PŘESTUP DO 2. – 9. ROČNÍKU

Vzhledem k vysokému počtu žáků ve třídách přijímáme pouze děti, které se přistěhovaly do spádové oblasti školy.

Nespádové žáky a žáky spádové, kteří již chodí na jinou ZŠ nebo víceleté gymnázium, NEPŘIJÍMÁME, protože při současném vysokém počtu inkludovaných žáků a žáků s odlišným mateřským jazykem, jsou přeplněné třídy pro všechny děti nevýhodou.

Žák ze spádové oblasti:

  • V případě žáka, který se nově přistěhoval do spádové oblasti,  vyplní zákonní zástupci žádost o přestup (v záložce Rodiče a přátelé – formuláře ke stažení) a s touto žádostí a potřebnými dokumenty  (rodný list žáka, potvrzení trvalého bydliště žáka, poslední vysvědčení) se dostaví na vedení školy. Škola si následně vyžádá dokumenty z předchozí školy.