Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto, že 10.9.2021 MZČR ukončilo povinnost screeningového testování dětí a žáků s tím, že může být v případě epidemické situace znovu obnoveno.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Pokyn ředitelky školy k přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2021/22

V souladu s vyhláškou č. 256/2012 Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý: 

11:50 - 12:35 žáci 9.A v učebně 224, žáci 7.ABC v učebně 209 11:50 - 12:10 – Mgr. Koháková, Mgr. Zettlová

12:45- 13:30 žáci 8.ABC v PC učebně 104 a žáci 9.B v učebně 105 - Bc. Rozsypalová.  

Čtvrtek:  

12:45- 13:30 žáci 8.ABC PC 104 – Mgr. Šipošová

12:45 – 13:30 žáci 9.AB učebna 105 – Ing. Zelenka                     

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

V Praze, 1.9.2021

RNDr. Věra Cyprichová,

ředitelka školy

Vážení rodiče,

třídní schůzky 2.-9. ročníků se uskuteční online v pondělí 6.9. 2021 v 18:00 prostřednictvím MS Teams. K přihlášení se ke třídní schůzce použijte stejně jako v loňském roce přístup svého dítěte.

V tentýž den v 17:00 proběhne ve sborovně školy krátká prezenční schůzka výboru SRPZŠ.

 

Třídní schůzky pro 6. ročníky (které odjíždějí na adaptační kurz) se uskuteční v pondělí 13.9. 2021 od 18:00 rovněž prostřednictvím MS Teams.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Osvěžení přihlášení k MS Teams:

https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/88-novinky-skola/611-prihlaseni-do-microsoft-teams

Milí žáci, vážení rodiče,

začátek nového školního roku 2021/22 je ve středu 1. září 2021. Vstup do budovy a pohyb v ní bude umožněn pouze žákům a platí zvýšená hygienická pravidla: Mytí a desinfekce rukou, pohyb ve společných prostorách pouze s rouškou či s respirátorem. Netestovaní žáci jsou povinni nosit roušku či respirátor soustavně, po celou dobu pobytu v budově školy, s výjimkou očkovaných jedinců či těch, kteří prodělali onemocnění Covid – 19 před dobou kratší než 180 dnů.

Školní testování je možné nahradit platným potvrzením o negativním výsledku antigenního či PCR testu, který byl proveden v odběrovém místě. Celé nařízení k testování naleznete zde.

Pro vstup do školy dále platí omezení vyplývající z ochranného nařízení MZČR, které se týká žáků, kteří 14 dní před nástupem do školy pobývali v zahraničí. Rodiče jsou povinni informovat školu, pokud se týká jejich dítěte a dodržovat všechna nařízení týkající se návratu ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19. Podrobné informace zde.

Organizace výuky a testování:

Žáci 2.- 9. tříd se shromáždí do 7,50 hod. před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Do budovy vstoupí s rouškou či respirátorem zakrývajícím ústa a nos. Následně se všichni žáci ve svých kmenových třídách otestují antigenními testy (návod k použití testu zde). Jejich výsledek si zaznamená třídní učitel.

V případě pozitivního výsledku testu je pozitivní žák ihned izolován v určené místnosti a škola vyrozumí zákonného zástupce, který je povinen si dítě vyzvednout a informovat o pozitivním testu pediatra dítěte. 

První den se budou žáci učit jen jednu vyučovací hodinu. V 8:45 hod. odvedou žáky třídní učitelé do vestibulu školy a ti mohou odcházet domů. Děti, které chodí do školní družiny, si vyzvednou ve třídách paní vychovatelky ŠD.

Obědy se v tento den vydávají od 11:00 hod. do 13:00 hod. V dalších dnech bude výdej obědů probíhat ve standardním čase, tj. od 11:40 do 14:00 hod.

Školní družina pro přihlášené žáky 2. a 3. ročníků bude otevřena 1. 9. do 15,00 hod. Od čtvrtka 2. 9. bude v provozu ranní družina v Domečku ve standardním provozu od 6,30 do 7,30 hod a odpolední do 17,00 hod. jak v Domečku, tak na hlavní budově.

Prvňáčci přijdou z ulice Veltruská, k pavilonu „Domeček“. Děti se se svými rodiči shromáždí v 8,15 hod. v prostoru multifunkčního hřiště, kde je slavnostně uvítá zástupce MČ Praha 9, vedení školy a třídní učitelky. Následně si paní učitelky odvedou žáky do tříd.

Kolem 9. hodiny proběhnou první třídní schůzky. Vzhledem k aktuální hygienické situaci bude vstup do učebny umožněn pouze jednomu zákonnému zástupci dítěte. Nezbytností bude mít ústa i nos zakrytá respirátorem. O děti se v této době postarají paní vychovatelky ŠD. 

Vzhledem k tomu, že žáci prvních tříd budou testováni na Covid – 19 až 2. září, nebude těmto dětem 1. září umožněn pobyt ve školní družině. Proto prosíme rodiče, aby si vyzvedli své děti ihned po ukončení třídních schůzek.

V této souvislosti nebudou moci žáci 1. a 0. ročníků ani do ranní družiny dne 2. září 21.

Žáci přípravné třídy se se svými rodiči dostaví v 7,55 hod. taktéž před vchod do pavilonu v ulici Veltruská, kde je uvítá třídní učitelka 0. A a následně proběhne i třídní schůzka a vše další ve stejném schématu, jako u žáků 1. tříd.

Organizace testování žáků 1. a 0. ročníků 2. 9. 2021

Prosíme rodiče, aby se prvního testování svých dětí na Covid – 19 účastnili společně se svými dětmi a pomohli jim tak zvládnout testování bez zvýšeného stresu.

Žáci se se svým rodičem dostaví v době od 7,30 do 8,00 hod. před vstup do učebny ze strany od školní zahrady. Po vyzvání vstoupí s dítětem do učebny, kde mu provedou samoodběr na Covid -19. Následně opustí učebnu a opět počkají na vyzvání, zda může jejich dítě vstoupit do učebny, nebo, v případě pozitivního výsledku testu, zda musí s dítětem odejít a nahlásit pozitivitu pediatrovi svého dítěte.

Ve čtvrtek 2. 9. a ve pátek 3.9. 2021 bude na prvním stupni vyučování do 11:40, šestý až devátý ročník bude mít do 12:35 hod.

Od pondělí 6. 9. 2021 bude probíhat výuka podle rozvrhu v plném rozsahu. Žáci obdrží rozvrh v tištěné podobě.

První třídy se budou učit v adaptačním režimu, o kterém budou rodiče informováni na třídních schůzkách 1. 9. 2021.

Další testování všech žáků na Covid - 19 proběhne v termínech 6. a 9. září 2021.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Vážení rodiče,

den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a přípravnou třídu se uskuteční v pátek 27.8. 2021 od 8:00 - 11:00  v pavilonu prvních tříd "Domeček"- vstup z ulice Veltruská. Níže také naleznete rozdělení prvňáčků do tříd.

Pro vstup do budovy platí všechna platná hygienická nařízení – dezinfekce rukou, nasazená ochrana dýchacích cest podle platných nařízení, udržování rozestupů. Prosíme, respektujte pokyny zaměstnanců školy.

Pro přihlášení ke stravování v ŠJ bude v Domečku přítomna paní Renata Bílková, vedoucí ŠJ. Proti vyplněné přihlášce do ŠJ vám vydá variabilní symbol a pokyny k platbě. Přihlášku naleznete zde.

Pro přihlášení do ŠD bude třeba přítomným paní vychovatelkám ŠD odevzdat vyplněný zápisní lístek (naleznete zde) a na místě zaplatit zálohu za měsíc září ve výši 500,- Kč v hotovosti.

V den otevřených dveří mohou rodiče našich bývalých žáků ŠD na určeném venkovním místě nabídnout k odkoupení již nepotřebné čipy do školní družiny.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

Rozdělení do 1. tříd - školní rok 2021-22

Přejeme všem žákům i jejich rodičům krásné prožití prázdnin s načerpáním nových sil po tak nestandardním " covidovém" školním roce.

Věra Cyprichová

Vážení rodiče,

 

v poslední školní den - 30.6.2021 bude provoz školní družiny do 15:00. Děti z prvních tříd budou do 10:00 v Domečku, od 10:45 do 15:00 budou všechny děti v družině na hlavní budově. 

Děkujeme za pochopení.

 

Renata Hánová

vedoucí ŠD

Připomínáme, že všem dětem byly rozdány sady pro odběr vzorků na PCR testování spolu s informačním dopisem a zítra - čtvrtek 17.6.2021 se vzorky budou ve třídách vybírat do 9:30.

 

Děkujeme za spolupráci.

Upozorňuji strávníky, že od 21.6.2021 nebude možné odhlásit jednotlivé obědy ze dne na den z důvodu vyskladňování potravin. Obědy si, prosím, odhlašte předem (do 21.6.), nejlépe prostřednictvím webu. 

Renata Bílková

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

stejně jako vloni počítáme se "dnem otevřených dveří" pro nastávající prvňáčky v pavilonu Domeček v posledním srpnovém týdnu. Při tomto setkání bude možné přihlásit se do školní družiny. Spolu s rozdělením tříd vyvěsíme informaci na webu školy v druhé polovině srpna. Zároveň zveřejníme termíny přihlášení se ke stravování do školní jídelny.

Již nyní přikládáme ke stažení desatero prvňáčka a seznam základních pomůcek

Na naše nové prvňáčky se moc těšíme.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy