Vážení rodiče, milí žáci,

naše základní škola bude dne 27. 11. 2023 uzavřená a ve stávce. Bude uzavřena i školní družina a jídelna školy, tj. obědy tento den vůbec nebudou přihlášeny. Kroužky neproběhnou, budeme je realizovat v náhradním termínu.

Pracovníci naší školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se drtivou většinou rozhodli podpořit požadavky školských odborů. Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a není možné mu v tom bránit.

Důvodem stávky jsou úspory v rozpočtu pro školy v roce 2024, které se mají realizovat především sníženými úvazky provozních zaměstnanců a snížením maximálního počtu vyučovacích hodin pro školy (tzv. PHmax). To v praxi může znamenat omezení počtu hodin a předmětů, nedělení tříd či rušení moderních prvků výuky (tandemová výuka), což je v rozporu s dosud prosazovanou Strategií 2030+. Výše výplaty provozních zaměstnanců je již nyní na minimální úrovni, při výši nákladů na život v Praze jsou částky skutečně tristní. Pokud bychom provoz – tj. jídelnu a úklid řešili dodavatelsky, rozhodně neušetříme.

K čemu povede snížení rozpočtu:

 • snížení výdajů na inkluzi a asistenty pedagoga (snížení počtu asistentů ve školách, snížení podpory žáků SVP a mimořádně nadaných);
 • snížení neinvestičních výdajů (zejm. pro platy nepedagogických pracovníků);
 • omezení počtu hodin a předmětů, které jsou nyní v disponibilním režimu (nemožnost dělit hodiny na menší skupinky žáků)

Chápeme, že zejména pro rodiče nejmenších dětí je uzavření školy komplikací, věříme však, že většina z Vás vnímá kvalitu vzdělávání jako prioritu.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

Připojuji ještě podrobněji oficiální hlavní cíle plánované stávky a několik bodů k záležitostem, které v současné době trápí i další školy naší Prahy 9.

Hlavní cíle plánované stávky:

 • Zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy.

 • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání – vysvětlení: nedostatek finančních prostředků způsobí pokles hodin věnovaných výuce, omezí možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, omezí se volitelné předměty, ohrozí se existence malotřídekToto opatření může vést naopak ke zvýšené finanční zátěži pro některé školy – např. počítačová učebna má 15 počítačů pro 15 žáků, pokud se nebude třída dělit na skupiny, je nutno pořídit dalších 15 počítačů = zvýšená finanční zátěž školy, nejen na pořízení, ale i údržbu a provoz (licence apod.).

 • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků (školníků, uklízeček, kuchařek, provozních zaměstnanců, atd.) a ostatních pedagogů (asistentů pedagogů, ...) v roce 2024 neklesly – zdůvodnění: chceme čisté školy a chceme poskytovat kvalitní stravu našim žákům. Současná situace v Praze je tristní, tabulkový nástupní plat vrátné/ho 17 440 Kč, uklízeče/ky 18 140 Kč, pomocné síly do kuchyně 21 750 Kč, školnice/školníka je 17 350 nebo 23 510 Kč (záleží na zařazení), kuchaře/ky 23 510 Kč (veškeré částky jsou uvedeny v hrubé mzdě). Je velice obtížné obsadit tyto pracovní pozice již nyní, neumíme si představit situaci, kdy dojde k dalšímu poklesu finančních prostředků pro naše zaměstnance na těchto pozicích.

 • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci – vysvětlení: v případě vysoké nemocnosti zaměstnanců se dostaneme do finančních problémů, za chybějícího zaměstnance musíme najít náhradu, kterou plně financujeme, budeme tedy vynakládat větší objem finančních prostředků, které nám budou chybět.
   

