Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády zůstane škola zavřená delší dobu. Zatím mají žáci učivo zadané dle pokynů vyučujících z minulého týdne. Paní učitelky vyvěšují učivo na blogy nebo jsou s vámi v kontaktu jiným způsobem.

Podle nařízení vlády jsme pedagogům umožnili home-office a stanovili jsme jednotnou metodiku k vzdělávání na dálku, vycházeli jsme přitom z doporučení MŠMT.

Pro nadcházející týdny počínaje 23.3.2020 bude učivo rozesíláno prostřednictvím třídních učitelů na maily, které jste uvedli jako vaše kontaktní, zároveň bude vyvěšeno na blogu třídy.

Prosíme, abyste přijetí mailu potvrdili třídní učitelce/učiteli. Žádáme Vás o spolupráci v předávání úkolů a v dohledu nad jejich plněním. Zadání je posíláno třídním vyučujícím, případné dotazy k zadání směřujte na konkrétní vyučující.

Kontakty na všechny učitele naleznete na: https://www.zslitvinovska6.cz/kontakty/vyucujici

Soustředíme se na nosné učivo základních předmětů tak, aby žáci nevypadli z pracovního režimu a zároveň nebyly nadměrně zatíženy rodiny:

Na 1. stupni: M,ČJ, AJ a nejpodstatnější z  PŘ A VL.

Na 2. stupni: M,ČJ,AJ a nejpodstatnější z  Fy, PŘ, CH, D, Z

Malé maturity momentálně nejsou priorita, zatím ani nevíme, kdy proběhne přijímací řízení na SŠ.

Obsah učiva bude zásadně vycházet z RVP (potažmo ŠVP), budeme se snažit maximálně využívat učebnice, pracovní sešity a sešity. První stupeň přizpůsobí následující instrukce věku a schopnostem dětí.

Zadání bude obsahovat odkaz na látku v učebnici (případně doplněné o naučné video nebo vlastní text výkladu), zadání k procvičení (např. doplňovačka, příklady apod.) a text zápisu do sešitu na daný předmět vypracovaný vyučujícím nebo odkaz na poučku z učebnice k přepsání. Sešity a pracovní sešity, případně práce psané na volný papír budou po návratu žáků do školy předmětem kontroly, zkontrolují si jednotliví vyučující.   

Učitelé budou denně 2 hod. od 9,00 - 11,00 hod. žákům k dispozici online pro případné konzultace (forma záleží na jejich technických možnostech a zkušenostech – zda mail, e- třídy, videokonference, sociální média apod.).

Platí, že metody vyučování jsou plně v kompetenci jednotlivých učitelů – stejně jako ve škole. Prosíme, buďte tolerantní, ne všichni vyučující, ač jsou skvělými pedagogy, mají doma top techniku a vzhledem k rychlému spádu událostí nemohli být řádně proškoleni v technologiích pro vyučování na dálku. Všichni hledáme ta nejlepší řešení pro vaše děti.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením školy Vám vznikl přeplatek za školní družinu a nekonané zájmové kroužky. Přeplatek za ŠD Vám bude odečten z platby na další čtvrtletí. Přeplatek za kroužky Vám vrátíme v hotovosti prostřednictvím jednotlivých vyučujících až bude opět zahájen chod školy.

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí zřizovatele školy, tj. Městské části Praha 9, 

 se vzhledem k nastalým opatřením odkládá termín zápisu do prvních.tříd (1.-2.4.2020). Přesný termín bude

upřesněn v závislosti na zněně epidemiologické situace.

Dle informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR mohou školy vystavovat potvrzení „ Žádosti o ošetřovné……“ pro zákonné zástupce  žáků elektronicky pro omluvu u zaměstnavatele a originál v tištěné podobě dodatečně až pro potřebu výplaty dávky.

Žáci 7. ročníku absolvující v tomto týdnu lyžařský výcvik se budou vracet v plánovaném termínu, tj. v pátek 13.3.20

Má – li některý z rodičů obavy o zdraví svého dítěte, může si ho předčasně vyzvednout v místě pobytu po předchozí domluvě s vedoucí výcviku Mgr. Martinou Zettlovou bez finanční náhrady za zkrácený pobyt.

V souvislosti s onemocněním COVID-19 bylo rozhodnuto o uzavření škol  od 11.3.2020 do odvolání

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19

Potvrzení " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení – školy " budou vydávána od 12.3.

v době od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Na webu školy na blozích jednotlivých tříd budou vyučujícími jednotlivých předmětů zadána témata k samostudiu či procvičování

OBĚDY žákům budou hromadně odhlášeny. 

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O SLEDOVÁNÍ WEBU ŠKOLY – AKTUALITY a webu zřizovatele MČ Praha 9

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rušíme konání Dne otevřených dveří na naší škole. Případný nový termín vypíšeme, dojde-li ke změně současného stavu rozšiřující se infekce koronavirem.

