Vážení rodiče,

 

z důvodu konání prezidentských voleb v naší škole odpadne 12.1. 2018 všem žákům šestá vyučovací hodina.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy 

 

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali, že v tomto týdnu ve škole proběhla celá řada akcí, které souvisí s nadcházejícím obdobím Vánoc. Děti s třídními učitelkami a učiteli připravily nádhernou besídku a pilně  pracovaly  na projektech Vánoce v Evropě. Výsledkem  projektového vyučování byly nejen papírové plakáty, ale i prezentace podbarvené hudbou a divadelními scénkami.

My dospělí můžeme být právem hrdí na „naše“, ale vlastně Vaše, děti.

Přejeme vám a všem žákům naší školy pohodové vánoční prázdniny.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Kurz zdravého životního stylu

  1. 1. 2018 – 7. 1. 2018

Chata U Pašeráka, Rejdice 1070, 468 48 Příchovice

 

ODJEZD  :  Úterý  2. 1. 2018   15,00 hod. (u parkoviště u kostela)

 

SRAZ       :  14,30 hod.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ  NÁVRAT :   neděle 7.1.2017  kol. 12,00hod.

CO  S SEBOU ?       Vybavení dle doporučení

                                 Přibalit :  psací potřeby

                                                   poznámkový sešit

                                                   toaletní papír

                                                   šňůru na sušení mokrých svršků (možnost domluvy s kamarádem)

                                                plastovou  lahev na čaj ( kupované pití je dost drahé, čaj je k dispozici celý den)

    kapesné                         

    svačinu na cestu – pobyt začíná večeří

Běžné léky ( Paralen, kapky do nosu, léky na bolest v krku, kašel, náplast, elastické obinadlo, Kinedryl)

Léky speciální, užívané dlouhodobě. K těmto lékům přiložit leták s důvodem léčby, dávkováním a zda si léky bere dítě samo nebo  pod dohledem zdravotníka

 

Cenné věci jen v nejnutnějším případě, nemůžeme za ně v případě poškození nebo ztráty ručit!!!

 

Pro snadnější přesuny a manipulaci doporučujeme mít vše sbaleno pouze v jednom batohu a lyže v obalu!!!

 

NUTNÉ ODEVZDAT PŘED ODJEZDEM (do 13.12) !!!

 

  1. potvrzení dětského lékaře o způsobilosti účasti na výcviku
  2. podepsaný kázeňský řád - prohlášení (rodiči i žákem)
  3. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání (nutný při úrazu doložit pojišťovně)

podepsaný zákon. zástupcem, případně napsaný pouze zák. zástupcem, který odpovídá za správné seřízení. (pokud bude mít dítě lyže půjčené od školy, dostane toto potvrzení až s lyžemi a donese ho až k autobusu)

 

DOPLATEK   prosíme uhraďte do 13. 12. 2017   částka  2200,- Kč

na číslo účtu2000917379/0800     var. symbol = rodné číslo žáka (znak „/“ se vynechá)        

           

 

NUTNÉ ODEVZDAT U AUTOBUSU

 

  1. průkaz zdravotního pojištěnce – ORIGINÁL (je uschován po celou dobu u zdravotníka, odevzdán osobně při příjezdu)
  2. podepsanou bezinfekčnost (prohlášení o bezinfekčnosti) + souhlas s ošetřením
  1. doklad o odborném seřízení sjezdového vázání podepsaný zákon. zástupcem (pokud ho neodevzdal dříve)

 

 Bez těchto náležitostí se žák nemůže zúčastnit  kurzu !!!                       

Po příjezdu si žáka  přebírají rodiče osobně.  Pokud to není možné, musí mít žák písemné potvrzení o samostatném odchodu a rodiče za něj přebírají právní odpovědnost.  

 

 Kdo chodí na obědy – nutné včas odhlásit !!!

Pokud dítě náhle onemocní nebo se zraní, prosím o nahlášení jeho absence na LV na telefon školy. S sebou budeme mít školní mobilní telefon č.: 602 818 600 (bude aktivní od 1.1.2018)

Bezinfekčnost

Prohlášení

Vybavení na lyže

Posudek o zdrav. zp.

Vážení rodiče,

zveme vás na vánoční besídku prvních a pátých tříd a kroužku dramatické výchovy, která se uskuteční 20.12.2017 v 16:00 hodin ve školní jídelně.

Prosíme vás, abyste vcházeli družinovým vchodem a nezapomněli si s sebou vzít malý zvoneček.

Po skončení besídky si, prosíme, své děti osobně převezměte u svých třídních učitelek.

Upozorňujeme rodiče, že děti z 2. až 4. tříd budou tento den mít celé odpoledne družinu v "Domečku" - vyzvedávání vchodem z ulice Veltruská. 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Ředitelka Základní školy Litvínovská 600 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady .

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2018 až 2020 se uskuteční korespondenční formou v termínu 8.1.- 12.1.2018. Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí.

Souhlas s kandidaturou vyslovili tito Vámi navržení zákonní zástupci žáků: Kamarýt Radek (4.C+7.B), Kohoutová  Jitka   ( 5.B), Malcová Jaroslava (1.C) , Petrášová Martina (3.B), Vinklerová Lucie (3.A).

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Půjčení lyží

Ti, kteří mají objednané lyže na kurzy, se dostaví

od 25.11. do 10.12.(nejpozději) do půjčovny lyží na Harfě.

Tam nahlásí jméno, školu a termín, lyže budou zarezervované a

den před odjezdem si lyže vyzvednou.

Nezapomeňte si vyzkoušet i helmu (nejlépe s brýlemi) !!!

kontakt :

Harfasport, Praha 9 – Českomoravská

Otevřeno denně 10,00 – 20,00hod.

Čas vánoční se blíží. Ve čtvrtek 30. listopadu navštívily děti z téměř celého 1.stupně Rudolfinum. Na programu byl předvánoční koncert S anděly na výsostech. Všichni jsme poslouchali andělské harfy, trubku a varhany. Někteří si na pódiu i zahráli, my všichni jsme si společně zazpívali. S anděly na výsostech z České filharmonie nám bylo dobře na duši.

Mgr. Lia Ruthová

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 20.11. 2017 od 18 h.

Třída 2.B bude mít z důvodu nepřítomnosti třídní učitelky náhradní třídní schůzky 22.11.2017 od 17:00 hod.

Schůzka zástupců Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy.

Zároveň se blíží volby do školské rady, ke kterým přikládáme následující pokyny, které Vám v tištěné podobě spolu s formulářem kandidátky přinesou děti domů.

V lednu 2018 končí tříleté funkční období Školské rady  Základní školy Litvínovská 600. Školská rada je zřizována podle §167 zákona č.561/2004Sb. již od roku 2005.

V nové školské radě budou opět podle usnesení Rady MČ Praha 9 dva zástupci z řad pedagogických pracovníků, dva zástupci z členů zastupitelstva MČ Prahy 9 a dva zástupci rodičů žáků.

Volba zástupců rodičů do školské rady proběhne korespondenčně, podle předem stanoveného harmonogramu a podle volebního řádu Školské rady Základní školy Litvínovská 600.

Obracím se na Vás v předstihu, abyste přemýšleli o nejvhodnějším kandidátovi, který by zastupoval Vaše zájmy ve školské radě. Součástí dopisu je i formulář na návrh kandidátů, který můžete poslat třídnímu učiteli po svém dítěti nebo přinést osobně na třídní schůzky dne 20.11.2017, případně můžete navrhnout kandidáty za Vaši třídu na těchto třídních schůzkách. Při výběru kandidáta se zamyslete nejen nad jeho důvěryhodností a ochotě pracovat pro školu, ale také o možném přínosu po stránce odborné a o jeho komunikačních schopnostech.

Všechny Vaše návrhy budou shromážděny a vyhodnoceny tříčlennou volební komisí skládající se ze 2 zástupců z řad rodičů a 1 zástupce z řad pedagogických pracovníků. Komisi  jmenuje ředitelka školy. Z Vašich návrhů komise vybere pět kandidátů s největším počtem hlasů. Ty oslovíme a po získání jejich souhlasu s kandidaturou zveřejníme nejpozději 30 dnů před konáním voleb.

Samotné volby proběhnou ve dnech 8.1. - 12.1.2018. Jejich oficiální vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy a podáním informace Vám, zákonným zástupcům, prostřednictvím žákovských knížek.

Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí. Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.

Za členy školské rady budou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise, a tento zápis předá zřizovateli školy. O výsledcích budete informováni na webových stránkách školy.

Přeji Vám šťastný výběr a děkuji za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Městská část Praha 9 vydala následující volební řád do školských rad:

Volební řád

 

 

 

 

Žáci, kteří si chtějí půjčit lyžařskou (snowboardovou) výstroj a výzbroj (boty, lyže, hůlky, helmu, snowboard) pro školou pořádaný kurz zdravého životního stylu a lyžařský výcvik, to musí do 15.11. 2017 písemně oznámit paní učitelce Zettlové.

 

 

Vážení strávníci,

z důvodu nemoci dvou paní kuchařek bude do odvolání vařeno pouze jedno jídlo.

Děkuji za pochopení.

Ranáta Bílková

vedoucí školní jídelny

Opět pořádáme sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 31.10. 2017 do čtvrtka 2.11.2017 v čase od 7:15 do 7:45.

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková