S účinností od 1.1.2006 vstupuje v platnost nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb)

Rozhodování ředitele školy ve správním řízení

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání
 • odkladu povinné školní docházky
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
 • přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu, povolení pokračování v základním vzdělávání po
 • splnění povinné školní docházky
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy (po splnění povinné školní docházky)
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti spřijetím školského zákona.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Údaje o možnostech odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Proti rozhodnutí ředitele školy je možno podat odvolání ke krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Litvínovská 600, 190 00 Praha 9 - Prosek

Pracovníci určení k přijímání a vyřizování žádostí:

Žádost přijímá hospodářka školy:
tel.: 286884219
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádosti vyřizuje ředitel školy: RNDr. Věra Cyprichová
tel.: 286884031
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.