V září se na naší škole uskutečnily projektové dny. Tématem byl Sport.

Do projektů se zapojily oba stupně. První stupeň tvořil plakáty o slavných sportovních osobnostech naší země. V druhé části projektových dnů si pak třídy uspořádaly zápolení v několika sportovních disciplínách jak venku, tak i v tělocvičně. Žáci skákali do písku a běhali. V Domečku proběhly aktivity pro naše nejmenší – hod kroužků na tyčku, hod míčem do dáli nebo překážkový (skoro)běh.

Na druhém stupni třídní kolektivy vytvářely společný třídní plakát na určené téma, druhý den jej prezentovaly.  Ale ještě před tím došlo k výběru nejhezčí třídní práce. Vždy se sejdou dva zástupci třídy, vedení školy a paní Macková a podle stanovených kritérií hodnotí "vydařenost" plakátů. Vyhrál plakát třídy 8.C s tématem: Tělesná kultura od r. 1914 do 1968 (Turistika, Skauting, Tramping). Blahopřejeme! Na druhém místě se umístila třída 9.A paní učitelky Veličkové a na třetím třída 9.B paní učitelky Honzové.

Poté se třídní kolektivy odebraly do malé tělocvičny, aby předvedly svá vystoupení. Při představování projektů jsme viděli  utkání v boxu s důrazem na nutnost fair play, začátky olympijských her ve starověkém Řecku v nápaditých kostýmech, novodobé zimní i letní olympijské hry, vystoupení Sokola, spartakiády, vystoupení Turistů, Skautů a Trampů, kteří se sešli u jednoho ohně a opekli si buřty. Hodně nás rozesmál trénink manželů Zátopkových, když se běh pana Zátopka střetl s oštěpem jeho paní.

Po prezentacích a úklidu tělocvičny plné rekvizit každá třída hlasovala pro tři nejlepší vystoupení. Lísteček odnesli na vedení školy, kde paní ředitelka s paní zástupkyní rychle sečetly hlasy. Téma Sport letos vyhrál tým 8.B pod vedením paní učitelky Kytkové (stejně jako na jaře!) Blahopřejeme!  Žáci a žákyně nám představili téma: Tělesná kultura od roku 1969 po současnost (režim, spartakiáda, nejvýznamnější úspěchy českých a slovenských sportovců). Na druhém místě pak skončila prezentace třídy 9.B s paní učitelkou Honzovou a na třetím třída 7.C s panem učitelem Hromádkem.

Z krásně vydařených sportovních dnů jsme všichni měli radost.

Za tým vyučujících základní školy Litvínovská 600:

Mgr. Hana Štěpánková

Ve středu 2.11. si naši prvňáčci připomněli význam Památky zesnulých (Dušiček), ale užili si i halloweenské tradice. Dlabali dýně, převlékli se do strašidelných kostýmů a vyřádili se při skvělých soutěžích a dalších aktivitách, které pro ně připravily paní vychovatelky ve školní družině.


Mgr. Kateřina Lucáková

Vážení rodiče,

Podařilo se nám zajistit lektorku na kroužek keramiky. Nabídka kroužku keramiky na školní rok 2022/2023 je následující:

Pondělí       2. – 4. třídy 15:00 - 16:30hod

Úterý           5. – 9. třídy  15:30 – 17:00hod

V případě, že máte zájem přihlásit své dítě do kroužku, prosíme o vyplnění závazné přihlášky (viz sekce kroužky - rodiče a přátelé - jako na počátku školního roku - použijte tu, která tam je, stačí i opsat, nemusíte tisknout) a odevzdání třídnímu učiteli/ce do 7.11.2022.

Kroužek se otevře při minimálním počtu 12ti přihlášených dětí, maximální počet je však kapacitně omezen na 13 dětí. Pokud bude větší zájem, budeme nuceni zájemce losovat.

Cena kroužku je 150,-Kč za 90 minut.

