V pondělí 30. května se naše třídy 8.AB vypravily po stopách historie Prahy.
Žáci si vyzkoušeli roli průvodce po vybraných památkách,
kde ostatním představili zajímavosti vztahující se k tomuto místu.
Všechny skupinky byly dobře připravené, a díky tomu jsme se všichni dozvěděli
i mnoho zajímavého.
Ing. Petra Honzová, Mgr. Eva Veličková - TU 8.r.

První schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 7.6.2022 v době od 15:15 ve školní jídelně. O děti chodící na kurz "Hrátky s předškoláky" bude v tu dobu postaráno - odevzdáte děti u hlavního vchodu a přesunete se do jídelny. 

Příchod na schůzky vchodem u školní družiny na hlavní budově. Schůzce bude přítomna i vedoucí školní jídelny a bude možno si v předstihu za 120,- Kč zakoupit čip ke stravování.

 

 

Na základě informace rodičů našeho žáka upozorňujeme všechny žáky školy i jejich rodiče, že se údajně po Proseku pohybuje skupina mladistvých, kteří fyzicky napadli a okradli našeho žáka.

Prosím žáky, aby se snažili případnému kontaktu s těmito mladistvými vyhnout a v případě napadení ihned kontaktovali Policii ČR.

RNDr. Věra Cyprichová, ředitelka školy

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 2.6.2022 14:00 – 16:30

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Litvínovská 600, vestibul školy

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:                               0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky (vzor ZDE), je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ) . Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo obdržíte při zápisu ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або ви отримаєте при зарахуванні до загальної початкової школи)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

d) doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (př. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

довідка про місце проживання дитини, щоб визначити школу, до якої вона належить (наприклад, договір оренди, підтвердження місця проживання)

e) potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

     підтвердження медичної страхової компанії дитини  

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Kriteria:

V případě volné kapacity 1. tříd je kritérium přijetí místo pobytu dítěte ve spádové oblasti školy a doložení povinných dokumentů.

Критерії:

У разі вільної наповнюваності 1-го класу критерієм є допуск за місцем проживання дитини на території,  приналежної загальноосвітньому навчальному закладу та документальне оформлення обов’язкових документів.

V /м. Praze dne/дата 27.5.2022                                                             

 

RNDr. Věra Cyprichová

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

 

 

Spádovost/ яка вулиця якій школі належить

 

 

Děti ze 3.ABC dojely v pořádku na Enviro kurz do Deštného v Orlických horách. 

Třídní učitelky

Děti ze 4.třídy navštívily Městskou knihovnou na Proseku. Dověděly se mnoho zajímavého o světových i českých pohádkách. Byly šikovné, o pohádkách samy hodně věděly. 

Mgr. L. Ruthová

Zazpívat si, zabubnovat, seznámit se s netradičními hudebními nástroji? To stihli žáci 1.stupně napříč ročníky při hudebním workshopu pod vedením p. Zdeňka Rollera.
Děkujeme za úžasný zážitek.

Mgr. K. Lucáková

Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/23

 

Výsledky zápisu podle registračních čísel

 

Škola plánuje otevřít tři první třídy.

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby školu co nejdříve mailem informovali (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), pokud se rozhodnou své dítě dát na jinou školu.

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Nepřijatým a žákům s uděleným odkladem budou rozhodnutí zaslána poštou, případně datovou schránkou.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy