Informace pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků, jejichž děti nastoupí 25. 5. 2020 do školy.  Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT.

 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 dětí (nemusí být tvořeny žáky jedné třídy)
 • O zařazení do konkrétní skupiny rozhodne ředitelka školy
 • Výuka bude probíhat ve 2 blocích:
 1. Od 8:00 do 10:45 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.
 2. Od 10:45 do 16:00 pobyt ve škole s vychovatelkami ŠD či dalšími pověřenými učiteli. (Je třeba písemné sdělení rodičů, zda mají zájem o odpolední pobyt viz dotazník rozeslaný TU, vyplnit do 18.5.2020)
 • Žáci budou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 do 8:00 konkrétně stanoveným vchodem a to:

           žáci 0. a 1. ročníku – vstup do „Domečku“

           žáci 2. a 4. ročníku – vstupem pro ŠD v hlavní budově

           žáci 3. a 5. ročníku – hlavním vchodem

 • Žáci musí mít roušku a jsou povinni dodržovat 1,5 -2m rozestupy
 • U vchodu jim bude bezkontaktně změřena tělesná teplota a žák s teplotou vyšší než 37,5°C nebude do budovy vpuštěn
 • Zároveň si žáci budou povinně desinfikovat ruce (dezinfekci zajistila škola, v případě alergiků je třeba, aby si zajistili dezinfekci vlastní)
 • Dle pokynů zaměstnanců školy se žáci individuálně odeberou do určené učebny. Před učebnou si odloží venkovní obuv do přihrádky v připravené lavičce
 • Každý žák se posadí sám do připravené školní lavice, svrchní oděv si odloží na sousední volnou židli. Roušku si ponechá.
 • Každý žák odevzdá na vyzvání přítomné vyučující řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde).
 • Roušku si žáci sundají až po zahájení vyučovací hodiny na pokyn vyučujícího a tu odloží do vlastního igelitového sáčku
 • Na toaletu mohou žáci odcházet individuálně v průběhu celého vyučování
 • Při pohybu ve společných prostorách školy musí opět nasadit roušky
 • Po ukončení dopoledního bloku se žáci vždy jedné třídy v 1,5 -2m rozestupech přesunou na oběd pod dohledem pedagoga
 • Před vstupem do jídelny si žáci opět vydezinfikují ruce
 • V jídelně bude skupině přidělen konkrétní stůl s židlemi rozmístěnými v bezpečné vzdálenosti
 • Po obědě se žáci opět hromadně vrátí do příslušné třídy, kde pedagog zahájí odpolední volnočasové aktivity včetně případného pobytu na školní zahradě
 • Odchod žáků ze školy bude možný v 15,00 a 16,00 hodin, kdy je pedagog odvede k východu, určenému pro školní družinu

Podmínky stravování

Pro zajištění odpovídajícího množství surovin potřebujeme závazné vyjádření rodičů, zda se dítě bude dítě stravovat v ŠJ – proveďte v dotazníku výše. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku nelze neuváženě naskladňovat potraviny, proto nebude možné obědy odhlašovat.

 

VSTUP RODIČŮ DO ŠKOLY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN 

Upozornění pro rodiče

 • Každý žák musí mít s sebou alespoň dvě čisté roušky denně a igelitový sáček pro odložení použité roušky

 

V Praze, 11.5.2020

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Doplňující informace pro žáky 9. ročníků, kteří nastoupí 11. 5. 2020 do školy a jejich rodiče. Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT.

 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 dětí (nemusí být tvořeny žáky jedné třídy)
 • O zařazení do konkrétní skupiny rozhodne ředitelka školy
 • Výuka bude probíhat ve 2 blocích ve dnech pondělí až středa:
 1. Od 9:00 do 10:30 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.

15 minut přestávka

 1. Od 10:45 do 12:15 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.

Žáci budou vstupovat do budovy průběžně od 8:40 do 8:55 hlavním vchodem.

Žáci musí mít roušku a jsou povinni dodržovat 1,5 -2m rozestupy.

 • U vchodu odevzdají podepsané čestné prohlášení, bude jim bezkontaktně změřena tělesná teplota, žák s teplotou vyšší než 37,5°C nebude do budovy vpuštěn
 • Zároveň si žáci budou povinně desinfikovat ruce (dezinfekci zajistila škola, v případě alergiků je třeba, aby si zajistili dezinfekci vlastní)
 • Dle pokynů zaměstnanců školy se žáci individuálně odeberou k šatní skříňce, kde si vyzvednou přezůvky, na volném prostranství opodál se přezují a odejdou k určené učebně. Před učebnou na chodbě odloží boty a ve třídě si umyjí ruce.
 • Každý žák se posadí sám do připravené školní lavice, svrchní oděv si odloží na sousední volnou židli. Roušku si ponechá.
 • Roušku si žáci sundají až po zahájení vyučovací hodiny na pokyn vyučujícího a tu odloží do vlastního igelitového sáčku. Žák si nasazuje roušku pokaždé, když opouští své místo na židli.
 • Na toaletu mohou žáci odcházet individuálně v průběhu celého vyučování
 • Při pohybu ve společných prostorách školy musí opět nasadit roušky
 • Po skončení výuky budou žáci individuálně odcházet podle pokynů vyučující ze třídy, obují se a opustí budovu školy.
 • Žákům je zakázáno se shlukovat před budovou školy.

Žáci, kteří nebudou chodit do školy, budou vypracovávat individuálně doma úkoly podle instrukcí vyučujících, zpětná vazba jim bude poskytnuta prostřednictvím konzultací po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

RNDr. Věra Cyprichová

Čestné prohlášení: https://www.zslitvinovska6.cz/images/p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

Vážení rodiče,

 

výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny v pondělí, 11. května 2020.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření rozhodla vláda, že od 11. 5. 2020 mohou do školy docházet žáci devátého ročníku. Škola musí dle kritérií stanovených MŠMT určit podmínky a průběh vzdělávání.

S těmito Vás chceme seznámit.

 • Prezenční výuka bude probíhat ve dnech pondělí, úterý a středa vždy

 od 9,00 – 12,15 hod.

 • Vyučovány budou předměty Čj a Ma v blocích po 2 vyučovacích hodinách. Mezi nimi bude 15 minutová přestávka.
 • Žáci budou rozděleni do skupin po 15 žácích, které budou neměnné.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušky. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost, a proto bude vždy v jedné lavici sedět jeden žák.
 • Při cestě do školy a při pohybu ve společných prostorách musí žáci roušku nosit.
 • V den zahájení výuky tj. 11. 5. 2020 musí žák, který se přihlásil k prezenční docházce, předložit čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění /viz. příloha/. Zároveň bude žákům při vstupu do budovy změřena tělesná teplota. Žák s teplotou vyšší než 37◦ C nebude do školy vpuštěn.

Vážení rodiče, na základě výše uvedených skutečností, Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě do školy nastoupí. Přihlášení je závazné a upozorňujeme, že po 11. 5. 2020 nelze žádné žáky přijímat ani odhlašovat.

Své stanovisko zašlete, prosím, nejpozději do 6. 5. 2020 a to prostřednictvím online dotazníku, který Vám třídní učitelky poslaly na mail. Zároveň uveďte, zda se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně. Vařit se bude jedno teplé jídlo. Opět se jedná o závazné přihlášení bez možnosti odhlášky obědů (výjimkou je nemoc doložená lékařským potvrzením).

Přihlášené děti obdrží podrobné informace k organizaci pobytu ve škole.

Čestné prohlášení

Děkuji Vám.

V Praze, 4. 5. 2020

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

vláda umožnila od 25. května osobní přítomnost žáků 1. st.  ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Účast žáků nebude povinná a bude podmíněna mnoha faktory (viz níže). Prováděcí předpisy nám dosud nejsou známé, ale již nyní bychom potřebovali vědět, s jak početnou skupinou dětí máme počítat.

Ve škole nebude probíhat klasická výuka, ale aktivity, které budou nahrazovat domácí výuku, abychom rodinám ulehčili domácí přípravu na školu. Děti budou moci být ve škole cca od 8 hod. do 15 hod. (Zatím pouze náš předběžný odhad.)

Podle zájmu z vaší strany se může stát, že skupiny nebudou tvořeny žáky jedné třídy. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Děti budou mít povinně vlastní roušky, 2 – 3 na jeden den. Z hygienických důvodů je nutné roušky měnit.

Stejně tak paní učitelky vašich dětí nemusí být přítomné ve škole, jelikož např. patří do rizikové skupiny nebo budou muset koordinovat výuku domácí a školní. Zatím ani netušíme, zda se budou moci děti stravovat ve školní jídelně. K hygienickým opatřením zatím rovněž nebyly vydány podrobnosti, ale počítáme s tím, že desinfekce na ruce bude dětem k dispozici ve třídách.

Faktory, které musí splňovat děti:

 • dítě nesplňuje kritéria rizikovosti (chronické onemocnění, oslabená imunita);
 • dítě nežije v domácnosti s nikým, kdo rizika naplňuje - jedná se o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a o osoby ve věku 65 let a více.

O těchto skutečnostech budete Vy dodávat škole čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a že v domácnosti ani nežije s nikým, kdo daná rizika naplňuje.

Nakonec bychom Vás ještě chtěli upozornit na skutečnost, že v případě, že pošlete dítě do školy, přicházíte o nárok na ošetřovné. Očekáváme zodpovědnost rodičů v tom, že pokud pošlou dítě do školy a obsadí tím místo ve skupině, která má být neměnná, bude do ní dítě docházet pravidelně (samozřejmě za podmínek, že bude zdravé).

Víme, že děti potřebují sociální kontakt s vrstevníky, že si potřebujete odpočinout, přesto Vás prosíme o pečlivé zvážení situace a rizik spojených s návratem dětí do školy.

Své rozhodnutí, prosím, sdělujte svým třídním učitelům, někteří již tak učinili po prvotním oslovení třídním učitelem. Ostatní tak učiňte nejpozději do pondělí 4. 5. 2020.

 

 

                                                                                             Děkuji za spolupráci.

                                                                                             RNDr. Věra Cyprichová

                                                                                                     ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

jelikož se už na mne obrátili někteří zákonní zástupci s prosbou o potvrzení zápisového lístku, posílám informace.
Pokud Vaše dítě bude konat jednotnou přijímací zkoušku na SŠ (Cermat), o níž zatím nevíme, kdy bude, zatím vydržte, ZL se budou potvrzovat, až budete znát výsledky. Lhůta pro odevzdání ZL je pak 5 pracovních dní, mezitím ho musíte nechat potvrdit v naší škole. Pokud žáci už letos nenastoupí do školy, domluvíme se na termínech, kdy budeme ZL ve škole potvrzovat.
Pokud Vaše dítě nebude konat přijímací zkoušku vůbec (jde na nematuritní obor/obory) a máte již informaci, že je přijato, a střední škola po Vás chce vyplněný ZL, potvrdím Vám ho tuto středu 29. 4. v 9 hodin ve škole. Prosím zákonné zástupce dětí, kterých se to týká, aby mi do úterního večera dali vědět, že se za mnou se ZL chystají.
Pokud Vaše se dítě hlásí na jeden maturitní a jeden nematuritní obor a z nematuritního oboru již máte informaci o přijetí a chcete již ZL odevzdat, dostavte se také ve výše uvedeném termínu. Nově je stanoveno, že ZL lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně. Pokud Vám ještě škola z nematuritního oboru nedala vědět, nic se neděje, termín pro odevzdání ZL Vám nevyprší dříve než 5 dnů po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat). Do té doby jistě budete vědět i to, zda je Vaše dítě přijato na SŠ bez maturity.
O tom, že se uvažuje o jednom termínu přijímací zkoušky (Cermat) a bylo zrušeno odvolání proti rozhodnutí ŘŠ, jste se již určitě dozvěděli ze sdělovacích prostředků.
V případě dotazů se na mě obraťte.

S pozdravem

Gabriela Janů

výchovná poradkyně

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám vyjádřila za celý pedagogický sbor poděkování za trpělivost, spolupráci a  úsilí, které máte s domácí výukou  Vašich dětí. 

Pevně věřím, že společnými silami se nám povede vše zvládnout.

Také já Vám děkuji. 

 

Milí žáci,

potřeba výuky on- line je nová, jak pro Vaše vyučující, tak pro Vás. Všichni si ji postupně osvojujeme a jsem přesvědčená, že i tento způsob výuky bude novou zkušeností, kterou  využijeme i v budoucnosti. I Vám bych chtěla poděkovat, že většina z Vás se snaží svědomitě plnit úkoly, které Vám vyučující zasílají. S některými z Vás se spojují i na živo a myslím, že je to pro Vás určité zpestření a zároveň možnost, jak s učitelem zkonzultovat nové učivo. Pevně věřím, že i pravděpodobný další měsíc se budete dál snažit učit z domova.

Předpokládám, že se nejpozději v červnu ve škole s Vámi opět setkáme.  Při hodnocení Vaší práce budou probíhat rozhovory o tom, co  jste se zvládli  naučit, co Vás  zaujalo a co považujete za důležité. Soustředíme se  na uvědomění, co jste si  z učiva osvojili a co budete  potřebovat dovysvětlit. Při hodnocení budou vyučující  dále vycházet z posouzení možností každého z Vás a Vaší spolupráce s učiteli při plnění zadaných úloh. 

Ještě připomínám informaci pro žáky, kteří se připravují na státní přijímací zkoušky. Můžete využít nabídku CERMATU:

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-z-domova

 

 Milí  žáci, děkuji Vám  a přeji Vám i Vašim rodičům hezké prožití Velikonoc.

 

Věra Cyprichová

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 1. - 10. 4. 2020 pouze distanční formou. Bližší informace naleznete v sekci "Pro uchazeče - Zápis do 1. tř.". Po opětovném zahájení školní docházky bude vypsán termín možné prohlídky školy a informační schuzky pro rodiče. Škola plánuje otevřít tři třídy s maximálním počtem 27 žáků na třídu.

RNDr.Věra Cyprichová

Upozorňujeme rodiče, že až do odvolání karanténních opatření, budou  potvrzení o docházce žáka do ZŠ či žádosti o ošetřovné v listinné podobě vydávány  vždy jen ve dnech pondělí až středa  od 8,00 do 12,00 hod.

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že potvrzení žádosti o ošetřovné bude ve dnech 19. 3. – 25. 3. zasíláno pouze elektronicky.