Děkujeme za pochopení

 

Věra Cyprichová, ředitelka školy

LYŽAŘSKÝ   VÝCVIK

7. 3. 2020 – 13. 3. 2020

Hotel Albert, Paseky nad Jizerou

 

ODJEZD  :  SOBOTA  7. 3. 2020   10,00 hod. (parkoviště u kostela)

 

SRAZ       :  9,30 hod.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ  NÁVRAT :  PÁTEK   13.3.2020  kolem 12,00 hod.

CO  S SEBOU ?        Vybavení dle doporučení

                                Přibalit :  psací potřeby

                                                  poznámkový sešit

                                                  toaletní papír

                                                  šňůru na sušení mokrých svršků (možnost domluvy s kamarádem)

                                                plastovou  lahev na čaj ( kupované pití je dost drahé, čaj je k dispozici celý den)

    kapesné                         

    svačinu na cestu – pobyt začíná obědem

Běžné léky ( Paralen, kapky do nosu, léky na bolest v krku, kašel, náplast, elastické obinadlo, Kinedryl)

Léky speciální, užívané dlouhodobě. K těmto lékům přiložit leták s důvodem léčby, dávkováním a zda si léky bere dítě samo nebo  pod dohledem zdravotníka

 

Cenné věci jen v nejnutnějším případě, nemůžeme za ně v případě poškození nebo ztráty ručit!!!

 

Pro snadnější přesuny a manipulaci doporučujeme mít vše sbaleno pouze v jednom batohu a lyže SVÁZANÉ,

nejlépe v obalu!!! Lyže, hůlky, boty a helmu z půjčovny je NUTNÉ OZNAČIT!!! (často mají děti stejné)

 

NUTNÉ ODEVZDAT V TÝDNU PŘED ODJEZDEM !!!

 

  1. potvrzení dětského lékaře o způsobilosti účasti na výcviku
  2. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání (nutný při úrazu doložit pojišťovně)

podepsaný zákon. zástupcem, případně napsaný pouze zák. zástupcem, který odpovídá za správné seřízení. (pokud bude mít dítě lyže půjčené od školy, dostane toto potvrzení až s lyžemi a donese ho až k autobusu)

 

DOPLATEK   prosíme uhraďte do 15. 2. 2020   částka 3 600,- Kč

na číslo účtu2000917379/0800     var. symbol = viz štítek         

NUTNÉ ODEVZDAT U AUTOBUSU

 

  1. průkaz zdravotního pojištěnce – ORIGINÁL (je uschován po celou dobu u zdravotníka, odevzdán osobně při příjezdu)
  2. podepsanou bezinfekčnost (prohlášení o bezinfekčnosti) + souhlas s ošetřením
  3. podepsaný kázeňský řád (žákem i rodiči)
  1. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání podepsaný zákon. zástupcem (pokud ho neodevzdal dříve)

 

 Bez těchto náležitostí se žák nemůže zúčastnit lyžařského kurzu !!!                

Po příjezdu si žáka  přebírají rodiče osobně.  Pokud to není možné, musí mít žák písemné potvrzení o samostatném odchodu a rodiče za něj přebírají právní odpovědnost. 

 

 Kdo chodí na obědy – nutné včas odhlásit !!!

Pokud dítě náhle onemocní nebo se zraní, prosím o nahlášení jeho absence na LV na telefon školy. S sebou budeme mít školní mobilní telefon č.: 602 818 600 (bude aktivní od 6.3.2020)

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců žáků školy informujeme veřejnost a dále přikládáme Doporučení MZ ČR:

 

Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců žáků školy.

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy a z Městské části Prahy 9.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného  úklidu všech prostor školy úklid s použitím desinfekčních - virucidních prostředků.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Hygienickou stanici hlavního města Prahy.

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Pokud máte obavy, že by se Vaše dítě mohlo ve škole nakazit, je na Vašem rozhodnutí, zda následujících 14 dnů ponecháte dítě doma. Do omluvenky uveďte „ obava z nákazy“ . Je však třeba bez odkladu  (v souladu se školním řádem ) informovat třídního učitele Vašeho dítěte a zajistit, že si Vaše dítě v této době doplní učivo samostudiem.

 

Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

v souvislosti s možným zavlečením virové infekce COVID - 2019 z důvodu pobytu Vašich děti v Severní Itálii, Vás prosíme, abyste se řídili pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Pevně věříme, že se děti vrátily zdravé.

 

Věra Cyprichová

Schůzka zákonných zástupců s výchovnou poradkyní ohledně podávání přihlášek na SŠ se koná dne 20. 1. 2020 v učebně 9.A (č. 318 – 2. patro), a to v těchto termínech:

  1. 5. + 7. ročník: v 16,00 hodin

9.A: v 16,45 hodin

9.B:  v 17,15 hodin

Rodiče všech žáků 9. ročníků a těch z 5. a 7. ročníků, kteří informovali tř. učitele o záměru hlásit se na SŠ, dostanou v tomto týdnu pozvánku s bližšími informacemi. Na schůzce budou vydávány zápisové lístky, proto je účast zákonného zástupce důležitá.

V případě jakýchkoli nejasností odkazujeme na web školy https://www.zslitvinovska6.cz/prihlasky-na-stredni-skolu - případně se obraťte na mě.

Mgr. Gabriela Janů