• Školní družina slouží pro žáky 1. – 3. ročníku.
 • ŠD pracuje ve dvou pavilonech – tzv. „Domeček“ pro 1. a 0. ročník a ranní družinu ( vchod z ulice Veltruská) a „Hlavní budova ŠD“, kde jsou ostatní ročníky.
 • Zápis do ŠD probíhá v červnu předchozího školního roku. Termín zápisu je vyhlášen ředitelkou školy.
 • Každý rok je nutné žáka přihlásit znovu.
 • Žáci budoucího 1. a 0. ročníku se přihlašují po informačních schůzkách rodičů (v červnu) a 1. den školního roku.
 • Výše úhrady za pobyt ve ŠD je 500,- Kč za měsíc. Platba za měsíc září (následujícího školního roku) musí být složena v hotovosti, spolu s přihláškou do ŠD. Další platba na říjen - prosinec 1500,- Kč bude splatná do 31. října na účet školy, který spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne škol. roku. Částka za leden – březen je splatná do 31. ledna a za duben - červen do 30. dubna.
 • Podmínkou přijetí je nutnost denního stravování ve školní jídelně.
 • V době školního vyučování je provozní doba ŠD od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.00 hodin.
 • Ranní družina má svůj provoz pouze v budově „Domeček“. Do ranní družiny žáci přicházejí vyhrazeným vchodem pro ŠD z ulice Veltruská, kde je rodiče předávají vychovatelce ŠD. Příjem žáků do ranní družiny je do 7.30 hod.
 • Na odpolední činnosti jsou žáci rozděleni do jednotlivých oddělení ŠD, které nemusí být totožné s třídou žáka. O rozdělení dětí do jednotlivých oddělení jsou rodiče informováni v průběhu prvního týdne školního roku.
 • Oddělení se naplňuje do max. počtu 30 zapsaných žáků.
 • Přijatí žáci jsou povinni respektovat pokyny vychovatelek ŠD popřípadě dalších zaměstnanců školy.
 • Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování.
 • V případě nerespektování výše uvedených pravidel má škola právo žáka ze školní družiny vyloučit.
 • Škola si vyhrazuje právo přednostně přijímat děti zaměstnaných matek a matek samoživitelek.
 • Odhlášení dítěte ze ŠD lze pouze na základě písemné odhlášky zákonným zástupcem.
 • Zákonný zástupce dítěte taktéž písemně potvrdí způsob a dobu odchodu žáka ze ŠD.
 • Jednorázově lze uvolnit dítě na základě písemné žádosti s dodatkem o převzetí právní zodpovědnosti a žák je povinen předat tuto žádost své kmenové vychovatelce nejpozději ten den.
 • Dítě nelze uvolnit na základě telefonátu nebo e-mailu.
 • Zákonný zástupce si vyzvedává dítě ze ŠD u speciálního vchodu pro ŠD (v hlavní budově školy).
 • Žáky 1. a 0. ročníku lze vyzvedávat z ŠD průběžně po celé odpoledne, s výjimkou doby, kdy jsou žáci na obědě. Do 15.45 hod v budově „ Domeček“ nebo na přilehlém hřišti. Potom až od 16.00 hod. v hlavní budově ŠD, v oddělení označeném, jako „Konečné oddělení ŠD“ nebo na hřišti u hlavní budovy.
 • Žáky 2. až 3. tříd lze ze ŠD vyzvedávat průběžně po celé odpoledne, s výjimkou doby, kdy jsou žáci na obědě, do 17.00 hod v hlavní budově ŠD nebo na přilehlém hřišti.
 • Žák má právo používat zařízení a hračky v ŠD. V případě jejich záměrného zničení je povinen je opravit, nahradit nebo zaplatit.
 • ŠD nenese zodpovědnost za zničení, či ztrátu mobilního telefonu (hračky) přinesené z domova. Pro požívání mobilního telefonu v ŠD platí stejná pravidla, jako jsou v řádu školy.
 • Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do konce pracovní doby ŠD – tj. do 17.00 hod., je za každou započatou půlhodinu dohledu nad žákem účtováno 100,- Kč. Při delší prodlevě nebo opakovaném pozdním vyzvedávání je kontaktován odbor sociálních věcí.
 • V případě nerespektování pravidel tohoto školního řádu zákonnými zástupci, opoždění úhrady příspěvku na ŠD nebo opakované porušování řádu školní družiny žákem, má ředitelka školy právo vyloučit žáka z docházky do ŠD.

 

V Praze dne 2. října 2018
RNDr. Věra Cyprichová
ředitelka školy