Schůzka rodičů budoucích prvňáků a žáků přípravné třídy 18.6.2020

Dne 18. 6. 2020 proběhla ve školní jídelně schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

Rodiče byli seznámeni s:

 • vyučujícími prvních tříd - Mgr. Helena Korfová, Mgr. Ivana Hlubocká, Mgr. Jana Stehlíková, Mgr. Lenka Válková

 • datem zveřejnění jmenných seznamů jednotlivých tříd na webu školy – 20. 8 2020

 • dnem otevřených dveří - 27. 8. 2020, 9 – 11 hod, v areálu 1. tříd., tzv. Domečku.

 • organizací zahájení školního roku – 1. 9. 2020, 8:15 hod. - Učitelé se seznámí s dětmi, poté budou následovat třídní schůzky. O děti se v této době postarají paní vychovatelky. Dětem ještě nedávejte aktovky.

 • organizací školní družiny - 2. 9. zahájení provozu 6: 30 – 17:00 hod.

 • seznamy pomůcek pro 1. třídu

 • seznamy pomůcek pro družinu

 • desaterem pro rodiče prvňáčků

 • desaterem pro prvňáčky

 • pracovními sešity

-------------------------------------------------------------

Zápis do prvního ročníku 2020/2021

proběhne ve dnech 1. - 10. 4. 2020 distanční formou

Vážení rodiče,


aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 9. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do prvních tříd, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.


Hlavní změny:

 1. Vůbec poprvé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.
 2. Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e mailem „žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“.
 3. Stejný formulář bude i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což žadatel uvede v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

Tuto vyplněnou žádost doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: 6hinx6i
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. poštou na adresu: Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 –Prosek, 190 00, žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná
 4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná vlevo vedle hlavního vchodu do budovy školy

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a nebude nikomu umožněno.

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.
(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 1. – 10. 4. 2020)

Jak vyplnit přihlášku do 1. třídy ZŠ, kterou obdržíte po vyplnění foruláře pod odkazem výše?
vzor a vysvětlivky naleznete zde.

 

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí (po 10.4.2020) provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2020/2021


Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 1. – 10. 4. 2020. Podrobnosti k organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol:

 • ZŠ Špitálská
 • ZŠ a MŠ Na Balabence
 • ZŠ Litvínovská 500
 • ZŠ Litvínovská 600
 • ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?


Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

Pouze úplně vyplněná žádost o přijetí. Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, originál rodného list dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonný zástupce na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení nouzového stavu.

Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí. Originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené v žádosti, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení krizového stavu.

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?


Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole po ukončení krizového stavu. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.


 • § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  Odklad povinné školní docházky
    (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Je možné žádat o zápis dítěte mladšíího 6ti let?


Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):


 • § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  Plnění povinnosti školní docházky
  (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

 1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ (20 bodů)
 2. Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ (8 bodů)
 3. Sourozenec, který již navštěvuje školu (5 bodů)
 4. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) 2 body

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy