Třídní schůzky budoucích prvních tříd a nuláčku 

 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na první schůzku. Proběhne 5.6.2024 od 15:15 ve školní jídelně.

O děti, které jsou přihlášeny na kurz "Hrátky s předškoláky" bude v tu dobu postaráno - odevzdáte děti u hlavního vchodu a přesunete se do jídelny. 

Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově. Schůzce bude přítomna i vedoucí školní jídelny, bude možno si v předstihu vyplnit přihlášku ke stravování a za 121,- Kč zakoupit čip pro výdej obědů.

  

-----------------------------------------------

Vážení rodiče budoucích žáků nulté třídy,

zveme Vás na první schůzku. Proběhne 5.6.2024 od 16:00 hod v učebně 106.

Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově (ulice Litvínovská). Schůzce bude přítomna i vedoucí školní jídelny, bude možno si v předstihu vyplnit přihlášku ke stravování a za 121,- Kč zakoupit čip pro výdej obědů.

 

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25

 

Vážení rodiče,

zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 10. a 11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hod. v hlavní budově školy.

Před tímto zápisem je třeba provést následující:

Prvním krokem je ve dnech 25. března - 9. dubna 2024 podat online žádost o přidělení Formuláře pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠSoučástí podání online žádosti je i objednání se na konkrétní den a čas prezenčního zápisu. Pod odkazem níže naleznete tento formulář.

Po vyplnění žádosti obdržíte na Vámi zadaný e-mail „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“.

Tento formulář vyplňte, vytiskněte a vezměte si jej s sebou k prezenčnímu zápisu. Formulář bude mít registrační číslo, které si pečlivě uložte, neboť výsledky zápisu budou zveřejněny pouze s registračními čísly.

Stejně budete postupovat i v případě, že budete pro vaše dítě žádat odklad povinné školní docházky. Ve formuláři online do kolonky "Žádost o odklad PŠD pro dítě (ano/ne)" uvedete ano, poté vám při tisku spolu s žádostí o zápis vyjede i žádost o odklad. 

Pokud se žádost o odklad nevygeneruje, můžete si ji stáhnout zde a vyplnit ručně, případně je možné ji vyplnit i na mistě.

V případě, že kromě žádosti o odklad budete žádat i o přípravnou třídu, vyplníte ano i v kolonce "Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy". Žádost ale v tomto případě stáhnete zde, vyplníte a přinesete podepsanou. 

 

Formulář k získání žádosti o zápis do 1. třídy (nebo udělení odkladu, popřípadě žádosti o přípravnou třídu) a možnost objednat se k zápisu naleznete zde. (formulář i proklik bude funkční ve dnech 25.3.- 9. 4. 2024)

Druhým krokem je ve dnech 10. a 11. dubna 2024 přijít alespoň 10 minut před zarezervovaným časem s dítětem k prezenčnímu zápisu. Pokud jste nevyužili možnost objednat se na konkrétní den a čas, budete v čase 14:00-16:45 odbaveni u přepážky bez rezervací.

S sebou k zápisu přinesete:

Vytištěný formulář žádosti, rodný list dítěte, občanský průkaz dítěte – pokud ho dítě má, občanský průkaz zákonného zástupce.

Trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy škola ověří výlučně podle seznamu z registru obyvatel (ROB), který škole poskytuje zřizovatel. Pokud by dítě v tomto seznamu nebylo a nemělo vlastní doklad s uvedeným trvalým bydlištěm, budou zákonní zástupci požádáni, aby trvalé bydliště dítěte doložili - a to do doby před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. ÚMČ Praha 9 v odd. Evidence obyvatel vystaví zákonným zástupcům na počkání za 50,- Kč potvrzení o trvalém bydlišti dítěte. Pro tento úkon musí mít zákonný zástupce s sebou rodný list dítěte a svůj OP.

Pokud budete pro své dítě žádat o odklad školní docházky, můžete už s sebou přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení nebo klinického psychologa a doporučení odborného lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. O odkladu rozhoduje spádová škola.

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2024/25

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31. 8. 2024 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
  • pro děti, které z důvodu odkladu chodí do přípravné třídy.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Naši budoucí noví žáčci si se svými rodiči mohou prohlédnout pavilon prvních tříd „Domeček“ ve čtvrtek 7. března 2024 od 14:00 – 16:00 hodin – vstup z ulice Veltruská.

Kurz „Hrátky s předškoláky“ pro přijaté žáky

Cyklus tří setkání s přijatými předškoláky proběhne v termínech 22.5., 29.5. a 5.6.2024.

Přihlášku a podrobnosti naleznete zde. Přihlášku a platbu 150,- Kč s sebou přineste na první schůzku 22.5.2024 v 15:15 hod.

5.6.2024 proběhne zároveň první schůzka s rodiči budoucích prvňáků.

Co je to spádová škola?

Je to základní škola, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete:

https://praha9.cz/obecne-zavazna-vyhlaska-o-skolskych-obvodech-zakladnich-skol

 https://www.spadovostpraha.cz/ 

Ředitel školy je ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. V případě volné kapacity ve třídách naše škola ráda přijme i žáky z jiných spádových částí Prahy 9. Škola má v plánu přijmout 90 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Kdy a kde je třeba podat žádost o odklad?

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat do konce měsíce dubna. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku ve vybrané škole nebo mimo zápis a to nejpozději do konce měsíce dubna.

Co je potřeba předložit?

1. Žádost zákonného zástupce dítěte

2. Písemné doporučení školského poradenského zařízení, např. pedagogicko-psychologická poradna

3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Podrobnosti k odkladu povinné školní docházky najdete:

37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění).

Přípravná třída

Přípravná třída je můstkem mezi mateřskou a základní školou. Pomůže dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností je nízký počet žáků ve třídě (max. 15) umožňující individuální přístup pedagoga, a tím intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce dítěte musí předložit žádost a písemné doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Kritéria přijímání do přípravné třídy:

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

2. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

V případě, že počet žáků podle stejného kritéria přesáhne kapacitní možnosti přijetí, bude přistoupeno k losování za účasti zástupce zřizovatele. 

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd:

Uchazeči jsou přijímáni až do naplnění stanovené kapacity pro první třídy ve školním roce 2024/2025 dle následujících kritérií postupně od č. 1 do č. 6:

  1. Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči,
  1. Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které zároveň nesplňuje další podmínky bodu 1,
  1. Dítě, pro něž daná základní škola není školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona, a jejímž žákem již je jeho sourozenec,
  1. Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má na území Městské části Praha 9 místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince,
  1. Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince na území jiné městské části hlavního města Prahy,
  1. Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince mimo hlavní město Prahu.

  Uchazeči jsou přijímáni postupně – teprve poté, co jsou přijati všichni uchazeči splňující dané kritérium, je rozhodováno o uchazečích splňujících kritérium s následujícím pořadovým číslem, a to vždy až do naplnění stanovené kapacity. V případě převisu uchazečů v daném kritériu rozhodne los. 

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen vedení školy za přítomnosti zástupce zřizovatele. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

Nahlížení do spisu

V souladu § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme na možnost účastníků řízení  před vydáním rozhodnutí  se vyjádřit  k podkladům rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého dítěte. Nahlédnout do spisu můžete:

V úterý 23.4.2024 od 15:00 do 16:00 hod. v kanceláři školy (hlavní budova školy, vstup hlavním vchodem) - prosíme o případnou telefonickou domluvu přesného času s hospodářkou paní Vitáskovou 286 884 219.

 

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny 3.5.2024.

V Praze, 4.3.2024

Mgr. Naďa Koháková, ředitelka školy

Ke stažení:  desatero prvňáčka