Informace níže platily k zápisu pro školní rok 2017/18. Informace k zápisu pro školní rok 2018/19 budou včas vyvěšeny v průběhu aktuálního školního roku.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/odkladu si prosím vyzvedněte v kanceláři školy denně od 7:30 do 15:00.

Vážení rodiče,

v zájmu urychlení průběhu zápisu žáků do první třídy Vám letos nově nabízíme možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE času zápisu Vašeho dítěte. Můžete tedy přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, nebo se objednat.

Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční 4. a 5. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 hod. a bude probíhat takto:

 • ve třech učebnách budou žáci a rodiče odbavováni dle časů rezervovaných přes internet
 • v dalších dvou učebnách proběhne zápis žáků v pořadí, v němž bez předchozího objednání přijdou

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd si při příchodu do budovy ve vrátnici vyzvednou (a dobře uschovají) POŘADOVÉ ČÍSLO, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek (viz informace Městské části Praha 9 zde) obdrží zákonní zástupci spádových žáků přímo při zápisu. Zákonní zástupci nespádových žáků si jej musí vyzvednout na své spádové škole.

Rezervační systém bude spuštěn v polovině března. Na liště "Pro uchazeče" najdete nový řádek. Vyberete si volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Pokud v den konání zápisu zjistíte, že nemůžete ze závažných důvodů k zápisu přijít, prosíme, oznamte nám tuto skutečnost na školní mail a domluvte si náhradní termín.

Kritéria pro přijetí žáka k plnění povinné školní docházky na naší škole nalezne zde.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu!

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 proběhne v úterý 4.4.2017  a  středu  5.4.2017 vždy od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2016.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Bližší viz aktuality školy - Metodický pokyn Městské části Praha 9.

Konkrétní spádové ulice naší školy naleznete na webových stránkách školy a MČ Praha 9.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční 9.3.2017 od 8:00 do 9:40 hod. Bližší informace vyvěsíme na webu školy koncem února.

Informace k zápisu: 

 • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
 • škole  předloží:
 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy (ke stažení zde)
 4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – cizinci (ke stažení zde)
 5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. (Formulář žádosti  ke stažení zde)

Pro urychlení administrace zápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněnou žádostí o přijetí a případně s žádostí o odklad školní docházky.

 • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny - kontakt: U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany. Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
 • U zápisu bude přímo přítomna PhDr. Ivana Halíková, vedoucí tohoto pracoviště, s kterou budou moci rodiče ihned konzultovat možnost odkladu školní docházky svého dítěte
 • Žádosti o odklad lze podat v termínu zápisu, který je stanoven zákonem

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

Rodiče spádových žáků, kteří plánují své dítě umístit do naší školy, mohou své děti přihlásit na přípravný kurz ,,Hrátky s předškoláky", který povedou budoucí učitelky prvních tříd. Kurz bude probíhat každou středu od 1.3.2017 do 31.5.2017 od 15:15 do 16:00 hod. Cena kurzu 250,- Kč. Informace a přihlášku na kurz "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste na první hodinu kurzu.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a pokud se pro nás rozhodnete, zveme Vás ve středu 31.5.2017 v 15.15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy a podáme další informace.

Upozornění:

Rodiče, kteří se se svými dětmi nemohli dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně po dohodě s vedením školy.

Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí o NEPŘIJETÍ dítěte do naší školy si musí sami vyzvednout v kanceláři školy v pracovní den od 7:30 do 15:30 hod.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy