Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitelka školy jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny (ŠD). Směrnice je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Poslání školní družiny

Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, a také dohledu nad žáky.

Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. stupně naší školy. Přednostní právo pro zařazení do školní družiny mají žáci 1. - 3. ročníku, v případě volné kapacity bude kapacita školní družiny doplněna žáky 4. ročníku s ohledem na věk žáka.

ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje tento řád, který podrobně upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců.

1. Žáci mají právo:

 • na vzdělání a na účast při všech činnostech a aktivitách školní družiny, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
 • na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

2. Žáci jsou povinni:

 • řádně docházet do školní družiny dle údajů uvedených na zápisním lístku
 • chovat se slušně a v souladu s pravidly slušného chování k dospělým i jiným žákům školy, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školní družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským řádem.
 • dodržovat školní řád, vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád školní jídelny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem, vnitřním řádem školní družiny a vnitřním řádem školní jídelny
 • hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, bez zbytečného odkladu.
 • bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouštět. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • být vhodně oblečeni s ohledem na plánované činnosti.
 • chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Žákům je zakázáno přinášet do areálu školy a na školní akce návykové látky, látky ohrožující zdraví nebo předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Žáci udržují prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

3. Zákonní zástupci žáka mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte,
 • přihlásit své dítě k docházce do družiny a určit docházku dítěte do školní družiny v rámci provozní doby školní družiny dle svých potřeb.

4. Povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v zápisním lístku. Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák sám odejít/odcházet ze ŠD, sdělí rodiče družině písemně. Bez splnění této podmínky nebude žák z družiny uvolněn.
 • Jednorázově je možné uvolnit žáka na základě písemné žádosti s dodatkem o převzetí právní zodpovědnosti a žák je povinen předat tuto žádost své kmenové vychovatelce nejpozději tentýž den. Vyzvedávání žáků je možné pouze pomocí čipového systému Bellhop. (Způsob vyzvedávání je k dispozic na webových stránkách školy.) Žáka nelze uvolnit na základě telefonátu nebo e-mailu.
 • Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
 • Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka,
 • Respektovat provozní dobu družiny a zabezpečit vyzvednutí žáka z družiny do 17:00 hodin.
 • Docházka zapsaných žáků do ŠD je povinná. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí vychovatelce písemně.

5. Pedagogičtí pracovníci mají právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • volit a být voleni do školské rady
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Provoz a vnitřní režim školní družiny

Přihlašování a odhlašování, úplata

1. Ve školní družině je jmenována vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka (zápisní lístek). Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

3. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírána úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, jejíž výši stanovuje ředitelka školy směrnicí k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu.

Úplata je splatná předem a je rozložena do 3 splátek v časovém intervalu: září – prosinec, leden – březen, duben – červen.  Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Pokud za žáka není úplata zaplacena, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

4. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

Organizace činnosti

1. Školní družina je v provozu v pracovních dnech kromě prázdnin a svátků. Provozní doba ŠD probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní družina je v provozu od 6:30 do 7:45 hod. Odpolední družina je v provozu od 11:40 do 17:00 hod.

2. Při nevyzvednutí žáka zákonnými zástupci do stanovené doby provozu, vychovatelka nejdříve podle možností kontaktuje telefonicky zákonné zástupce žáka popřípadě osoby uvedené na zápisním lístku žáka do ŠD. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka do stanovené doby, je za každou započatou půlhodinu dohledu nad žákem účtováno 100.- Kč. Pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje vychovatelka ŠD pracovníka orgánu sociální péče o dítě, případně požádá o pomoc Městskou policii nebo Policii ČR. V případě opakovaného pozdního vyzvedávání žáka ze školní družiny může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny. Při delších nebo opakovaných prodlevách při vyzvedávání je kontaktováno Oddělení sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 9

3. V době řádných prázdnin, mimořádných prázdnin v průběhu školního roku nebo v době mimořádného volna v průběhu školního roku není provoz ŠD zajištěn. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.

4. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením paní učitelek.

5. Pro odchody žáků ze školní družiny nejsou stanoveny žádné časové limity. Na základě čipového systému Bellhop je možné si žáka vyzvednout kdykoli během provozu.

6. V Příjem žáků do ranní družiny je ukončen v 7:30 a následně jsou žáci převáděni do šatny hlavní budovy vychovatelkou. Pokud se žák do ranní družiny nedostaví, je považován za chybějícího, a škola za něj nenese zodpovědnost. V docházce ranní družiny se zaznamenávají pouze příchozí žáci.

7. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30.

8. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD z bezpečnostních a hygienických důvodů nevstupují.

9. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí vychovatelky ŠD.

10. Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory, prostory sdílené s 1. třídami a prostory školní zahrady. Ke své činnosti může družina využívat další prostory školy – tělocvičnu, učebnu informatiky, hudebnu, keramiku, školní jídelnu. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami. I zde se činnost řídí konkrétními pravidly a pokyny.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Pro činnost ŠD platí ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí .

 2. Všichni žáci se chovají při aktivitách ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akcích pořádaných ŠD, žáci ihned ohlásí.

4. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, o poučení provedou písemný záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

5. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

6. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou pedagogičtí pracovníci žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem.

Podmínky zacházení s majetkem školy a školní družiny ze strany žáků

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku ŠD či osob je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče o dítě.

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD.

Pravidla hodnocení

Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.  Dále mohou být důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny opakovaná porušování provozní doby (pozdní odchody po ukončení provozu ŠD) a pohledávky úplaty za vzdělávání ve školní družině nebo opakované platby úplaty za vzdělávání po termínu splatnosti.

Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:

a) zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,

b) přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků,

c) celoroční plán činnosti.

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelkou školy pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.

Praha dne 1. 9. 2022                                                            

Mgr. Naďa Koháková

  ředitelka školy