy, videokonference, sociální média apod.).

Platí, že metody vyučování jsou plně v kompetenci jednotlivých učitelů – stejně jako ve škole. Prosíme, buďte tolerantní, ne všichni vyučující, ač jsou skvělými pedagogy, mají doma top techniku a vzhledem k rychlému spádu událostí nemohli být řádně proškoleni v technologiích pro vyučování na dálku. Všichni hledáme ta nejlepší řešení pro vaše děti.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením školy Vám vznikl přeplatek za školní družinu a nekonané zájmové kroužky. Přeplatek za ŠD Vám bude odečten z platby na další čtvrtletí. Přeplatek za kroužky Vám vrátíme v hotovosti prostřednictvím jednotlivých vyučujících až bude opět zahájen chod školy.

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí zřizovatele školy, tj. Městské části Praha 9, 

 se vzhledem k nastalým opatřením odkládá termín zápisu do prvních.tříd (1.-2.4.2020). Přesný termín bude

upřesněn v závislosti na zněně epidemiologické situace.

Dle informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR mohou školy vystavovat potvrzení „ Žádosti o ošetřovné……“ pro zákonné zástupce  žáků elektronicky pro omluvu u zaměstnavatele a originál v tištěné podobě dodatečně až pro potřebu výplaty dávky.

Žáci 7. ročníku absolvující v tomto týdnu lyžařský výcvik se budou vracet v plánovaném termínu, tj. v pátek 13.3.20

Má – li některý z rodičů obavy o zdraví svého dítěte, může si ho předčasně vyzvednout v místě pobytu po předchozí domluvě s vedoucí výcviku Mgr. Martinou Zettlovou bez finanční náhrady za zkrácený pobyt.