Kroužky budou probíhat v nabízených dnech a hodinách počínaje dnem 14.11.2022. Končí dne 26.5.2023 (pokud nebude některá z hodin odučena z důvodu nepřítomnosti vyučující/ho, bude nahrazena v měsíci červnu). Kroužky neproběhnou ve dnech:

19.-23.12.2022, 02.01.2023, 03.02.2023, 6-10.2.2023, 6.-10.4.2023, 1.5. a 8.5.2023.

Přihláška na kroužek je závazná na celý školní rok. Úhrada bude provedena ve dvou platbách na období listopad - prosinec 2022 a leden - květen 2023 s termíny splatnosti do 14.11.2022 a do

13.1.2023.

V průběhu roku Ize na základě písemné žádosti dítě odhlásit pouze z důvodu dlouhodobé nemoci či při změně školy. V tomto případě bude platba za kroužek vrácena ve výši, která bude odpovídat nenavštíveným hodinám počítaným od data podáni žádosti.

 

Mgr. M. Zettlová

zástupkyně ředitelky

V pondělí 17.10.2022 si třídy 4.A a 4.C užily výlet do Triloparku. Jak správně tušíte, dozvěděli jsme se tam o trilobitech, ale nejen o nich. Už víme, co dělá archeolog a co paleontolog. Měli jsme v ruce zkamenělé zuby žraloků, tyranosaura i mamuta. Sáhli jsme si i na další opravdové zkameněliny trilobitů, obratel diplodoka nebo na loděnku.

Žáci si vyzkoušeli odkrývání dinosaura štětečky, zakreslování kostry dinosaura, zhotovování odlitků fosilií ze sádry a práci s preparační jehlou. Domů jsme si kromě zážitků a nových poznatků odnesli i nabarvené odlitky, kousek vypreparované zkameněliny a ti nejpozornější i opravdový zub žraloka.

Všichni se snažili, dobře pracovali sami i ve skupině. Některým žákům se tam líbilo tak, že tam chtějí vzít o víkendu i rodiče.

Mgr. et Mgr. Pavla Dousková TU 4.A

Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto o akci ČŠI. Na naší škole se bude týkat obou - třetích i sedmých ročníků.

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

V pátek 7.10.2022 se naši prvňáčci poprvé vydali za kulturou. Shlédli pohádku Povídání o pejskovi a kočičce v divadle Gong. Všem to moc slušelo a chovali se vzorně jako velcí diváci.

 

Za třídy 1.ABC a nuláček Mgr. K. Lucáková

DDM – MINIFOTBAL

Dne 27. 9. 2022 se vybraní žáci z osmých a devátých ročníků (Eger Z., Gabriel R., Sušický J., Šaban D., Hauška S., Paroubek L., Svátek M., Kalčev M., Böhm S.) zúčastnili obvodního kola minifotbalu, které se odehrávalo na Fakultní základní škole (Chodovická).

Ráno se utkaly základní školy z Prahy 14 a od 10:00 nastoupily do třech skupin školy z Prahy 9.  První zápas s víceletým Gymnáziem Litoměřická skončil 1:1, v druhém turnaji si naši žáci neskutečně podali protivníky ze školy Generála Fajtla a se skóre 4:0 vyhráli na plné čáře. V posledním zápase se ZŠ Špitálskou již zapůsobily emoce a stres, což žákům bohužel zapříčinilo prohru o jeden bod, a tak nemohli pokračovat do finále.

            I přes to, že žáci byli vzhledem k věku znevýhodněni menší výškou, podařilo se jim předvést výbornou týmovou spolupráci, na což upozornil i rozhodčí. Všem našim reprezentantům moc děkujeme za účast a za jejich férovou hru.

Klára Kytková 

Během třetího zářijového týdne žáci 6. ročníku naší školy vyjeli na 5 dní na adaptační kurz do Janova nad Nisou. Jako každoročně je tam čekala skupina lektorů, která měla pro ně nachystaných spoustu aktivit. Však posuďte sami, jak adaptační kurz viděli někteří žáci.

Mgr. Renata Kasáková, TU 6.A