Dne 31. 1. 2022 se koná informativní schůzka, na které se dovíte informace o přijímacím řízení na střední školy. Pro zákonné zástupce žáků z 5. a 7. tříd je vyhrazen čas od 16,00, pro rodiče deváťáků od 17,00 hodin. Obě schůzky se uskuteční v prostředí MS Teams, kam se přihlásíte prostřednictvím účtů svých dětí. Na schůzce se dovíte, kdy se budou vydávat zápisové lístky.

 

Informace k podávání přihlášek na střední školy

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, pro všechny žáky 9. ročníků, případně i pro žáky se splněnou devítiletou školní docházkou, kteří chtějí odejít ze základní školy z nižšího ročníku.

Nabídky různých oborů vzdělávání a informace k přijímacímu řízení můžete najít například na internetových adresách www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem. Doporučujeme návštěvu středních škol na Dnech otevřených dveří, samozřejmě pokud to hygienická opatření dovolí.

Zákonní zástupci žáků, kteří se letos budou hlásit na střední školu, vyplní dotazník (žáci jej obdrží ve škole) s informacemi, na kterou střední školu/střední školy se žák hlásí, a do 18. 2. 2022 odevzdají výchovné poradkyni. Ještě předtím proveďte kontrolu údajů v Bakaláři (osobní údaje žáka), tedy jestli souhlasí adresa, telefonické a e-mailové kontakty na rodiče atd. Pokud tak neučiníte, je možné, že se v nich objeví chyba při vytištění přihlášky. Jestliže najdete v Bakaláři chybu, informujte o tom třídního učitele, ten ji může opravit.

Doporučujeme účast na informativní schůzce k podávání přihlášek na střední školu dne 31. 1. 2022 v prostředí MS Teams, a to pro zákonné zástupce žáků, kteří chtějí studovat na víceletých gymnáziích (5.+7. ročník): v 16 hodin a pro rodiče žáků 9. ročníku: v 17 hodin.

V únoru 2022 bude vydáván zápisový lístek. Termíny pro vydávání zápisových lístků pro zákonné zástupce: 7. 2. 2022 – 9-940 hodin a 10. 2. 2022 – 1530-1600 hodin, pro žáky: 9.–11. 2. 2022 – ráno před 8. hodinou (žáci s sebou přinesou písemnou žádost o vydání ZL s podpisem rodiče). Případně lze po mailové nebo telefonické domluvě vydat zápisový lístek v náhradním termínu.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 18. 2. 2022, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, data narození zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2022.

Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vypisuje školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém.

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 12. + 13. 4. 2022

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 19. + 20. 4. 2022

Náhradní termíny: 10. + 11. 5. 2022

Termíny školní přijímací zkoušky pro maturitní obory: 12.28. 4. 2022, pro ostatní obory vzdělávání: 22.30. 4. 2022

Zápisový lístek

Zápisový lístek pečlivě uschovejte. Škola může vydat jen jeden ZL, při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2022 u nematuritních oborů, 28.-30. 4. 2022 (resp. 2. 5. 2022) u maturitních oborů. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí.

Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu. Některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení – v tomto kole již není omezen počet podaných přihlášek. Informace o volných místech na středních školách by měl zveřejnit i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.    

Mgr. Gabriela Janů

výchovný poradce pro II. stupeň