Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, pro všechny žáky 9. ročníků, případně i pro žáky se splněnou devítiletou školní docházkou, kteří chtějí odejít ze základní školy z nižšího ročníku.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.nuov.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem, informační letáky jsou dostupné vedle dveří do kabinetu. Vzhledem k hygienickým opatřením v letošním školním roce bude zřejmě obtížné navštívit střední školy na dnech otevřených dveří, nicméně většina škol má na svých webových stránkách uveřejněnu virtuální prohlídku školy nebo alespoň informativní video o škole.

Zákonní zástupci žáků, kteří se letos budou hlásit na střední školu, vyplní dotazník (buď přijde mailem, nebo bude uveřejněn ve skupině v Teamsech) s informacemi, na kterou střední školu/střední školy se žák hlásí – prosím o odeslání na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - do 12. 2. 2021. Ještě předtím žádám o kontrolu údajů v Bakaláři (osobní údaje žáka), tedy jestli souhlasí adresa, telefonické a e-mailové kontakty na rodiče atd. Pokud tak neučiníte, je možné, že se v nich objeví chyba při vytištění přihlášky. Jestliže najdete chybu, informujte o tom třídního učitele, ten ji může opravit.

S pololetním vysvědčením bude vydáván zápisový lístek. Pokud vaše dítě zápisový lístek ze školy s vysvědčením nepřinese, informujte se u třídního učitele.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 12. 2. 2021, odevzdáte, resp. pošlete vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2020. Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vypisuje školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém. (Změny v organizaci přijímacího řízení – viz dále.)

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 12. + 13. 4. 2021

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 14. + 15. 4. 2021

Náhradní termíny: 12. + 13. 5. 2021

Termíny školní přijímací zkoušky na maturitní obory: 12.28. 4. 2021

Změny v přijímacím řízení oproti loňským rokům (účinné od 5. 1. 2021)

Pro 9. ročník – maturitní obory (čtyřleté)

1) ředitel SŠ může stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nekoná – místo ní se koná školní přijímací zkouška – ta se pak musí konat v jiný den než v termínech jednotné přijímací zkoušky

2) ředitel SŠ může stanovit, že se konají jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška – pokud se obě konají prezenční formou, realizují se obě zkoušky v jeden den (to neplatí, pokud se školní přijímací zkouška koná distančně)

3) ředitel SŠ může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak uvádí školský zákon (60 %, resp. 40 % u gymn. se sport. přípravou) – tuto informaci musí uvést ve vyhlášených kritériích přijímacího řízení

4) pokud počet uchazečů na SŠ bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitel nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout, že se nekoná ani jednotná přijímací zkouška, ani školní přijímací zkouška – tuto informaci musí uvést do kritérií pro přijímání na SŠ a zveřejnit na internetových stránkách školy

5) pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal aspoň jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal jen jednu přihlášku do oboru vzdělávání, kde se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a v níž se jednotná přijímací zkouška koná

6) ředitel SŠ v případě čtyřletých oborů vzdělání ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021

Pro 5. a 7.  ročník – víceletá gymnázia

1) upravuje se pouze povinnost stanovit školní přijímací zkoušku na stejný den jako jednotná přijímací zkouška (pokud se na škole konají oba typy zkoušek)

Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte s pololetním vysvědčením, pečlivě uschovejte. Škola může vydat jen jeden ZL, při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2021 u nematuritních oborů. 28.-30. 4. 2021 u maturitních oborů. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí.

Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu. Některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení – v tomto kole již není omezen počet podaných přihlášek. Informace o volných místech na středních školách by měl zveřejnit i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              

Mgr. Gabriela Janů

 výchovný poradce pro I. a II. stupeň