Informace pro rodiče žáků 1. – 5. ročníků, jejichž děti nastoupí 25. 5. 2020 do školy.  Škola vychází ze závazných pokynů MŠMT.

 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 dětí (nemusí být tvořeny žáky jedné třídy)
 • O zařazení do konkrétní skupiny rozhodne ředitelka školy
 • Výuka bude probíhat ve 2 blocích:
 1. Od 8:00 do 10:45 výuka ve třídách pod vedením pověřených učitelů.
 2. Od 10:45 do 16:00 pobyt ve škole s vychovatelkami ŠD či dalšími pověřenými učiteli. (Je třeba písemné sdělení rodičů, zda mají zájem o odpolední pobyt viz dotazník rozeslaný TU, vyplnit do 18.5.2020)
 • Žáci budou vstupovat do budovy průběžně od 7:30 do 8:00 konkrétně stanoveným vchodem a to:

           žáci 0. a 1. ročníku – vstup do „Domečku“

           žáci 2. a 4. ročníku – vstupem pro ŠD v hlavní budově

           žáci 3. a 5. ročníku – hlavním vchodem

 • Žáci musí mít roušku a jsou povinni dodržovat 1,5 -2m rozestupy
 • U vchodu jim bude bezkontaktně změřena tělesná teplota a žák s teplotou vyšší než 37,5°C nebude do budovy vpuštěn
 • Zároveň si žáci budou povinně desinfikovat ruce (dezinfekci zajistila škola, v případě alergiků je třeba, aby si zajistili dezinfekci vlastní)
 • Dle pokynů zaměstnanců školy se žáci individuálně odeberou do určené učebny. Před učebnou si odloží venkovní obuv do přihrádky v připravené lavičce
 • Každý žák se posadí sám do připravené školní lavice, svrchní oděv si odloží na sousední volnou židli. Roušku si ponechá.
 • Každý žák odevzdá na vyzvání přítomné vyučující řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde).
 • Roušku si žáci sundají až po zahájení vyučovací hodiny na pokyn vyučujícího a tu odloží do vlastního igelitového sáčku
 • Na toaletu mohou žáci odcházet individuálně v průběhu celého vyučování
 • Při pohybu ve společných prostorách školy musí opět nasadit roušky
 • Po ukončení dopoledního bloku se žáci vždy jedné třídy v 1,5 -2m rozestupech přesunou na oběd pod dohledem pedagoga
 • Před vstupem do jídelny si žáci opět vydezinfikují ruce
 • V jídelně bude skupině přidělen konkrétní stůl s židlemi rozmístěnými v bezpečné vzdálenosti
 • Po obědě se žáci opět hromadně vrátí do příslušné třídy, kde pedagog zahájí odpolední volnočasové aktivity včetně případného pobytu na školní zahradě
 • Odchod žáků ze školy bude možný v 15,00 a 16,00 hodin, kdy je pedagog odvede k východu, určenému pro školní družinu

Podmínky stravování

Pro zajištění odpovídajícího množství surovin potřebujeme závazné vyjádření rodičů, zda se dítě bude dítě stravovat v ŠJ – proveďte v dotazníku výše. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku nelze neuváženě naskladňovat potraviny, proto nebude možné obědy odhlašovat.

 

VSTUP RODIČŮ DO ŠKOLY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN 

Upozornění pro rodiče

 • Každý žák musí mít s sebou alespoň dvě čisté roušky denně a igelitový sáček pro odložení použité roušky

 

V Praze, 11.5.2020

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy