Řád školní jídelny upravuje podmínky zajišťování obědů pro žáky ZŠ, studenty SSŠVT a zaměstnance těchto škol. Řád je vydán v souladu s vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 463/2011 o nákladech na závodní stravování, Školským zákonem a s nimi souvisejícími předpisy v platném znění.

 1. Provozní doba:
  • Provozní doba školní kuchyně: 6.30 -15.00 hod.
  • Výdej obědů pro strávníky: 11:40 -14:00 hod.
  • Úřední hodiny hospodářky ŠJ: 7.30 - 8.30 hod. v kanceláři hospodářky školní jídelny. Mimo uvedenou dobu pouze po předchozí telefonické domluvě.
  • Strava nemocným žákům je vydávána v době od 11.40 - 12.00 hod. Výdej je možný pouze 1. den nemoci, a to pouze do vlastních donesených nádob. 
 2. Postup pro strávníky
  • Noví strávníci vyplní přihlášku ke stravování (platí po celou školní docházku) a zaplatí obědy na 1. měsíc v hotovosti. Následně si do 15. září zřídí ve své bance souhlas s inkasem ve prospěch účtu číslo 70347034/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.(variabilní symbol je číslo, které strávník obdrží v kanceláři ŠJ). Doporučujeme nastavit limit 1000,- Kč a souhlas s inkasem s otevřenou dobou platnosti, aby strávníkovi přicházely platby po celou dobu školnídocházky.
  • Každý nový strávník obdrží za částku 121,- Kč čip, kterým se prokazuje při výdeji oběda a jímž si volí oběd na následující den. Při ztrátě čipu je strávník povinen ve vlastním zájmu, a v co nejkratší době, zakoupit čip nový (za aktuální cenu) a požádat vedoucí školní jídelny o zablokování ztraceného čipu.
  • Stávající strávníci hradí stravné od srpna 2022 výhradně inkasem ve prospěch účtu číslo 70347034/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s..
  • V odůvodněných případech po předchozí domluvě je možné provést platbu stravného v hotovosti v kanceláři ŠJ.
  • Každý strávník, který ukončí školní docházku, je povinen se nejpozději do následujícího dne odhlásit ze školního stravování.

Přeplatky nad 100,- Kč se vrací na účet 2x ročně, tj. na konci kalendářního a školního roku. V případě odchodu strávníka na jinou školu bude stravné vyúčtováno ke dni odhlášení ze ŠJ. Je nutné, aby platba za obědy na následující měsíc byla připsána na účet ŠJ nejpozději do 20. dne v měsíci probíhajícím. Uhrazení oběda v hotovosti na tentýž den je možné pouze do 8.00 hod.ráno.

V případě, že strávník nebude mít zaplacené obědy na první den v měsíci, je srozuměn s tím, že nebude odstravován. Není možné poskytnout žákům oběd bez řádného zaplacení.

 1. Nabídka jídla
  • Jídlo si mohou strávníci objednat i přes webové stránky strava.cz (http://www.strava.cz/), do pole „výběr jídelny" napsat číslo 154 a zadat přihlašovací údaje, které jim na sdělí vedoucí školní jídelny.
  • Na nástěnce ve školní jídelně je vyvěšen jídelní lístek na aktuální týden. Strávníci si mohou vybírat na následující den ze dvou připravovaných jídel. Jídlo na následující den si mohou strávníci objednat do 14 hod předchozího dne pomocí objednávkového snímače, který je umístěn ve školní jídelně. Po této době nelze objednávku na další den měnit.
  • Strávníci nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změnu osobních údajů v kartě strávníka vedoucí ŠJ.
 2. Odhlašování obědů
  • Odhlašování stravy je možné provést každý den do 14h.na den následující na www.strava.cz, nebo na mobilní aplikaci. Pokud žák onemocní ráno, můžete obědy odhlásit opět na webu, nebo electronicky na adresu: sj.litvinovska6seznam.cz,nebo telefonicky na záznamník - tel. 286 884 227 a to POUZE do 7:00 hod ráno.
  • Obědy nelze odhlašovat na neurčito - vždy je nutné uvést od kdy - do kdy jsou obědy odhlašovány.
  • Strávníci jsou povinni odhlásit obědy v těchto případech: nemoc, škola v přírodě, lyžařský výcvik, školní výlet, odchod žáka na jinou školu, ukončení školní docházky, výjezd do zahraničí apod. Třídní učitelé odhlašování obědů neprovádějí.
  • V případě nemoci lze stravu první den vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách. Od 2. dne nemoci nemá žák nárok na dotovanýoběd.
  • V případě, že strávník či jeho zákonný zástupce obědy neodhlásí, může škola požadovat úhradu za uvařený a neodebraný oběd v plné výši nákladů na jeho přípravu.
  • V posledním stravovacím týdnu v červnu není možné provést odhlášky obědů z důvodu vyskladnění zásobpotravin. Odhlášky je nutné provést nejpozději do konce týdne předchozího. Případné odhlášení obědů je možné provést pouze těm strávníkům, kteří předloží potvrzení lékaře o nemoci.
  • Strávníci, kteří déle jak 1/4 roku nebudou chodit na obědy, budou ze seznamu strávníků vymazáni.
 3. Provoz školní jídelny
  • Strávníkům je umožněno využívat ke stravování školní jídelnu pouze v určené době tj. od 11.40-14.00 hod. V této době je též stanoven pedagogický dohled v jídelně a jeho rozpis je umístěn na viditelném místě. Žáci přicházející na oběd se postupně řadí do fronty a vstupují do jídelny na pokyn pedagogického dohledu. Studenti SSŠVT jsou odstravováni v časech od 11:40, 12:50 a 13:30 hod.
  • Vstup do jídelny je povolen pouze v přezůvkách.
  • Žákům je zakázáno používat v době čekaní na oběd a v průběhu konzumace jídla mobilní telefony a jiná elektronickázařízení.
  • Obědy musí strávníci konzumovat pouze ve školní jídelně.
  • Žákům a studentům bude vydán oběd VÝHRADNĚ po zkontrolování platného čipu. Odebírání čaje, polévky nebo hlavního jídla bez řádně zaplacených obědů je přísnězakázáno.
  • V případě, že strávník čip zapomene, musí se dostavit k vedoucí školní jídelny, která mu vydá náhradní lístek, který odevzdá u výdejního pultu.
  • Rozbije-li strávník stolní nádobí a znečistí-li podlahu a stůl v jídelně, pak se za pomoci pedagogického dohledu sám postará o uvedení věcí do pořádku tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních strávníků.
  • O přestávkách mezi vyučovacími hodinami a v době, která není určena pro výdej oběda, je zakázáno vstupovat do prostor školníjídelny.
 4. Pedagogický dohled ve školní jídelně:
  • vydává pokyny k zajištění kázně žáků a dbá na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků
  • sleduje způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí jídelny projedná nápravu
  • zamezuje vstupu rodičů do jídelny
  • reguluje osvětlení a větrání
  • monitoruje odevzdávání nádobí strávníky
  • dohlíží, aby v případě znečištění podlahy nedošlo k ohrožení zdraví strávníků
 5. Pracovnice školní jídelny zajišťují:
  • běžný úklid znečištěných stolů a podlahy během provozní doby jídelny

Řád školní jídelny je vyvěšen ve školní jídelně, ve sborovně, na webových stránkách školy, u hlavního vchodu do školy a kanceláři školní jídelny. Je součástí školního řádu. Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni se tímto řádem seznámit a řídit sejím.

Ceny obědů

Výše ceny oběda se řídí § 5 odst. 2, vyhl. 107/2005 o školním stravování.

1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie Zam. SSŠVT
33,- Kč 35,- Kč 38,- Kč 68,- Kč

1. kategorie (7-10 let)

  Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013                 33 33 33 33
2014 33 33 33 33 33 33 33 28 33 33 33 33
2015 33 33 33 33 33 33 33 28 33 33 33 33
2016 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

2. kategorie (11-14 let)

  Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2009                 35 35 35 35
2010 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2011 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2012 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2013 35 35 35 35 35 35 35 35        

3. kategorie (15 let a více)

  Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2008 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2009 38 38 38 38 38 38 38 38        

 

Pokud strávník dosáhne v době od 1.9.2023 do 31.8.2024 např. 11 let, spadá do 2. kategorie a od září 2023 platí 35,-Kč za jeden oběd.

                                                                                                                                                                                              V Praze 1.9.2022

aktualizace tabulky kategorií: 31.8.2023

Mgr. Naďa Koháková, ředitelka školy
Renata Bílková, vedoucí ŠJ