Doplňující informace pro žáky 9. ročníků, kteří nastoupí 11. 5. 2020 do školy a jejich rodiče. Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT.

 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 dětí (nemusí být tvořeny žáky jedné třídy)
 • O zařazení do konkrétní skupiny rozhodne ředitelka školy
 • Výuka bude probíhat ve 2 blocích ve dnech pondělí až středa:
 1. Od 9:00 do 10:30 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.

15 minut přestávka

 1. Od 10:45 do 12:15 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.

Žáci budou vstupovat do budovy průběžně od 8:40 do 8:55 hlavním vchodem.

Žáci musí mít roušku a jsou povinni dodržovat 1,5 -2m rozestupy.

 • U vchodu odevzdají podepsané čestné prohlášení, bude jim bezkontaktně změřena tělesná teplota, žák s teplotou vyšší než 37,5°C nebude do budovy vpuštěn
 • Zároveň si žáci budou povinně desinfikovat ruce (dezinfekci zajistila škola, v případě alergiků je třeba, aby si zajistili dezinfekci vlastní)
 • Dle pokynů zaměstnanců školy se žáci individuálně odeberou k šatní skříňce, kde si vyzvednou přezůvky, na volném prostranství opodál se přezují a odejdou k určené učebně. Před učebnou na chodbě odloží boty a ve třídě si umyjí ruce.
 • Každý žák se posadí sám do připravené školní lavice, svrchní oděv si odloží na sousední volnou židli. Roušku si ponechá.
 • Roušku si žáci sundají až po zahájení vyučovací hodiny na pokyn vyučujícího a tu odloží do vlastního igelitového sáčku. Žák si nasazuje roušku pokaždé, když opouští své místo na židli.
 • Na toaletu mohou žáci odcházet individuálně v průběhu celého vyučování
 • Při pohybu ve společných prostorách školy musí opět nasadit roušky
 • Po skončení výuky budou žáci individuálně odcházet podle pokynů vyučující ze třídy, obují se a opustí budovu školy.
 • Žákům je zakázáno se shlukovat před budovou školy.

Žáci, kteří nebudou chodit do školy, budou vypracovávat individuálně doma úkoly podle instrukcí vyučujících, zpětná vazba jim bude poskytnuta prostřednictvím konzultací po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

RNDr. Věra Cyprichová

Čestné prohlášení: https://www.zslitvinovska6.cz/images/p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf