Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 17hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol.

Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 17:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

  • Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • для дітей, яким до 31 серпня 2023 року виповниться шість років (тобто для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року до 31 серпня 2017 року).
  • для дітей, які відклали обов'язкове відвідування школи з минулого року
  • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
  • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a)       заяву про зарахування дитини до початкової ви отримаєте при зарахуванні до загальної початкової школи

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání obdržíte při zápisu ve spádové základní škole

b)       документ дитини, в якому є віза

 vízový doklad dítěte

c)       документ, що дає право представляти дитину.

doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

d)       довідка про місце проживання дитини, щоб визначити школу, до якої вона належить (наприклад, договір оренди, підтвердження місця проживання)

doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (př. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

https://www.zslitvinovska6.cz/images/Sp%C3%A1dov%C3%A1_vyhl%C3%A1%C5%A1ka_2023_-_Praha.pdf

https://www.spadovostpraha.cz/

e)       підтвердження медичної страхової компанії дитини 

 potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

Критерії:

У разі наявності вільних місць у 1 клас школи критерії прийому такі:

V případě volné kapacity v 1. třídě školy je kritérium přijetí následovné:

1.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu základní školy,

2.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,

3.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,

4.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

кількість для подальшого прийому – 5.

Kapacita pro další přijímání je 5.

V /м. Praze dne/дата 30.4. 2023

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka základní školy / Директор початкової школи