Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Litvínovská 600 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 7.6.- 14.6.2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí.

Souhlas s kandidaturou vyslovili tito Vámi navržení zákonní zástupci žáků:

Hovorka Jan (3.C), Kolátková Lucie (3.C), Műllerová Alena (3.B), Šenychová Helena (3.B), Vinklerová Lucie (6.A).

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy