Vánoční čas se přiblížil ke svému konci a tak i my ve školní družině jsme se s ním rozloučili na svátek Tří králů.

Pro žáky byl připraven odpolední program, kterého se zúčastnila všechna oddělení. Všichni žáci vyzdobeni vlastnoručně vyrobenými královskými korunami se sešli u povídání o příchodu králů do Betléma a nemohla ani chybět společně zazpívaná koleda. Čekalo je vyplňování křížovek, testů, kvízů, hledání rozdílů na obrázcích a to vše s tříkrálovou tématikou. Vrcholem byla cesta svatou zemí až do Betléma. Bylo nutné  překročit Sinaj, plavat v Mrtvém moři, překonat poušť a obejit krále Heroda.  Že to všechno žáci zvládli, není pochyb a tak se všichni poklonili u jesliček a předali svůj dar Ježíškovi.  Sladká bonbónová tečka a symbolické hvězdička,  nám tak ukončila vánoční čas. Šťastný nový rok 2023!

Renata Hánová a tým vychovatelek ŠD

14.12.  odpoledne se v naší třídě konala vánoční besídka pro rodiče.

Téma besídky byly staré pověsti české.V druhé části některé děti zahrály na hudební nástroje a zpívaly koledy.Připravili jsme také pro rodiče pohoštění.

Vystoupení dětí se rodičům líbilo a celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře.

Mgr. M. Radová, TU

Ve čtvrtečním kroužku Šikovných ručiček pro přípravnou třídu a prvňáčky jsme nový rok přivítali obrázkem novoročního prasátka pro štěští. Děti se chtěly pochlubit svým růžovým výtvorem a věří, že jim přinese štěští i přesto, že není zlaté :-)).

Za celý kroužek i naši školu přejeme s dětmi krásný nový rok!

Veronika Pertlová

Přijímací řízení je platné pro žáky 5. a 7. ročníků, kteří mají zájem studovat na víceletém gymnáziu, pro všechny žáky 9. ročníků, případně i pro žáky se splněnou devítiletou školní docházkou, kteří chtějí odejít ze základní školy z nižšího ročníku.

Nabídky různých oborů vzdělávání a informace k přijímacímu řízení můžete najít například na internetových adresách www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz. Knižní podobu informačních příruček je možné si ve škole zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Gabriely Janů. Další informace naleznete na nástěnce před kabinetem. Doporučujeme návštěvu středních škol na Dnech otevřených dveří.

Zákonní zástupci žáků, kteří se letos budou hlásit na střední školu, vyplní dotazník (žáci jej obdrží ve škole společně s pozvánkou na informativní schůzku) s informacemi, na kterou střední školu/střední školy se žák hlásí, a do 17. 2. 2023 odevzdají výchovné poradkyni. Ještě předtím proveďte kontrolu údajů v Bakaláři (osobní údaje žáka), tedy jestli souhlasí adresa, telefonické a e-mailové kontakty na rodiče atd. Pokud tak neučiníte, je možné, že se v nich objeví chyba při vytištění přihlášky. Jestliže najdete v Bakaláři chybu, ihned o tom informujte třídního učitele, ten ji může opravit.

Doporučujeme účast na informativní schůzce k podávání přihlášek na střední školu dne 1. 2. 2023, a to pro zákonné zástupce žáků, kteří chtějí studovat na víceletých gymnáziích (5.+7. ročník): v 16 hodin a pro rodiče žáků 9. ročníku: v 17 hodin, pro rodiče žáků uprchlíků z 9. ročníku v 18:00 hodin (místnost schůzek bude upřesněna u hlavního vstupu do školy).

Na této schůzce bude vydáván zápisový lístek, kterým uchazeč v případě přijetí potvrzuje vybrané SŠ svůj nástup ke studiu. Pokud se zákonný zástupce nemůže této schůzky zúčastnit, spojte se mailem s výchovnou poradkyní Janů a dohodněte se na vydání zápisového lístku v náhradním termínu.

Žáci základních škol si mohou podat přihlášku na dvě střední školy (dva obory). Když se žák hlásí jen na jednu školu a jeden obor vzdělávání, druhá škola/druhý obor se již nevyplňuje.

Naše škola by Vám ráda pomohla s vyplněním přihlášky. Pokud včas, tj. nejpozději do 17. 2. 2023, odevzdáte vyplněný dotazník, dostanete od nás již vyplněné dvě stejné přihlášky (pokud se žák hlásí na dvě SŠ), potvrzené ředitelkou školy. Po zkontrolování údajů a doplnění data, podpisů žáka a zákonného zástupce, data narození zákonného zástupce, případně lékařského posudku, zašlete doporučenou poštou nebo osobně doneste přihlášky na střední školy, kam se žák hlásí, do 1. 3. 2023. Přihlášku lze podat elektronicky, ale jen za podmínky elektronické konverze na Czech POINTu (viz § 22 zák. č. 300/2008 Sb.).

Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí. Termín zkoušky se píše pouze v případě, že ředitel školy vypisuje školní přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se týká maturitních oborů. Žák může konat tuto zkoušku dvakrát – ve dvou termínech. Pořadí škol v přihlášce rozhoduje o tom, kde bude žák konat jednotnou zkoušku, tj. na první v pořadí v prvním termínu, na druhé v pořadí v druhém.

Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté studium: 13. + 14. 4. 2023

Termíny jednotné zkoušky pro šestileté a osmileté studium: 17. + 18. 4. 2023

Náhradní termíny: 10. + 11. 5. 2023

Termíny školní přijímací zkoušky pro maturitní obory: 12.28. 4. 2023, pro ostatní obory vzdělávání: 22.30. 4. 2023

Zákonní zástupci žáků, kteří získali předchozí vzdělávání mimo území ČR, mohou požádat o prominutí zkoušky z českého jazyka. Vzor takové žádosti bude na vyžádání vydán na informativní schůzce.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek pečlivě uschovejte. Škola může vydat jen jeden ZL, při jeho ztrátě nebo poškození byste museli žádat o nový Krajský úřad.

Uchazeči začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku dnem 22. 4. 2023 u nematuritních oborů, 28. 4.-2. 5. 2023 u maturitních oborů. Dříve než odevzdáte zápisový lístek na střední škole, musíte jej vyplněný odevzdat k potvrzení na naší základní škole!!!

Tedy: až se dozvíte, že Vaše dítě bylo na střední školu přijato, vyplníte na zápisovém lístku střední školu, podepíšete jej, lístek necháte potvrdit na základní škole (žák jej odevzdá výchovné poradkyni a bude mu brzy potvrzený vrácen) a odnesete ho na danou střední školu. Toto vše musíte stihnout do deseti pracovních dnů. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek střední škole doručen, bude místo nahrazeno jiným uchazečem!!!

Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze v těchto dvou případech:

1) pokud byl žák na 2. školu přijat na základě odvolání,

2) pokud ZL již dříve uplatnil na SŠ s talentovou zkouškou.

V případě nepřijetí na zvolenou střední školu přijde informace zákonným zástupcům poštou a je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí.

Můžete se také zeptat ředitele střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou střední školu. Některé střední školy vypisují 2. kolo přijímacího řízení – v tomto kole již není omezen počet podaných přihlášek. Informace o volných místech na středních školách by měl zveřejnit i Krajský úřad.

Přejeme mnoho úspěchů při volbě střední školy.    

Mgr. Gabriela Janů

výchovný poradce pro II. stupeň

 

Další informace viz též: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Opatření obecné povahy - možnost uchazečů s vízem strpění požádat o prominutí zkoušky z ČJ - viz/Заходи загального характеру - можливість для аплікантів з толерантною візою подати заяву на відмову від іспиту ČJ - див.: 

https://cizinci.npi.cz/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-rizeni-na-ss-preklad-do-ua/

 

V pondělí 19.12. navštívili všichni žáci z Domečku vánočně vyzdobený zámek Loučeň. Při prohlídce na ně v každé místnosti čekal zajímavě ozdobený stromeček, všude byly krásné vánoční dekorace, nechyběl betlém. Na závěr prohlídky si děti ozdobily svůj perníček, hned si na něm pochutnaly a zapily ho vánočním čajem. Vánoc se už nemohou dočkat!


třídní učitelky 0.A, 1.A,B,C

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji krásné svátky, bohatého Ježíška a hodně zdraví, klidu a pohody v roce 2023!

 

Mgr. Naďa Koháková 

 

 (stromeček tvořili žáci 1.B)

Předposlední školní den vyrazila 8.C do parku Folimanka na brusle. Ledovou plochu jsme měli na  2 hodiny rezervovanou jen pro sebe.  Učili jsme se navzájem , nechyběly soutěže  ani hra na honěnou. Někteří na bruslích stáli prvně, ale vše se rychle naučili. Byl to krásný společný čas.

V 9. ročníku pronikáme do tajů elektromagnetických jevů, a tím související výroby elektřiny. Taková samozřejmost, nebyla vždycky samozřejmá! Je to teprve pár let, co objevy vědců Hanse Christiana Ørsteda, Michaela Faradaye, Nikoly Tesly… způsobily revoluci.
Kdo z nás si umí představit dnešní žití bez střídavého proudu? Naši žáci si ho umí i vyrobit! Co je k tomu potřeba a jak to celé funguje, můžete nahlédnout zde: Alternátor – ukázka práce žáků 9. ročníku.

Střídavý proud a střídavé napětí mohou být ovšem velmi nebezpečné, s elektřinou je potřeba zacházet víc než opatrně a dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla! Co dokáže takový transformátor, jsme se na vlastní oči přesvědčili i ve výuce fyziky.
Videoukázka z hodiny.

Buďte opatrní vždy a všude, a i o vánočních prázdninách chraňte své zdraví!
Toho nejvíc si přejme do nového roku 2023,

Michaela Králíková