Třídní schůzka pro rodiče budoucích žáků přípravné třídy

 

Vážení rodiče,

třídní schůzka zákonných zástupců budoucích žáků přípravné třídy se uskuteční v úterý 21.6.2022 od 16:00 v pavilonu "Domeček", vstup z ulice Veltruská.

Jana Panská, DiS.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

První schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 7.6.2022 v době od 15:15 ve školní jídelně. O děti chodící na kurz "Hrátky s předškoláky" bude v tu dobu postaráno.  Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Зарахування до першого класу на 2022/2023 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 2 червня 2022 року з 14:00 до 18:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

Zápisy do první třídy pro školní rok 2022/2023 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 2. 6. 2022 od 14 do 18 hodin. 

Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy. 

----

Vážení rodiče,

zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 6. a 7. dubna 2022 od 14,00 do 17,00 hod. v hlavní budově školy.

Před tímto zápisem je třeba provést následující dva kroky:

  • Prvním krokem je ve dnech 1.- 5. dubna 2022 podat online žádost o přidělení Formuláře pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ. Pod odkazem níže naleznete tento formulář.

Po vyplnění žádosti obdržíte na Vámi zadaný e-mailem „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“.

Tento formulář vyplňte a vezměte si jej s sebou k prezenčnímu zápisu. Formulář bude mít registrační číslo, které si pečlivě uložte, neboť výsledky zápisu budou zveřejněny pouze s registračními čísly.

Tentýž formulář použijete i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což uvedete v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě – výslovně to uvedete ve formuláři žádosti. 

Formulář k získání žádosti o zápis do 1. třídy (nebo udělení odkladu, popřípadě žádosti o přípravnou třídu) naleznete zde.
(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 1.-5.4.2022)

  • Druhým krokem je ve dnech 6. a 7. dubna 2022 přijít s dítětem k prezenčnímu zápisu.
  • K prezenčnímu zápisu můžete přijít přímo ve výše uvedených dnech a časech.
  • Druhou možností je využít náš online rezervační systém, který Vám umožní dostavit se s dítětem k zápisu ve Vámi vybraném čase bez nutnosti čekání ve frontě.Rezervační systém bude spuštěn v polovině měsíce března.

V systému si vyberete  volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

ELEKTRONICKÉ REZERVACE ZÁPIS ZDE.

S sebou k zápisu přinesete:

Vytištěnou žádost, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, jimž prokážete trvalé bydliště dítěte v spádové oblasti školy (škola si následně znovu ověřuje ve spolupráci se zřizovatelem – výpisem z matriky).

Pokud budete pro své dítě žádat o odklad školní docházky, můžete už s sebou přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení nebo klinického psychologa a doporučení odborného lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. O odkladu rozhoduje spádová škola.

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2022/23

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Naši budoucí noví žáčci si se svými rodiči mohou prohlédnout pavilon prvních tříd „Domeček“ ve čtvrtek 24. března 2022 od 14:00 – 16:00 hodin.

Kurz „Hrátky s předškoláky“

Cyklus tří setkání s předškoláky proběhne v termínech 24.5., 31.5. a 7.6.2022.

Přihlášku a podrobnosti naleznete zde. Přihlášku a platbu 100,- Kč s sebou přineste na první schůzku 24.5.2022 v 15:15 hod.

7.6.2022 proběhne zároveň první schůzka s rodiči budoucích prvňáků.

Co je to spádová škola?

Je to základní škola, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.
Ředitel školy je ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. V případě volné kapacity ve třídách naše škola ráda přijme i žáky z jiných spádových částí Prahy 9. Škola má v plánu přijmout 81 žáků.

Podrobnosti k odkladu povinné školní docházky najdete:

37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění).

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v  příslušném školském obvodu základní školy - 5 bodů.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) - 4 body.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části - 3 body.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku) - 2 body.

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části - 1 bod.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha - 0 bodů.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny s největší pravděpodobností v prvním květnovém týdnu.

V Praze, 23.2.2022

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

 

Ke stažení:  desatero prvňáčka a seznam základních pomůcek