K výše uvedeným bodům, oficiálním důvodům stávky, doplňujeme následující:

 • Počty žáků a složení běžné třídy ZŠ – v našich školách máme ve třídě 27 – 30 žáků, z toho jsou 1 - 2 žáci integrovaní, další 2 -3 žáci se specifickými problémy (ADHD, psychické problémy, sociálně slabší žák, apod.), 5 – 10 žáků cizinců (většinou 2 – 3 nerozumí česky), zbytek tvoří ostatní žáci. V těchto třídách je za této situace velmi obtížné zajistit kvalitní vzdělávání – návrh řešení: viz následující body.

 • Cizinci ve třídách – MŠMT vydalo k ukrajinským žákům mnoho metodik a doporučení, k ostatním cizincům nikoliv. Požadujeme rovný přístup ke všem žákům cizincům – ukrajinští žáci mají mnohem více možností z hlediska škol než ostatní žáci cizinci – možnosti se týkají především doučování zdarma pro ukrajinské žáky a poskytování dalších úlev ve výuce.
  Žák cizinec s jazykovou bariérou, který nerozumí česky – spolužákům ani vyučujícím nerozumí, zajištění jeho bezpečnosti je velmi problematické, při stěhování tříd se nedokáže dorozumět. Při nástupu do běžné třídy většinu hodin „prosedí“ - nechápe zadání, nerozumí. V odpoledních hodinách většinou navštěvuje doučování, učí se jazyk, snaží se naučit látku, které nerozumí – je pod obrovským tlakem a psychická zátěž je nadměrná. Návrh řešení: rozřazovací test z českého jazyka – v případě dostatečného porozumění zařadit do běžné třídy, v opačném případě je nutné absolvovat 3 – 6 měsíční intenzivní kurz českého jazyka s přípravou na výuku v daném ročníku. V tomto bodu by se daly ušetřit chybějící finanční prostředky. Většina škol poskytuje svým žákům doučování, některá hrazená z projektů MŠMT. Pokud by byla zřízena po celý rok třída zajišťující vzdělávání v českém jazyce pro několik škol dohromady a byl v ní přítomen jeden pedagog a jeden asistent po celý rok, ušetřily by se finanční prostředky. Po splnění požadované míry porozumění by byl žák zařazen do běžné třídy.

 

 • Speciální třídy (s počtem 10 - 15 žáků, 1 pedagog, 2 – 3 asistenti pedagoga) – žádáme úpravu paragrafu 16 školského zákona, případně možnost zřídit speciální třídy. Souhlasíme s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do běžných tříd, ale pouze v případech, kdy je to možné. Chceme speciální třídy pro některé žáky se SVP – zdůvodnění, výhody: žák má ve speciální třídě individuálnější přístup, má mnohem větší šanci zažít úspěch než v běžné třídě, dokáže si lépe osvojit požadované základy učiva, nutné pro jeho další rozvoj. Výhody spatřujeme i v možnosti šetření finančních prostředků – každý z těchto žáků má zpravidla nárok na asistenta pedagoga – tzn. v běžném provozu školy potřebuje těchto 15 žáků 15 asistentů, pokud je zařadíme do speciální třídy, předpoklad je, že financován by byl jeden pedagog a dva až tři asistenti podle potřeby, tzn. výrazné šetření finančních prostředků.

 • Žáci s výchovnými problémy – v současné době se potýkáme s nárůstem žáků s výchovnými problémy. Možnosti škol jsou při řešení velmi omezené – výchovná opatření, zapojení dalších institucí (Policie ČR, OSPOD). Ne vždy jsou navrhovaná opatření účinná. V případě, že doporučujeme středisko výchovné péče, je nutný souhlas zákonného zástupce. Návrh řešení: požadujeme možnost vyloučit na 1 – 2 týdny problematického žáka z výuky (pouze v případech, kdy se jeho nevhodné chování bude opakovat, výchovná opatření nebudou účinná, škola vyčerpá všechny dosud zákonné možnosti). Tomuto žáku budou poskytnuty veškeré podklady pro vzdělávání, nabídnuty budou individuální konzultace vyučujících v odpoledních hodinách, aby měl žák možnost se řádně vzdělávat v domácím prostředí po dobu vyloučení ze školy z důvodu výchovných problémů.