Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v lednu 2015 vyprší volební období stávajícím členům školské rady, proběhnou tyto třídní schůzky přípravy na volby nových zástupců.  Na jednání SRPDŠ si zástupci Vašich tříd zvolí volební komisi, která bude organizovat volby 2 zástupců do školské rady z řad rodičů.

Od 11.11.2014 do 27.11.2014 bude volební komise prostřednictvím třídních učitelů  přijímat Vaše návrhy kandidátů. Pět kandidátů, kteří získají nejvíce nominací, bude navrženo na kandidátní listinu. Samotné volby proběhnou v den konání konzultací tj. v pondělí 12.1. 2015 od 18,00 hod. ve vestibulu školy.

 

Věra Cyprichová  

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, kde Vám budou poskytnuty informace o čtvrtletním hodnocení Vašich dětí a plánovaných akcích školy.

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 10. listopadu 2014 od 18:00 do 19:30 hodin. 

Schůzka SRPDŠ proběhne od 17:00 do 18:00 hodin.

Věra Cyprichová

Dne 9.10. se uskutečnil štafetový závod Žižkovský kolík, který pořádala ZŠ Jeseniova.

 

V mladší kategorii se naši žáci umístili na 2. místě a ve starší kategorii na 3. místě.

 

Gratulujeme všem za reprezentaci školy.

Mgr. M.Radová

 

Výlet pátých tříd začal u Obecního domu, kde bývalo sídlo našich českých králů. Procházeli jsme Královskou cestou a objevovali významné stavby a místa našich dějin.

Na Staroměstském náměstí jsme mohli vnímat rozdíly stavebních slohů a připomenout si události r.1621, které  probíráme v učivu vlastivědy. Na Karlově mostě nás pozdravil „Bradáč“ a spolu s turisty vyprovodil na druhý břeh  Vltavy. Tady jsme si uvědomili, že Praha byla postavena na křižovatce dálkových obchodních cest.

Naše putování bylo ukončeno v Sovových mlýnech. Muzeum Kampa nám představilo své sbírky umění a Zdeněk Smetana pohádkové postavičky ze známých večerníčků.

Děkujeme Praho! ….

 

 

Mgr.Pavlína Hrůzová 

Každý 1. týden v měsíci budou ve školní jídelně dny mezinárodní nebo regionální kuchyně.

Ve čtvrtek v deset ráno jsme odjížděli autobusem do Jindřichova. Cesta trvala asi hodinu a čtvrt.

Přijeli jsme k chatě a rozdali jsme si pokoje. Něco málo jsme si vybalili a naobědvali se. Po poledním klidu jsme šli mapovat a mikroskopovat. Mikroskopovali jsme houbu, list, cibuli a vodu z potůčku. V té vodě jsem viděla nějakého živočicha.

Druhý den jsme šli zase do lesa. Na oběd přijeli lektoři z Odyssey. Odpoledne si nás rozdělili podle tříd. My jsme dostali Michala a Petra a šli jsme s nimi na hřiště a tam jsme hráli hry. Bylo to super! Odpoledne vznikla třídní hláška „Nevadí, to se stává!“. Večer následoval večerní program.

Třetí den jsme zase hráli hry. Třeba Michal s Petrem točili lanem a my ho všichni najednou poslepu podběhli. Odpoledne jsme byli rozděleni do skupinek po čtyřech, jeden nás vedl a ostatní šli se zavázanýma očima. Byla to strašná sranda, jak jsme pořád padali. Potom si i Karel zavázal oči, šli jsme po provázku a narazili jsme hodněkrát do stromů a keřů. Na konci cesty byly kartičky s různými symboly a každý si měl jeden vybrat. A pak jsme lezli po lanech. Když jsme se vraceli, zmokli jsme.

Další den jsme na keramickou placku nakreslili ten symbol a pověsili jsme to na provázek. Po obědě jsme odjížděli domů. Bylo to super!

Nela Šnajdrová, 6. A

 

Nahlédněte do fotogalerie a dále si prohlédněte fotografie tříd 6.A a 6.B.

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, a pro všechny žáky 9. ročníků.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete najít například na internetových adresách www.nuov.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem, informační letáky jsou dostupné vedle dveří do kabinetu. Doporučujeme osobní návštěvu středních škol na dnech otevřených dveří, případně návštěvu výstavy Schola Pragensis (v listopadu) v Kongresovém centru.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku s talentovou zkouškou, oznámí tuto skutečnost výchovné poradkyni Janů nejpozději 15. listopadu, obdrží dotazník k vyplnění středních škol, na které se budou hlásit. Následně jim bude vydána již vyplněná přihláška, příp. přihlášky. Po doplnění chybějících údajů, jako jsou podpisy, lékařské potvrzení (pokud je škola vyžaduje) atd., přihlášku žák nebo jeho zákonný zástupce sám dopraví na příslušnou školu, případně pošle poštou (doporučeně) nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkoušky se konají v lednu. Žáci hlásící se na obor Gymnázium se sportovní přípravou konají kromě talentové zkoušky i jednotnou přijímací zkoušku (viz termíny níže).

Ostatní žáci, resp. jejich zákonní zástupci, dostanou vyplněnou přihlášku po odevzdání vyplněného dotazníku, který obdrží v prosinci. Na informativní schůzce v lednu bude vydáván zápisový lístek.

Doporučujeme návštěvu zákonného zástupce na schůzce s výchovnou poradkyní Janů dne 20. 1. 2020.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 14. 2. 2020, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2020. Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vedle jednotné přijímací zkoušky vypisuje i školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká všech maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém.

Abychom předešli možným komplikacím, žádáme rodiče, aby zkontrolovali v systému Bakalář osobní údaje žáka a zákonného zástupce, zejména platnost adres a mailových a telefonických kontaktů.

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 14. + 15. 4. 2020

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 16. + 17. 4. 2020

Náhradní termíny: 13. + 14. 5. 2020


Zápisový lístek

Zápisový lístek, který obdržíte na informativní schůzce, pečlivě uschovejte. Při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2020, popř. později dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení ředitelem střední školy. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu, některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení. Informace o volných místech na středních školách by měl mít i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.

                                                                                              Mgr. Gabriela Janů

                                                                                  výchovný poradce pro II. stupeň

V úterý 9. září se žáci 7. tříd v rámci výukového projektu „Houby“ vypravili do Ďáblického lesa.

Za úkol měli najít a podle klíče určit druhy hub nacházející se v podzimní přírodě. Po teoretickém úvodu ve škole se v několika zastaveních seznámili se zásadami sběru hub, znaky jedovatých hub, prevenci otrav a zásady první pomoci při případném požití jedovatých hub.

Po návratu děti vytvořili výstavku s identifikací jednotlivých plodnic a jejich nejlepších způsobů využití. Nahlédněte do fotogalerie.

 

Martina Zettlová a Přemysl Hromádko

 

Bližší informace k zápisu žáků do budoucích prvních tříd naleznete v sekci Rodiče a přátelé > Zápis

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 1. a 2. dubna 2020. Veškeré informace budou uveřejněny na tomto webu v průběhu února 2020.

Pro vaši představu o průběhu zápisu ponecháváme zatím loňské informace níže.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ELEKTRONICKÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM SE 2.4.2019 UZAVŘE. 

 

Zveme BUDOUCÍ PRVŇÁČKY k zápisu na naši školu!

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne ve středu 3.4.2019  a  čtvrtek  4.4.2019 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.
Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště přináleží do spádové oblasti školy. Konkrétní spádové ulice naší školy naleznete zde (pozn. schváleno dne 28.2.2019, viz MHMP).

V zájmu urychlení průběhu zápisu žáků do první třídy Vám nabízíme možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE (ZDE) času zápisu Vašeho dítěte. Můžete přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, ale rozhodně Vám doporučujeme se objednat, jinak se nevyhnete čekání, které je nepříjemné pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Rezervační systém bude spuštěn v polovině března. Použijte odkaz výše nebo na liště "Pro uchazeče" najdete nový řádek. Vyberete si volné datum a čas a na něj se objednáte. Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd si při příchodu do budovy ve vrátnici vyzvednou (a dobře uschovají) POŘADOVÉ ČÍSLO, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání. Zároveň toto číslo rodiče potřebují, aby identifikovali své dítě při zveřejnění přijatých žáků i později při rozdělení do tříd.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2019 od 8:00 do 9:40 hod. POUZE v pavilonu prvních tříd.

Informace k zápisu: 

 • k zápisu se musí osobně dostavit jak dítě, tak jeho zákonný zástupce
 • škole  předloží:
 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, jejíž formulář naleznete na webových stránkách školy 
 4. v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.
 5. jestliže rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky, přijdou přesto i  s dítětem k zápisu, kde musí předložit doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Zde si vyzvednou formulář žádosti o odklad. 

Zápisový lístek obdržíte přímo u zápisu.

Formuláře zde.

Pro urychlení administrace zápisu doporučujeme rodičům, aby se dostavili již s předvyplněnou žádostí o přijetí a případně s žádostí o odklad školní docházky.

 • K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9  (www.ppppraha3a9.cz), doporučujeme Vám využít služeb této poradny - kontakt: U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany. Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939 
 • U zápisu bude pouze 3.4.2019 přítomna PhDr. Ivana Halíková, vedoucí tohoto pracoviště, se kterou budou moci rodiče ihned konzultovat odklad školní docházky svého dítěte
 • Žádosti o odklad lze podat v termínu zápisu, který je stanoven zákonem

(bližší informace k zápisu naleznete na stránkách http://www.msmt.cz/)

Rodiče spádových žáků, kteří plánují své dítě umístit do naší školy, mohou své děti přihlásit na seznamovací cyklus setkání ,,Hrátky s předškoláky", který povedou budoucí učitelky prvních tříd. Setkání proběhnou vždy ve  středu v termínech 15.5., 22.5 a 5.6. od 15:15 do 16:15 hod. Cena tříhodinového cyklu je 100,- Kč. Informace a přihlášku na "Hrátky s předškoláky" naleznete zde. Vyplněnou přihlášku s sebou přineste spolu s platbou na první setkání.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a pokud se pro nás rozhodnete, zveme Vás ve středu 5.6.2019 v 15.15 hodin na schůzku s vedením školy a budoucími třídními učitelkami, kde Vám zodpovíme Vaše dotazy a podáme další informace.

Upozornění:

Pro rodiče, kteří se se svým dítětem ze závažných důvodů nemohli dostavit k zápisu, byl stanoven náhradní termín 11.4. 2019 od 8:00 do 11:00 v pracovně PaedDr. E. Ptáčkové.

Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí o přijetí dítěte si mohou vyzvednout v kanceláři školy v pracovní den od 7:30 do 15:30 hod. Termín vydávání rozhodnutí bude upřesněn, seznam přijatých dětí dle přidělených čísel bude zveřejněn 2.5.2019 na webu školy.

Kriteria pro přijímání do prvních tříd naleznete zde.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy

Vážení rodiče,
všichni žáci 4. tříd, jejichž rodiče si zažádali o zařazení do ŠD, byli přijati.

Prosíme Vás i Vaše děti o trpělivost. 8. oddělení, které jsme nově otevřeli, vybavujeme nábytkem i hračkami. Věříme, že děti budou pracovat již brzy v standardních podmínkách.

Ve třídě 8. oddělení jsou děti od 12.40. do 15.00 hod. V tuto dobu si děti vyzvedávejte přes  hlavní vchod do základní školy. Od 15.00 hod. přechází děti do prostor ŠD. Zde zvoňte, prosím, na centrální zvonek. V případě pěkného počasí odchází celé oddělení ve 14.00 hod. na školní zahradu (info. na dveřích hlavního vchodu).

Děkujeme za pochopení
Renata Hánová
vedoucí školní družiny