Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, a pro všechny žáky 9. ročníků.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem. Doporučujeme osobní návštěvu středních škol na dnech otevřených dveří, případně návštěvu výstavy Schola Pragensis (v listopadu) v Kongresovém centru.

 

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku s talentovou zkouškou, si u výchovné poradkyně vyzvednou modrou přihlášku, tu po vyplnění první strany odevzdají třídnímu učiteli nejpozději 15. listopadu. Škola přihlášku potvrdí a žákovi vrátí. Žák nebo jeho zákonný zástupce ji sám dopraví na příslušnou školu nejpozději 30. listopadu. Přijímací zkoušky se konají v lednu.

 

Ostatní žáci, resp. jejich zákonní zástupci, obdrží přihlášku po odevzdání dotazníku. Na informativní schůzce v lednu bude vydáván zápisový lístek.

Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce opět proběhla změna v podávání přihlášek, doporučujeme návštěvu zákonného zástupce na této schůzce dne 12. 1. 2015. Přesný čas schůzky dostanou žáci spolu s dotazníkem k vyplnění před Vánocemi.

Žáci základních škol si mohou podat jednu přihlášku, nově však na této přihlášce mohou být uvedeny dvě střední školy (dva obory), na které se žák hlásí. Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhou školu/druhý obor již nevyplňuje. Pořadí škol v přihlášce není závazné.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. do 16. 2. 2015, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě přihlášky, potvrzené od ředitelky školy. Po zkontrolování údajů a doplnění podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí do 15. 3. 2015. (Gymnázia zpravidla potvrzení o zdravotním stavu uchazeče nechtějí, naopak střední odborná učiliště je vyžadují.)

Pokud se vybraná střední škola účastní pilotního ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy, žák se jich zúčastní v řádném termínu na škole, kterou má uvedenou v přihlášce jako první. Pokud tato škola není do pilotního ověřování přihlášena, koná ji žák na škole uvedené v druhém pořadí. Jednotné testy se konají v jednom řádném a jednom náhradním termínu testů, proto se termín této zkoušky na přihlášce neuvádí.

Termíny pro čtyřleté studium: 15. 4. 2015 (náhradní termín 14. 5. 2015)

Termíny pro šestileté a osmileté studium: 16. 4. 2015 (náhradní termín 14. 5. 2015)

Pokud se střední škola neúčastní pilotního ověřování, ale konají se na ní „školní“ přijímací zkoušky, musí být na přihlášce uveden termín přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem střední školy.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte na informativní schůzce, pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat příslušný krajský úřad, základní škola nesmí jednomu žákovi vydat více zápisových lístků.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2015, popř. později dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem střední školy. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

 

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu, některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení. V tomto kole již není stanoven počet přihlášek, který může žák uplatnit.

 

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              Mgr. Gabriela Janů

                                                                                  výchovný poradce pro II. stupeň