Přípravná třída je určena pro děti se sociálním, kulturním a jiným znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena k systematické přípravě dětí, které mají v porovnání s dětmi v běžných mateřských školách specifické vzdělávací potřeby.

Vzdělávací program, který děti absolvují v přípravné třídě, má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se tím předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Takovéto opatření má pro dítě podstatný význam, protože neúspěch na počátku vzdělávací dráhy může nepříznivě ovlivnit další průběh vzdělávání, a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě.

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.

Žáci jsou vzděláváni dle „Školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu ZŠ Litvínovská 600", "Školáček“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro předškolní výchovu.  Rovněž je vypracován tematický plán uspořádaný dle jednotlivých měsíců školní docházky.

Hlavním úkolem přípravné třídy je podpora celkového rozvoje dítě s ohledem na přirozená vývojová specifika daného věku a individuální diagnostikované problémy a potřeby. Cílem výuky je komplexní pomoc dítěti po stránce psychické, fyzické i sociální v kontextu s vytvářením základů klíčových kompetencí. Nízký počet žáků ve třídě a možnost přizpůsobení času výuky poskytuje vyučujícímu dostatek prostoru pro vytvoření přátelského prostředí, kde se dítě zábavnou formou připravuje na vstup do 1. třídy.

Vyučování probíhá v několika blocích, vždy s přihlédnutím na potřeby dětí. Struktura vyučovacích bloků je tvořena v duchu střídání aktivit (různé druhy her - didaktické, konstruktivní, soutěživé; rozhovor; učení; vycházky; a dále pracovní, pohybové, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vždy je však s dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Vyučování začíná ranním uvítáním v 8.00 hodin a končí v 11.40 hodin, kdy děti pod vedením vychovatelky ŠD většinou odchází na oběd. Děti mají možnost dále navštěvovat ranní a odpolední školní družinu (6:30-17:00).

Do školy vchází děti samostatným vchodem, šatní skříňky mají přímo u třídy. V bezprostřední blízkosti třídy je schodiště do jídelny a vchod na zahradu. Děti mohou využívat další zařízení školy – tělocvičnu, počítačovou učebnu, interaktivní tabule, aj.

Děti pracují s vlastními pracovními sešity: Jiřina Bednářová - Mezi námi předškoláky a Počítání soba Boba, Zdena Michalová - Připravujeme se do školy, pak s pracovními listy apod. Prostřednictvím notýsků jsou rodiče informováni o průběhu vyučování, úkolech, úspěších a pokrocích svých dětí.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují.  Hodnocení dětí probíhá slovně a na konci školního roku vypracovává pedagog zprávu o průběhu předškolní přípravy v daném roce (včetně doporučení pro vzdělávání dítěte v dalším období), která je součástí dokumentace školy, v níž dítě zahajuje povinnou školní docházku

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Třída je otevřena při minimálním počtu 10 dětí a maximální počet dětí ve třídě je 15.