Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřila za celý pedagogický sbor poděkování za trpělivost, spolupráci a  úsilí, které máte s domácí výukou  Vašich dětí. 

Pevně věřím, že společnými silami se nám povede vše zvládnout.

Také já Vám děkuji. 

 

Milí žáci,

potřeba výuky on- line je nová, jak pro Vaše vyučující, tak pro Vás. Všichni si ji postupně osvojujeme a jsem přesvědčená, že i tento způsob výuky bude novou zkušeností, kterou  využijeme i v budoucnosti. I Vám bych chtěla poděkovat, že většina z Vás se snaží svědomitě plnit úkoly, které Vám vyučující zasílají. S některými z Vás se spojují i na živo a myslím, že je to pro Vás určité zpestření a zároveň možnost, jak s učitelem zkonzultovat nové učivo. Pevně věřím, že i pravděpodobný další měsíc se budete dál snažit učit z domova.

Předpokládám, že se nejpozději v červnu ve škole s Vámi opět setkáme.  Při hodnocení Vaší práce budou probíhat rozhovory o tom, co  jste se zvládli  naučit, co Vás  zaujalo a co považujete za důležité. Soustředíme se  na uvědomění, co jste si  z učiva osvojili a co budete  potřebovat dovysvětlit. Při hodnocení budou vyučující  dále vycházet z posouzení možností každého z Vás a Vaší spolupráce s učiteli při plnění zadaných úloh. 

Ještě připomínám informaci pro žáky, kteří se připravují na státní přijímací zkoušky. Můžete využít nabídku CERMATU:

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

 

 Milí  žáci, děkuji Vám  a přeji Vám i Vašim rodičům hezké prožití Velikonoc.

 

Věra Cyprichová

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 1. - 10. 4. 2020 pouze distanční formou. Bližší informace naleznete v sekci "Pro uchazeče - Zápis do 1. tř.". Po opětovném zahájení školní docházky bude vypsán termín možné prohlídky školy a informační schuzky pro rodiče. Škola plánuje otevřít tři třídy s maximálním počtem 27 žáků na třídu.

RNDr.Věra Cyprichová

Upozorňujeme rodiče, že až do odvolání karanténních opatření, budou  potvrzení o docházce žáka do ZŠ či žádosti o ošetřovné v listinné podobě vydávány  vždy jen ve dnech pondělí až středa  od 8,00 do 12,00 hod.

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že potvrzení žádosti o ošetřovné bude ve dnech 19. 3. – 25. 3. zasíláno pouze elektronicky.

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády zůstane škola zavřená delší dobu. Zatím mají žáci učivo zadané dle pokynů vyučujících z minulého týdne. Paní učitelky vyvěšují učivo na blogy nebo jsou s vámi v kontaktu jiným způsobem.

Podle nařízení vlády jsme pedagogům umožnili home-office a stanovili jsme jednotnou metodiku k vzdělávání na dálku, vycházeli jsme přitom z doporučení MŠMT.

Pro nadcházející týdny počínaje 23.3.2020 bude učivo rozesíláno prostřednictvím třídních učitelů na maily, které jste uvedli jako vaše kontaktní, zároveň bude vyvěšeno na blogu třídy.

Prosíme, abyste přijetí mailu potvrdili třídní učitelce/učiteli. Žádáme Vás o spolupráci v předávání úkolů a v dohledu nad jejich plněním. Zadání je posíláno třídním vyučujícím, případné dotazy k zadání směřujte na konkrétní vyučující.

Kontakty na všechny učitele naleznete na: https://www.zslitvinovska6.cz/kontakty/vyucujici

Soustředíme se na nosné učivo základních předmětů tak, aby žáci nevypadli z pracovního režimu a zároveň nebyly nadměrně zatíženy rodiny:

Na 1. stupni: M,ČJ, AJ a nejpodstatnější z  PŘ A VL.

Na 2. stupni: M,ČJ,AJ a nejpodstatnější z  Fy, PŘ, CH, D, Z

Malé maturity momentálně nejsou priorita, zatím ani nevíme, kdy proběhne přijímací řízení na SŠ.

Obsah učiva bude zásadně vycházet z RVP (potažmo ŠVP), budeme se snažit maximálně využívat učebnice, pracovní sešity a sešity. První stupeň přizpůsobí následující instrukce věku a schopnostem dětí.

Zadání bude obsahovat odkaz na látku v učebnici (případně doplněné o naučné video nebo vlastní text výkladu), zadání k procvičení (např. doplňovačka, příklady apod.) a text zápisu do sešitu na daný předmět vypracovaný vyučujícím nebo odkaz na poučku z učebnice k přepsání. Sešity a pracovní sešity, případně práce psané na volný papír budou po návratu žáků do školy předmětem kontroly, zkontrolují si jednotliví vyučující.   

Učitelé budou denně 2 hod. od 9,00 - 11,00 hod. žákům k dispozici online pro případné konzultace (forma záleží na jejich technických možnostech a zkušenostech – zda mail, e- třídy, videokonference, sociální média apod.).

Platí, že metody vyučování jsou plně v kompetenci jednotlivých učitelů – stejně jako ve škole. Prosíme, buďte tolerantní, ne všichni vyučující, ač jsou skvělými pedagogy, mají doma top techniku a vzhledem k rychlému spádu událostí nemohli být řádně proškoleni v technologiích pro vyučování na dálku. Všichni hledáme ta nejlepší řešení pro vaše děti.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče, v souvislosti s uzavřením školy Vám vznikl přeplatek za školní družinu a nekonané zájmové kroužky. Přeplatek za ŠD Vám bude odečten z platby na další čtvrtletí. Přeplatek za kroužky Vám vrátíme v hotovosti prostřednictvím jednotlivých vyučujících až bude opět zahájen chod školy.

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí zřizovatele školy, tj. Městské části Praha 9, 

 se vzhledem k nastalým opatřením odkládá termín zápisu do prvních.tříd (1.-2.4.2020). Přesný termín bude

upřesněn v závislosti na zněně epidemiologické situace.

Dle informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR mohou školy vystavovat potvrzení „ Žádosti o ošetřovné……“ pro zákonné zástupce  žáků elektronicky pro omluvu u zaměstnavatele a originál v tištěné podobě dodatečně až pro potřebu výplaty dávky.

Žáci 7. ročníku absolvující v tomto týdnu lyžařský výcvik se budou vracet v plánovaném termínu, tj. v pátek 13.3.20

Má – li některý z rodičů obavy o zdraví svého dítěte, může si ho předčasně vyzvednout v místě pobytu po předchozí domluvě s vedoucí výcviku Mgr. Martinou Zettlovou bez finanční náhrady za zkrácený pobyt.

V souvislosti s onemocněním COVID-19 bylo rozhodnuto o uzavření škol  od 11.3.2020 do odvolání

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19

Potvrzení " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení – školy " budou vydávána od 12.3.

v době od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Na webu školy na blozích jednotlivých tříd budou vyučujícími jednotlivých předmětů zadána témata k samostudiu či procvičování

OBĚDY žákům budou hromadně odhlášeny. 

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O SLEDOVÁNÍ WEBU ŠKOLY – AKTUALITY a webu zřizovatele MČ Praha 9

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rušíme konání Dne otevřených dveří na naší škole. Případný nový termín vypíšeme, dojde-li ke změně současného stavu rozšiřující se infekce koronavirem.

Děkujeme za pochopení

 

Věra Cyprichová, ředitelka školy