Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, a pro všechny žáky 9. ročníků.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.nuov.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem, informační letáky jsou dostupné vedle dveří do kabinetu. Doporučujeme osobní návštěvu středních škol na dnech otevřených dveří, případně návštěvu výstavy Schola Pragensis (v listopadu) v Kongresovém centru.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku s talentovou zkouškou, oznámí tuto skutečnost výchovné poradkyni Janů nejpozději 15. listopadu, obdrží dotazník k vyplnění středních škol, na které se budou hlásit. Následně jim bude vydána již vyplněná přihláška, příp. přihlášky. Po doplnění chybějících údajů, jako jsou podpisy, lékařské potvrzení (pokud je škola vyžaduje) atd., přihlášku žák nebo jeho zákonný zástupce sám dopraví na příslušnou školu, případně pošle poštou (doporučeně) nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkoušky se konají v lednu. Žáci hlásící se na obor Gymnázium se sportovní přípravou konají kromě talentové zkoušky i jednotnou přijímací zkoušku (viz termíny níže).

Ostatní žáci, resp. jejich zákonní zástupci, dostanou vyplněnou přihlášku po odevzdání vyplněného dotazníku, který obdrží v prosinci. Na informativní schůzce v lednu bude vydáván zápisový lístek.

Doporučujeme návštěvu zákonného zástupce na schůzce s výchovnou poradkyní Janů dne 20. 1. 2020.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 14. 2. 2020, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2020. Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vedle jednotné přijímací zkoušky vypisuje i školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká všech maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém.

Abychom předešli možným komplikacím, žádáme rodiče, aby zkontrolovali v systému Bakalář osobní údaje žáka a zákonného zástupce, zejména platnost adres a mailových a telefonických kontaktů.

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 14. + 15. 4. 2020

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 16. + 17. 4. 2020

Náhradní termíny: 13. + 14. 5. 2020


Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte na informativní schůzce, pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2020, popř. později dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem střední školy. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu, některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení. Informace o volných místech na středních školách by měl mít i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              Mgr. Gabriela Janů

                                                                                  výchovný poradce pro II. stupeň