Informace k zápisu pro školní rok 2022/23 zveřejníme v průběhu února 2022. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

stejně jako vloni počítáme se "dnem otevřených dveří" pro nastávající prvňáčky v pavilonu Domeček v posledním srpnovém týdnu. Při tomto setkání bude možné přihlásit se do školní družiny. Spolu s rozdělením tříd vyvěsíme informaci na webu školy v druhé polovině srpna. Zároveň zveřejníme termíny přihlášení se ke stravování do školní jídelny.

Již nyní přikládáme ke stažení desatero prvňáčka a seznam základních pomůcek

Na naše nové prvňáčky se moc těšíme.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do prvního ročníku 2021/2022

 

Vážení rodiče,

zápis proběhne ve dnech 14. - 24. 4. 2021 distanční formou.

Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e-mailem „formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“.

Stejný formulář bude i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což žadatel uvede v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

Tuto vyplněnou žádost doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

  • do datové schránky školy ID: 6hinx6i
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • v tištěné podobě poštou na adresu: Základní škola Litvínovská 600, Praha 9 – Prosek, 190 00, žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná
  • osobně v zalepené obálce vytištěnou a podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná vlevo vedle hlavního vchodu do budovy školy

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na stávající epidemickou situaci nežádoucí a nebude nikomu umožněno.

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.
(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 14.-24.4. 2021)

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015).
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

Pouze úplně vyplněná žádost o přijetí. Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonný zástupce na vyzvání školy.

Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí. Originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené v žádosti, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy.

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole na vyzvání. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.

  • 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění):

Plnění povinnosti školní docházky podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ (20 bodů)

Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ (8 bodů)

Sourozenec, který již navštěvuje školu (5 bodů)

Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) 2 body

 

V Praze, 26.2.2021

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy