Ředitelka Základní školy Litvínovská 600 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady .

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2018 až 2020 se uskuteční korespondenční formou v termínu 8.1.- 12.1.2018. Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí.

Souhlas s kandidaturou vyslovili tito Vámi navržení zákonní zástupci žáků: Kamarýt Radek (4.C+7.B), Kohoutová  Jitka   ( 5.B), Malcová Jaroslava (1.C) , Petrášová Martina (3.B), Vinklerová Lucie (3.A).

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy