Vážení rodiče, 

v tuto chvíli stále doufáme, že se lyžařský kurz 7. tříd uskuteční. 

Proto žáci 7. tříd, kteří potřebují půjčit vybavení na lyžařský kurz (plánován na 6.-12.3. 2021), se ve dnech 18. - 29. 1. 2021 ((9,00 – 20,00hod) v doprovodu zákonných zástupců dostaví do Harfasportu (Praha 9). Tam nahlásí jméno, školu, termín a vybavení (lyže sjezdové i běžecké) si vyzkouší a zarezervují. Nezapomeňte si vyzkoušet i helmu (nejlépe s brýlemi). Za půjčení ani rezervaci se nic neplatí.  Den před odjezdem si vybavení vyzvednete.

V Harfasportu je zamčeno, prosím zvoňte a oznamte, že jste ze škol MČ Praha 9.

Vzhledem k vývoji situace budou další informace o kurzu nejdříve v týdnu od 22. února.

Dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

M. Zettlová

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, pro všechny žáky 9. ročníků, případně i pro žáky se splněnou devítiletou školní docházkou, kteří chtějí odejít ze základní školy z nižšího ročníku.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.nuov.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem, informační letáky jsou dostupné vedle dveří do kabinetu. Vzhledem k hygienickým opatřením v letošním školním roce bude zřejmě obtížné navštívit střední školy na dnech otevřených dveří, nicméně většina škol má na svých webových stránkách uveřejněnu virtuální prohlídku školy nebo alespoň informativní video o škole.

Zákonní zástupci žáků, kteří se letos budou hlásit na střední školu, vyplní dotazník (buď přijde mailem, nebo bude uveřejněn ve skupině v Teamsech) s informacemi, na kterou střední školu/střední školy se žák hlásí – prosím o odeslání na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - do 12. 2. 2021. Ještě předtím žádám o kontrolu údajů v Bakaláři (osobní údaje žáka), tedy jestli souhlasí adresa, telefonické a e-mailové kontakty na rodiče atd. Pokud tak neučiníte, je možné, že se v nich objeví chyba při vytištění přihlášky. Jestliže najdete chybu, informujte o tom třídního učitele, ten ji může opravit.

S pololetním vysvědčením bude vydáván zápisový lístek. Pokud vaše dítě zápisový lístek ze školy s vysvědčením nepřinese, informujte se u třídního učitele.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 12. 2. 2021, odevzdáte, resp. pošlete vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2020. Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vypisuje školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém. (Změny v organizaci přijímacího řízení – viz dále.)

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 12. + 13. 4. 2021

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 14. + 15. 4. 2021

Náhradní termíny: 12. + 13. 5. 2021

Termíny školní přijímací zkoušky na maturitní obory: 12.28. 4. 2021

Změny v přijímacím řízení oproti loňským rokům (účinné od 5. 1. 2021)

Pro 9. ročník – maturitní obory (čtyřleté)

1) ředitel SŠ může stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nekoná – místo ní se koná školní přijímací zkouška – ta se pak musí konat v jiný den než v termínech jednotné přijímací zkoušky

2) ředitel SŠ může stanovit, že se konají jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška – pokud se obě konají prezenční formou, realizují se obě zkoušky v jeden den (to neplatí, pokud se školní přijímací zkouška koná distančně)

3) ředitel SŠ může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak uvádí školský zákon (60 %, resp. 40 % u gymn. se sport. přípravou) – tuto informaci musí uvést ve vyhlášených kritériích přijímacího řízení

4) pokud počet uchazečů na SŠ bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitel nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout, že se nekoná ani jednotná přijímací zkouška, ani školní přijímací zkouška – tuto informaci musí uvést do kritérií pro přijímání na SŠ a zveřejnit na internetových stránkách školy

5) pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal aspoň jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal jen jednu přihlášku do oboru vzdělávání, kde se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a v níž se jednotná přijímací zkouška koná

6) ředitel SŠ v případě čtyřletých oborů vzdělání ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021

Pro 5. a 7.  ročník – víceletá gymnázia

1) upravuje se pouze povinnost stanovit školní přijímací zkoušku na stejný den jako jednotná přijímací zkouška (pokud se na škole konají oba typy zkoušek)

Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte s pololetním vysvědčením, pečlivě uschovejte. Škola může vydat jen jeden ZL, při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2021 u nematuritních oborů. 28.-30. 4. 2021 u maturitních oborů. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí.

Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu. Některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení – v tomto kole již není omezen počet podaných přihlášek. Informace o volných místech na středních školách by měl zveřejnit i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              

Mgr. Gabriela Janů

 výchovný poradce pro I. a II. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

 

organizace výuky od pondělí 11.1.2021 je stejná jako od 4.1.2021. 

Informace od MŠMT zde.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Dne 11. 1. 2021 se koná online informativní schůzka, na které se dovíte informace o přijímacím řízení na střední školy. Pro zákonné zástupce žáků z 5. a 7. tříd je vyhrazen čas v 16,30, pro rodiče deváťáků17,30 hodin. Obě schůzky se uskuteční v prostředí MS Teams, kam se přihlásíte prostřednictvím účtů svých dětí.

Mgr. Gabriela Janů, výchovný poradce

V souladu s nařízením vlády bude s platností od 4. ledna 2021 organizována výuka žáků takto:

 

Žáci  0., 1. a 2. ročníků docházejí do školy na prezenční výuku ve stejném schématu jako v podzimních měsících.

Ranní družina je mimo provoz.

Režim fungování odpolední školní družiny je zachován.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno.

Žáci 3. až 9. ročníků se vzdělávají distančním způsobem. Schéma synchronních a asynchronních hodin v rámci rozvrhu jednotlivých tříd je stejné jako v podzimních měsících. Pravidla pro distanční vzdělávání jsou zveřejněna na webových stránkách školy a budou rodičům zaslána e-mailem v průběhu následujícího týdne. Konzultace prezenční formou jsou po předchozí domluvě a vyučujícím možné.

Schéma výuky pro žáky 3. – 5. ročníku:

On-line výuka bude probíhat maximálně 2 – 3 vyučovací hodiny denně a budou v ní zahrnuty Čj, M, Aj, Př a Vl. Ostatní předměty budou řešeny formou zadávání  domácí  samostatné práce.

Schéma výuky 2. stupně:

I žáci 2. stupně obdrželi na podzim rozvrh, ve kterém jsou vyznačeny hodiny, které budou vysílány on-line a které budou asynchronní tj. se zadáním samostatné práce žákům. 

 

V případě, že rodina nemá doma k dispozici žádné digitální zařízení, na základě písemné žádosti jej může škola sociálně slabým žákům zapůjčit. Taktéž je možné, aby se rodiče domluvili s vyučujícím na jiné formě distanční výuky pro jejich dítě.

 

Stravování v ŠJ:

Možnost stravování ve škole zůstává zachována

Výdej teplého oběda (bez polévky) v krabičce pro žáky na distančním vzdělávání bude zahájen od pondělí 4.1.2021. 

Strávníci, kteří se nechtějí stravovat touto formou, si musejí sami odědy odhlásit  prostřednictvím www.strava.cz (viz řád ŠJ) nebo přes e-mail školní jídelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:45 do 13:15 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:30 do 14:00 hod.

Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedoucí školní jídelny ze školního dvora. 

Prosím, přihlaste se k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud si oběd opravdu přijdete odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovým materiálem.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče, milí žáci,

na pondělí 21.12.  a úterý 22.12. vyhlásilo MŠMT mimořádné dny volna. Žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18.12. 2020.

Na dny mimořádného volna budou strávníkům automaticky odhlášeny obědy.

Nástup žáků do školy je zatím plánován na pondělí 4. 1. 2021.

Za pedagogy i vedení školy Vám přejeme prožití krásných  vánočních svátků v plném zdraví a rodinné pohodě.

Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivé epidemické situace jsme nuceni zrušit lednový kurz zdravého životního stylu pro 8. třídy. 

Již zaplacené platby budou vráceny během tohoto týdne stejným způsobem, jakým byly uhrazeny (hotově příp.na účet).

Případné otázky zodpoví M.Zettlová.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku

nastupují do školy k denní docházce počínaje pondělím 30. listopadu 2020.

Žáci 6. ročníku

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince budou chodit do školy.

V  týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince se budou učit z domova distančně.

Žáci 7. ročníku

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince zůstávají doma na distanční výuce.

V  týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince budou chodit do školy.

Žáci 8.A

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince budou chodit do školy.

V  týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince se budou učit z domova prostřednictvím distanční výuky.

Žáci 8.B

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince zůstávají doma na distanční výuce.

V  týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince budou chodit do školy.

 

Při prezenční výuce se budou všechny ročníky učit podle částečně upraveného rozvrhu tak, abychom umožnili žákům stravování v ŠJ za stanovených hygienických pravidel.

Upravené rozvrhy pro prezenční výuku obdrží žáci prostřednictvím třídních učitelů v MsTeams.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. První a koncové hodiny tělesné výchovy na druhém stupni do odvolání odpadají.

Vzhledem k nutnosti zachovat homogenní skupiny budou organizační změny ve výuce jazyků.

Pro distanční výuku zůstává zachován současný rozvrh, případnou změnu oznámí dětem konkrétní vyučující prostřednictvím MsTeams.

Anti-covidová opatření zůstávají zachována dle Pokynu ředitelky školy.

Pro všechny žáky platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a ve všech jejích prostorách.

Vstup do budovy školy bude umožněn průběžně od 7:30 hod.

Žáci 4., 5. a 6./7. ročníků budou vstupovat do školy družinovým vchodem bez přezutí se a odložení svrchního oděvu v šatnách.

Po předchozí domluvě jsou umožněny individuální osobní konzultace vyučujícího se zákonnými zástupci žáka v budově školy.

Provoz školní družiny:

Ranní družina je zrušena.

Odpolení probíhá od ukončení výuky do 17,00 hod.

Informace pro strávníky:

Všichni strávníci, kteří se v září zaregistrovali ke stravování, budou mít od 30. 11. 2020 automaticky přihlášené obědy. Ti, kteří se nebudou chtít stravovat, si musí sami obědy odhlásit prostřednictvím portálu www.strava.cz nebo přes    e-mail školní jídelny:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro žáky v prezenční formě studia bude umožněn výdej oběda ve školní jídelně.

Pro strávníky na distanční výuce zůstává doba výdeje obědů od 13:30 do 14:00 hodin a obědy se vydávají u vchodu do kanceláře vedoucí ŠJ.

S přáním pevného zdraví

Věra Cyprichová

Informace pro 9. ročníky

Vážení rodiče, milí žáci devátých tříd,

vzhledem k tomu, že současná situace neumožňuje uskutečnit tradiční veletrh pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou, bude letos realizována Schola Pragensis on-line.

Abychom tedy umožnili žákům 9. ročníků získat potřebné informace o studiu na střední škole, nebude pro ně dne 26. listopadu 2020 organizována on-line výuka.

Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem a tento přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Po slavnostním zahájení budou žákům poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a orientace v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa a podcasty. V druhé části vysílání jim bude umožněno klást dotazy, na něž v živém přenosu dostanou odpovědi. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky základních škol, téhož dne bude od 16.30 hodin realizován podobný blok zaměřený na rodiče žáků.

Věříme, že žáci 9. tříd i zákonní zástupci využijí tento den k získání nových informací.

Za kolektiv učitelů a vedení školy

Mgr. Gabriela Janů, výchovný poradce

 

Link na akci naleznete zde: 

Schola Pragensis online

Program Schola Pragensis

Vážení rodiče, počínaje středou 18.11. bude obnovena školní docházka pro žáky 0.,1. a 2. ročníku.. Pro docházku jsou stanovena tato pravidla:

 • Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci na obličeji roušky
 • Žáci mohou do budovy vstupovat průběžně od 7,30 hodin
 • Výuka je zahájena v 8,00 hodin
 • Výuku zajišťují třídní učitelky v plném rozsahu. Hodiny TV nahradí vycházkami do okolí, HV nahradí poslechem hudby, učením se textů písní bez zpěvu, ale s poslechem písně.
 • Výuka Aj 1x týdně zůstává zachována
 • Výuka žáků s OMJ v 1. třídách zůstává zachována v plném rozsahu
 • Tandemová výuka se ruší
 • Každých 20 min. od zahájení výuky v kadé vyučovací hodině a o všech přestávkách provádějí vyučující důsledné větrání učebny
 • Po ukončení výuky si v jednotlivých třídách přebírají žáky vychovatelky ŠD
 • Odvádějí žáky do ŠD a následně dle časového rozpisu do ŠJ na oběd tak, aby se nesetkávali s žáky z jiné třídy
 • Provoz ŠD:
 • ranní družina je mimo provoz
 • průběh pobytu žáků v ŠD je zajištěn pro 0. a 1. ročník v kmenových třídách s příslušnou vychovatelkou ŠD
 • pobyt žáků 2. ročníků je zajištěn v prostorách ŠD v hlavní budově opět s příslušnou vychovatelkou ŠD
 • provoz ŠD končí v 16,30 hodin
 • dohled nad stravováním v ŠJ zajišťují vychovatelky ŠD
 • každý třídní kolektiv se stravuje odděleně

Provoz ŠJ:

 • realizace výdeje obědů zůstává zachována dle předchozího pokynu ŘŠ

       

Věra Cyprichová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

 
na pondělí 23. 11. 2020 byly naplánovány třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současné epidemické situaci nemohou tyto třídní schůzky proběhnout běžnou formou.
Budou nahrazeny individuálními konzultacemi rodičů s třídním učitelem. Během listopadu se Vám třídní učitelé ozvou telefonicky, prostřednictvím videohovoru, nebo jinou distanční formou. Konzultace by měly být zaměřeny především na distanční výuku.

Věra Cyprichová