• Školní družina slouží pro žáky 1. – 3. ročníku.
 • ŠD pracuje ve dvou pavilonech – tzv. „Domeček“ pro 1. a 0. ročník a ranní družinu (vchod z ulice Veltruská) a „Hlavní budova ŠD“, kde jsou ostatní ročníky.
 • Zápis do ŠD probíhá na přelomu května a června předchozího školního roku. Termín zápisu je vyhlášen ředitelkou školy.
 • Zápis do ŠD probíhá podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejňována před zápisem na relevantní školní rok.
 • Každý rok je nutné žáka přihlásit znovu.
 • Podmínkou přijetí je nutnost denního stravování ve školní jídelně a vyzvedávání dětí pouze pomocí čipového systému.
 • Žáci budoucího 1. a 0. ročníku se přihlašují po informačních schůzkách rodičů (v červnu) a výjimečně první den školního roku. Čipy k vyzvednutí dětí si rodiče objednávají v den přihlášení vyplněním formuláře. Čipy jsou vydávány v průběhu prvních dvou týdnu od začátku školního roku.
 • Výše úhrady za pobyt ve ŠD je 500,- Kč za měsíc. Platba za měsíc září (následujícího školního roku) musí být složena v hotovosti, spolu s přihláškou do ŠD. Další platba na říjen - prosinec 1500,- Kč bude splatná do 31. října na účet školy, který spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. Částka za leden – březen je splatná do 31. ledna a za duben - červen do 30. dubna.
 • V době školního vyučování je provozní doba ŠD od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.00 hodin.
 • Ranní družina má svůj provoz pouze v budově „Domeček“. Do ranní družiny žáci přicházejí vyhrazeným vchodem pro ŠD z ulice Veltruská, kde je rodiče osobně předávají vychovatelce ŠD. Příjem žáků do ranní družiny je do 7.30 hod.
 • Na odpolední činnosti jsou žáci rozděleni do jednotlivých oddělení ŠD, které nemusí být totožné s třídou žáka. O rozdělení dětí do jednotlivých oddělení jsou rodiče informováni v průběhu prvního týdne školního roku.
 • Oddělení se naplňuje do max. počtu 30 zapsaných žáků.
 • Přijatí žáci jsou povinni respektovat pokyny vychovatelek ŠD popřípadě dalších zaměstnanců školy.
 • Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování.
 • Odhlášení dítěte ze ŠD lze pouze na základě písemné odhlášky zákonným zástupcem.
 • Zákonný zástupce dítěte taktéž písemně potvrdí způsob a dobu odchodu žáka ze ŠD.
 • Jednorázově lze uvolnit dítě na základě písemné žádosti s dodatkem o převzetí právní zodpovědnosti a žák je povinen předat tuto žádost své kmenové vychovatelce nejpozději tentýž den.
 • Dítě nelze uvolnit na základě telefonátu nebo e-mailu.
 • Žáky 1. a 0. ročníku lze vyzvedávat z ŠD "Domeček" průběžně po celé odpoledne do 17:00 hod. s výjimkou doby, kdy jsou žáci na obědě nebo mají kroužky. 
 • Žáky 2. až 3. tříd lze ze ŠD vyzvedávat v hl. budově průběžně po celé odpoledne do 17.00 hod., s výjimkou doby, kdy jsou žáci na obědě, přechází do šatny nebo mají kroužky.
 • Pro odchod žáků z hlavní budovy je určen speciální vchod pro ŠD. Rodič nevstupuje do budovy školy ani na školní hřiště.
 • Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné pouze pomocí čipového systému. (Způsob vyzvedávání dětí systémem Bellhop je popsán ve vnitřním řádu ŠD, který je k dispozici na webu školy).
 • Žák má právo používat zařízení a hračky v ŠD. V případě jejich záměrného zničení je povinen je opravit, nahradit nebo zaplatit.
 • Pro žáka ŠD platí po celou jeho dobu pobytu ve školní družině aktuální školní řád.
 • ŠD nenese zodpovědnost za zničení, či ztrátu mobilního telefonu (hračky) přinesené z domova. Pro požívání mobilního telefonu v ŠD platí stejná pravidla, jako jsou v řádu školy.
 • Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do konce pracovní doby ŠD – tj. do 17.00 hod., je za každou započatou půlhodinu dohledu nad žákem účtováno 100,- Kč. Při delší prodlevě nebo opakovaném pozdním vyzvedávání je kontaktováno Oddělení sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 9.
 • V případě nerespektování pravidel tohoto školního řádu zákonnými zástupci, opoždění úhrady příspěvku na ŠD nebo při opakovaném porušování řádu školní družiny a školního řádu žákem, má ředitelka školy právo vyloučit žáka z docházky do ŠD.

            Řád školní družiny byl schválen dne 8.4.2019 školskou radou. 

 

             RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy