Vážení rodiče, počínaje středou 18.11. bude obnovena školní docházka pro žáky 0.,1. a 2. ročníku.. Pro docházku jsou stanovena tato pravidla:

 • Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci na obličeji roušky
 • Žáci mohou do budovy vstupovat průběžně od 7,30 hodin
 • Výuka je zahájena v 8,00 hodin
 • Výuku zajišťují třídní učitelky v plném rozsahu. Hodiny TV nahradí vycházkami do okolí, HV nahradí poslechem hudby, učením se textů písní bez zpěvu, ale s poslechem písně.
 • Výuka Aj 1x týdně zůstává zachována
 • Výuka žáků s OMJ v 1. třídách zůstává zachována v plném rozsahu
 • Tandemová výuka se ruší
 • Každých 20 min. od zahájení výuky v kadé vyučovací hodině a o všech přestávkách provádějí vyučující důsledné větrání učebny
 • Po ukončení výuky si v jednotlivých třídách přebírají žáky vychovatelky ŠD
 • Odvádějí žáky do ŠD a následně dle časového rozpisu do ŠJ na oběd tak, aby se nesetkávali s žáky z jiné třídy
 • Provoz ŠD:
 • ranní družina je mimo provoz
 • průběh pobytu žáků v ŠD je zajištěn pro 0. a 1. ročník v kmenových třídách s příslušnou vychovatelkou ŠD
 • pobyt žáků 2. ročníků je zajištěn v prostorách ŠD v hlavní budově opět s příslušnou vychovatelkou ŠD
 • provoz ŠD končí v 16,30 hodin
 • dohled nad stravováním v ŠJ zajišťují vychovatelky ŠD
 • každý třídní kolektiv se stravuje odděleně

Provoz ŠJ:

 • realizace výdeje obědů zůstává zachována dle předchozího pokynu ŘŠ

       

Věra Cyprichová, ředitelka školy