Školní řád je vydán v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád je základním dokumentem školy, který upravuje základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, specifikuje provoz školy a vnitřní režim školy včetně zajištění bezpečnosti žáků a podmínek zacházení s majetkem školy, specifikuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků. Řád respektuje platné právní normy včetně Úmluvy o právech dítěte a Listiny základních práv a svobod.

Škola realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání všem, kteří splňují podmínky k přijetí ke vzdělávání bez ohledu na národní a sociální původ, jazyk, barvu pleti, náboženské vyznání, příslušnost k národnostní menšině, majetek a původ.

Školní řád je závazný pro žáky 0.– 9. ročníku, jejich zákonné zástupce i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou a všechny pracovníky školy. Pro některé součásti školy je vydán samostatný řád, např. řád školní družiny, školní jídelny, školního hřiště a odborných pracoven.

I.
Práva žáků a jejich zákonných zástupců

Základní práva žáků a zákonných zástupců žáků upravuje § 21 školského zákona.

Žák má právo

 1. V souvislosti s obecným právem na vzdělávání:

  • na vzdělávání podle školského zákona;

  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;

  • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat;

  • na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, a naopak na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku;

  • na užívání zařízení školy v souvislosti s výukou.

 2. Na vyjádření vlastního názoru ve všech záležitostech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.

 3. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, a to i formou tzv. kyberšikany, nedbalým zacházením, sociálně patologickými jevy, před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

 4. V případě jakéhokoliv osobního handicapu na podporu sebedůvěry, zabezpečení důstojnosti, účinného přístupu ke vzdělávání a profesionální přípravě a na umožnění aktivního zapojení do kolektivu.

 5. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právo poskytnutí podpůrných opatření jeho vzdělávání a vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.

 6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy, a na zvláštní péči v odůvodněných případech. Ve všech těchto případech má právo obracet se podle povahy problému na jednotlivé vyučující, třídního učitele, výchovnou poradkyni, zástupkyni ředitelky nebo ředitelku školy.

 7. Na ustanovení třídní samosprávy a žákovské rady jako poradních orgánů pro třídního učitele nebo ředitelku školy.

Zákonní zástupci žáků mají právo

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.

 2. Na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 3. Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.

 4. Na konzultace s pedagogickými pracovníky v jejich konzultačních hodinách či v termínech stanovených na základě vzájemné předchozí domluvy.

 1. Na odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy v souladu se správním řádem.

 2. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

 4. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

 5. Volit a být voleni do školské rady.

II.
Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci jsou povinni:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat;

 • řádně a systematicky se připravovat na vyučování;

 • být vhodně a čistě oblečeni; v budově nenosit pokrývku hlavy;

 • dodržovat školní řád a řády odborných učeben;

 • dodržovat další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;

 • chovat se ve škole slušně k dospělým i jiným žákům školy, zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo zaměstnancům školy se považuje za zvláště závažné porušení školního řádu, ředitel školy v takovém případě oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí;

 • dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků školy;

 • svým chováním neohrozit zdraví svoje ani jiných osob;

 • chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou;

 • nenosit na těle piercing;

 • nenosit do školy předměty cenné a pro výuku nepotřebné;

 • nosit do školy mobilní telefon pouze s písemným souhlasem rodičů, který předloží třídnímu učiteli;

 • šetřit školní zařízení a ostatní majetek, hospodárně zacházet se zapůjčenými učebnicemi a uč. pomůckami;

 • zaujímat při vyučování místo podle platného zasedacího pořádku, případně dle pokynů příslušného vyučujícího;

 • nosit s sebou všechny učebnice a školní pomůcky určené vyučujícím daného předmětu pro příslušný den v souladu s rozvrhem hodin;

 • při vyučování sedět klidně na svém místě, plně se soustředit na průběh vyučovací hodiny, o slovo se hlásit zvednutím ruky;

 • udržovat své pracovní místo v čistotě, před opuštěním učebny uvést do pořádku svoji lavici a pracovní místo;

 • v případě svévolného poškození školního majetku nahradit vzniklou škodu.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel do školy včas, řádně připraven a slušně oblečen;

 • pravidelně (alespoň 1x týdně) kontrolovat zápisy v žákovské knížce a kontrolu potvrdit podpisem;

 • nahradit škodu, která vznikne škole žákovou vinou;

 • v souladu se školským zákonem se na vyzvání vedení školy osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka;

 • ihned písemně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem;

 • informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka;

 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona, další údaje potřebné pro řádné vedení „školní matriky“ a které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a o změnách v těchto údajích;

 • zdržet se slovního a fyzického násilí a psychického nátlaku vůči pedagogickým a jiným pracovníkům školy;

 • respektovat právo pedagogických pracovníků na využívání metod forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné a speciálně pedagogické a pedagogicko – psychologické činnosti.

III.
Provoz, vnitřní režim školy a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Docházka do školy a vyučovací proces

Základní povinností žáka je docházet do školy a na veškeré akce pořádané školou včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování všech vyučovaných předmětů.

Vyučovací den

Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek schválených ředitelkou školy. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději v 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

Časové rozložení vyučovacích hodin:

0. hod. 7:10–7:55 5. hod. 11:50–12:35

1. hod. 8:00–8:45 6. hod. 12:45–13:30

2. hod. 8:55–9:40 7. hod. 13:40–14:25

3. hod. 10:00–10:45 8. hod. 14:35–15:20

4. hod. 10:55–11:40

Příchod do školy, průběh vyučování

 1. Školní budova se otvírá v 7.00 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy 20 minut před zahájením dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi vykonávají pedagogický dohled. Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. Na první vyučovací hodinu jsou připraveni na výuku ve třídě 5 minut před zahájením vyučovací hodiny.

 1. Žáci dodržují základní hygienická pravidla – při vstupu do budovy se přezují do vhodné obuvi. Oděv a obuv uloží do šatní skříňky a uzamknou ji. Ve skříňce či kapsách oděvu nenechávají cenné věci a peníze, dbají na udržování pořádku.

 2. V průběhu vyučování smí žák 2. stupně opustit budovu školy jen s povolením vedení školy, třídního učitele (nebo jeho zástupce) nebo vyučujícího následné hodiny, kteří mu po zvážení žádosti potvrdí uvolnění ze školy. Žák musí předložit písemnou žádost zákonného zástupce. Na žádosti musí být uvedeno, že zák. zástupce přebírá právní odpovědnost za žáka okamžikem opuštění budovy školy žákem. Potvrzené uvolnění dotyčný žák odevzdá ve vrátnici školy. Uvolnění žáka oznámí třídní služba vždy následné vyučovací hodiny. Svévolné vzdálení se z objektu školy v průběhu vyučování je zakázáno a považuje se za hrubé porušení školního řádu.

 3. Žák 1. stupně může opustit budovu školy pouze v osobním doprovodu zákonného zástupce nebo osoby jím písemně pověřené.

 4. Přestávky mezi vyučováním jsou desetiminutové. Přestávky žák využije k relaxaci, k přípravě pomůcek na další vyučovací předmět. Do jiné učebny přechází žák nejdříve 2 minuty před začátkem další vyučovací hodiny.

 5. Velkou přestávku, která trvá 20 minut, stráví žák v učebně, ve které mu skončila výuka, do jiné se stěhuje nejdříve v 9:55 hodin.

 6. Nejpozději se zvoněním na hodinu je žák přítomen na svém místě v příslušné učebně.

 7. Při výuce některých předmětů jsou třídy děleny na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

 8. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

 9. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 10. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 11. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při školních činnostech, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 12. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.00 do 16.00 hodin. Úřední hodiny jsou vyznačeny u vstupu do kanceláře školy.

 13. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

Odchod ze školy

 1. Po poslední vyučovací hodině žáci uklidí třídu (vyklidí lavice, zvednou židle na stoly, služba smaže tabuli a zavře okna) a opustí učebnu. Vyučující překontroluje stav učebny, odchází jako poslední a místnost zamyká. Žáky odvádí do šaten a následně na oběd v určeném čase.

 1. Všichni žáci odkládají před odchodem na oběd školní tašky do šatních skříněk.

 2. Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci strávit ředitelkou školy stanovené učebně, ve které je nad žáky vykonáván pedagogický dohled.

 3. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy bez svolení vyučujícího a bez jeho dohledu.

Za žáky, kteří mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustí budovu školy, nenese škola právní odpovědnost.

Omlouvání absence

 1. Absence žáků se zaznamenává do třídní knihy na začátku každé vyučovací hodiny. Tento záznam je závazný pro žáky i vyučující.

 2. Jedná-li se o nepředvídatelné důvody, jsou zákonní zástupci povinni do tří pracovních dnů oznámit důvod nepřítomnosti žáka třídnímu učiteli osobně, prostřednictvím kanceláře školy na tel. číslech 286884219, 286880430, 724813638 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 1. Nemůže-li se žák účastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli nebo jeho zástupci, případně vyučujícímu následující hodiny žádost o uvolnění z vyučování podepsanou zákonným zástupcem.

 1. Žádost o uvolnění do pěti školních dnů vyřizuje třídní učitel (vede evidenci absence v průběhu školního roku), nad pět dnů ředitelka školy.

 2. V případě, že se žák ze zdravotních či jiných závažných důvodů nemůže účastnit vyučování některého předmětu, předloží zákonný zástupce žáka na začátku klasifikačního období či v okamžiku vzniku důvodu písemnou žádost o uvolnění z vyučování daného předmětu. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Ředitelka školy zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. Pro uvolnění z vyučování tělesné výchovy je součástí žádosti písemné doporučení ošetřujícího lékaře.

 3. Návštěvy lékaře si žák, resp. jeho zákonný zástupce, plánuje, pokud to okolnosti dovolí, na dobu mimo vyučování.

 4. Za dobu nepřítomnosti si žák učivo samostatně doplní.

 5. Žák je povinen předložit třídnímu učiteli řádnou omluvenku do tří pracovních dnů od nástupu do školy. Zákonný zástupce písemně omlouvá absenci s udáním důvodu absence do žákovské knížky. V případě opakovaných krátkodobých absencí může škola požádat o jejich potvrzení současně od lékaře a zákonného zástupce. Třídní učitel stanoví organizaci omlouvání zameškaných hodin.

 1. Onemocní-li žák přenosnou infekční nemocí, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce ihned třídnímu učiteli.

Chování žáků

 1. Žáci se svým chováním vždy snaží šířit dobré jméno školy.

 2. Žáci se chovají slušně a ukázněně, ve vlastním zájmu plní zadané úkoly a dbají pokynů všech pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy i školní jídelny.

 3. Žákům není dovoleno ve škole, v areálu školy, v okolí školy ani při akcích organizovaných školou:

  • kouřit (týká se i elektronických cigaret);

  • nosit, držet, distribuovat a užívat drogy, návykové a psychotropní látky;

  • přinášet střelné, bodné nebo sečné zbraně či jiné předměty ohrožující zdraví;

  • přinášet a požívat alkoholické nápoje;

  • nosit do školy věci, které nesouvisejí s výukou a které by mohly ohrozit zdraví spolužáků;

  • zapojovat do školní elektrické sítě soukromá el. zařízení ( mobilní telefony, notebooky apod.)

  • nosit do školy předměty cenné a pro výuku nepotřebné, jakož i věci životu a zdraví nebezpečné;

  • vstupovat do budovy na kolečkových bruslích či vozit se na kolečkách umístěných v podpatku obuvi;

  • vnášet do budovy koloběžku případně jízdní kolo;

  • používat mobilní telefon v průběhu vyučovací hodiny ani jiné audio a video přístroje;

 4. Aby byl zajištěn nerušený průběh vyučovací hodiny, nebudou žáci v hodině telefonovat ani posílat SMS zprávy; je zakázáno pořizovat jakékoli zvukové či obrazové záznamy bez vědomí vyučujícího; v hodině je přístroj vypnutý, veškeré příslušenství (včetně sluchátek) je uloženo ve školní brašně či batohu; vyučující má právo při porušení tohoto pravidla přístroj odebrat, ale musí o tom neprodleně informovat zákonného zástupce a s ním dohodnout zpětné předání přístroje. O přestávce smí žák mobilní telefon používat.
 5. Jakékoli projevy šikany a rasizmu budou klasifikovány jako hrubé porušení školního řádu. Mezi projevy šikany patří záměrné útoky fyzické, psychické i prostřednictvím elektronické komunikace (pomocí e-mailů, SMS a MMS zpráv, pořizování a vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky atd.).
 6. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 7. Setká-li se žák s výše uvedenými skutečnostmi, uvědomí o nich neprodleně třídního učitele nebo ředitelství školy.

Každé porušení výše uvedených pokynů bude klasifikováno jako porušení školního řádu.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni se Školním řádem ZŠ Litvínovská 600, problematikou BOZP, s evakuačním řádem a požárními poplachovými směrnicemi. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem, společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 1. Žáci musí respektovat pravidla hygieny, bezpečnosti práce a protipožární ochrany, se kterými jsou pravidelně seznamováni. Chrání zdraví své, svých spolužáků i všech zaměstnanců školy.

 2. Dojde-li během pobytu žáka ve škole nebo během jeho účasti na školní akci k úrazu, je žák povinen tuto skutečnost bezodkladně hlásit vyučujícímu, případně třídnímu učiteli či jinému zaměstnanci školy. V případě úrazu hlavy volá vždy příslušná osoba lékařskou záchrannou službu.

 3. Žáci mají zakázáno otevírat horní části oken bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se z oken školy, házet předměty z oken či sedět na parapetech.

 4. V učebnách jsou žáci povinni ukládat věci obvyklé pro osobní potřebu na místo k tomu určené.

 5. Při akcích organizovaných školou mimo areál školy se žáci řídí obecně platnými předpisy.

 6. Pokud je akce spojena se zvýšenou mírou rizika (lyžařský kurz, plavání, koupání, zájezd do zahraničí apod.), provede pověřený zaměstnanec školy před jejím zahájením proškolení všech účastníků.

 7. V době mimo vyučování žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

 8. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

 9. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

 10. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích nebo v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečností předpisy pro tyto učebny, dané jejich řádem. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

 11. Školní budova je přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob.Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod návštěvy a zajistit, aby se tyto osoby nepohybovaly nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 12. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 13. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

 14. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny.. Ostatní žáky odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává vrátná nebo další dohlížející pedagog.

 15. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Zaměstnanci školy poskytnou při úrazu žákovi nebo jiné osobě první pomoc, případně zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 16. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem, včetně přestávek.

Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně-vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy.

 4. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitelka školy jména doprovázejících osob.

 5. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. Přečtení informace musí zákonný zástupce stvrdit svým podpisem.

 6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy a školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.

 7. Škola má do školního vzdělávacího programu zařazenou základní plaveckou výuku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. Formulář pro potvrzení je k dispozici na webových stránkách školy.

 8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

 9. Při zapojení školy do soutěží zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

IV.
Podmínky zacházení s majetkem školy

 1. Žáci řádně užívají školní zařízení a chrání je před poškozením. Udržují v pořádku své místo v učebně a ve všech prostorách školy, které jsou přístupné žákům.

 2. Poškodí-li žák úmyslně či z nedbalosti zařízení či majetek školy, plně nahradí náklady potřebné na opravu.

V.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou uvedena v Klasifikačním řádu Základní školy Litvínovská 600, který je součástí tohoto školního řádu.

Výchovná opatření

Pochvala nebo jiné ocenění

 1. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 3. Pochvalu nebo jiné ocenění lze udělit:

  • slovně před třídou nebo celou školou při hromadných akcích,

  • zápisem do žákovské knížky,

  • písemným sdělením třídního učitele,

  • písemným sdělením ředitelky školy,

  • věcným darem z rozpočtu ,,Sdružení rodičů‘‘ při škole (fond SRPDŠ).

 1. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává do dokumentace školy.

Kázeňská opatření

 1. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

  1. napomenutí třídního učitele,

  2. důtku třídního učitele,

  3. důtku ředitelky školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 1. Napomenutí třídního učitele lze uložit za opakované porušování ustanovení školního řádu – pozdní příchody do školy, nepřezouvání apod. (více viz Klasifikační řád).

 2. Důtku třídního učitele lze uložit za opakované porušování ustanovení školního řádu, které následuje po uložení napomenutí třídního učitele nebo za závažnější jednorázové porušení ustanovení školního řádu.

 3. Důtku ředitelky školy lze uložit v případě, kdy předchozí kázeňská opatření nevedla ke zlepšení situace a v případech vážného porušení školního řádu. Současně jsou důvodem k projednávání sníženého stupně hodnocení chování na pedagogické radě.

 4. Kázeňská opatření se zaznamenávají do dokumentace školy.

VI.
Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

Žákovská knížka

 1. Žákovská knížka slouží k prokázání totožnosti žáka, k zapisování výsledků klasifikace, k omlouvání absence a ke sdělením školy pro zákonné zástupce.

 2. Žákovskou knížku jsou žáci povinni nosit každodenně do školy a na pokyn pedagoga či zaměstnance školy ji předložit.

 1. Žákovská knížka je úřední doklad a žáci jsou povinni ji na konci školního roku odevzdat.

 2. Případnou ztrátu je třeba okamžitě nahlásit třídnímu učiteli.

 3. Náhrada za ŽK je 20,- Kč.

 4. Do nově vystavené knížky je žák povinen doplnit chybějící údaje včetně absence podepsané zákonným zástupcem.

 1. Žákovská knížka neslouží k jakékoli další osobní korespondenci či sdělením zákonných zástupců škole, resp. pedagogickým pracovníkům školy.

Třídní služba

 1. Třídní služba je určena na příslušný týden a zapsána v třídní knize. Dvojici žáků pro tuto službu stanovuje třídní učitel.

 2. Povinností třídní služby:

  • pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zahájení vyučovací hodiny, ohlásí třídní služba tuto skutečnost vedení školy;

  • na začátku každé vyučovací hodiny ohlásí jména nově chybějících žáků vyučujícímu;

  • zodpovídá za pořádek ve třídě v průběhu vyučování a po ukončení výuky (smazání tabule, větrání, vyklizení lavic, zvednutí židlí, uklízení odpadků do koše, zhasnutí světel, zavření oken atd.);

  • sleduje změnu rozvrhu a bezodkladně informuje třídu.

Třídní samospráva

 1. Třídní samospráva napomáhá při zajištění řádného průběhu vyučování a výchovy. Je tvořena předsedou a místopředsedou, kteří jsou zároveň členy žákovské rady, pokladníkem a popř. dalšími členy. Tyto zástupce si v každé třídě žáci zvolí na začátku školního roku.

 2. Hlavní úlohy samosprávy:

  • pomáhat škole uskutečňovat její výchovné a vzdělávací poslání,

  • realizovat kontakt mezi třídou a vyučujícím, zejména s třídním učitelem a s vedením školy,

  • organizovat vzájemnou pomoc při studiu,

  • podávat učitelskému sboru a vedení školy návrhy na zlepšení organizace školní práce,

  • spolupracovat při organizování třídních a školních akcí.

Žákovská rada

 1. Žáci z jednotlivých tříd se mohou sdružovat v samosprávný orgán – žákovskou radu.

 2. Žákovskou radu tvoří vždy 1 zástupce a 1 náhradník z každé třídy.

 3. Hlavní úkoly žákovské rady:

  • pomáhat škole realizovat výchovně-vzdělávací cíle,

  • uskutečňovat kontakt mezi třídou a vedením základní školy,

  • působit jako poradní orgán pro vedení školy,

  • podávat vedení školy návrhy na zlepšení organizace školní práce,

  • spolupracovat se SRPDŠ,

  • spolupracovat při organizování školních akcí.

 1. Žákovská rada se schází obvykle 1x za dva měsíce.

Spolupráce školy a zákonných zástupců žáků

Spolupráce a předávání informací může probíhat:

 • prostřednictvím SRPDŠ, které je při škole založeno;

 • prostřednictvím žákovských knížek žáků;

 • prostřednictvím třídních schůzek;

 • osobním kontaktem s učiteli a vedením školy v předem domluvených termínech;

 • telefonickým kontaktem;

 • využitím webových stránek školy;

 • elektronickou poštou.

VII.
Provoz ve vestibulu školy

1) Pro zajištění hygieny a čistoty v budově školy jsou žáci povinni si ve vestibulu (šatně) odložit svrchní oděv a přezout se do vhodné obuvi. Odložený oděv a obuv si uloží do šatní skříňky, tu pak zamknou.

 1. Žáci jsou povinni zachovávat ve vestibulu pořádek a čistotu, je zakázáno ponechávat v odloženém oděvu cennosti, peníze, mobilní telefony apod. Škola za tyto věci neručí.

 2. Žák nesmí užívat a poškozovat věci spolužáka, se kterým sdílí skříňku.

 3. Šatní skříň i klíč jsou majetkem školy a žák je povinen o ně pečovat. Při poškození skříňky a ztrátě klíče je žák povinen škodu uhradit v plné výši.

 4. Při ukončení školní docházky je žák povinen vrátit zapůjčený klíč od šatní skříňky.

 5. Skříňky přiděluje žákům třídní učitel a pouze on může rozhodnout o případné změně.

VIII.
Organizace oběda ve školní jídelně

Žákům je umožněno využívat ke stravování školní jídelnu. Pravidla pro poskytování obědů a chování ve školní jídelně stanoví Řád školní jídelny ZŠ Litvínovská 600.

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Zaměstnanci i žáci školy jsou s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni a řídí se jím v prostorách a areálu školy i při akcích pořádaných školou mimo areál školy.

 1. V případě porušení jednotlivých ustanovení školního řádu mohou být vůči žákům uplatněna kázeňská opatření v souladu s tímto řádem.

 2. Účinnost školního řádu je od 1. 9. 2013.                                                                                                                                           Schváleno školskou radou dne: 30. 8. 2013

V Praze dne 1.9.2021
RNDr. Věra Cyprichová
ředitelka školy

Pravidla pro distanční vzdělávání