Vážení rodiče,

zveme vás na vánoční besídku prvních a pátých tříd a kroužku dramatické výchovy, která se uskuteční 20.12.2017 v 16:00 hodin ve školní jídelně.

Prosíme vás, abyste vcházeli družinovým vchodem a nezapomněli si s sebou vzít malý zvoneček.

Po skončení besídky si, prosíme, své děti osobně převezměte u svých třídních učitelek.

Upozorňujeme rodiče, že děti z 2. až 4. tříd budou tento den mít celé odpoledne družinu v "Domečku" - vyzvedávání vchodem z ulice Veltruská. 

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Ředitelka Základní školy Litvínovská 600 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady .

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2018 až 2020 se uskuteční korespondenční formou v termínu 8.1.- 12.1.2018. Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí.

Souhlas s kandidaturou vyslovili tito Vámi navržení zákonní zástupci žáků: Kamarýt Radek (4.C+7.B), Kohoutová  Jitka   ( 5.B), Malcová Jaroslava (1.C) , Petrášová Martina (3.B), Vinklerová Lucie (3.A).

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Půjčení lyží

Ti, kteří mají objednané lyže na kurzy, se dostaví

od 25.11. do 10.12.(nejpozději) do půjčovny lyží na Harfě.

Tam nahlásí jméno, školu a termín, lyže budou zarezervované a

den před odjezdem si lyže vyzvednou.

Nezapomeňte si vyzkoušet i helmu (nejlépe s brýlemi) !!!

kontakt :

Harfasport, Praha 9 – Českomoravská

Otevřeno denně 10,00 – 20,00hod.

Čas vánoční se blíží. Ve čtvrtek 30. listopadu navštívily děti z téměř celého 1.stupně Rudolfinum. Na programu byl předvánoční koncert S anděly na výsostech. Všichni jsme poslouchali andělské harfy, trubku a varhany. Někteří si na pódiu i zahráli, my všichni jsme si společně zazpívali. S anděly na výsostech z České filharmonie nám bylo dobře na duši.

Mgr. Lia Ruthová

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 20.11. 2017 od 18 h.

Třída 2.B bude mít z důvodu nepřítomnosti třídní učitelky náhradní třídní schůzky 22.11.2017 od 17:00 hod.

Schůzka zástupců Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy.

Zároveň se blíží volby do školské rady, ke kterým přikládáme následující pokyny, které Vám v tištěné podobě spolu s formulářem kandidátky přinesou děti domů.

V lednu 2018 končí tříleté funkční období Školské rady  Základní školy Litvínovská 600. Školská rada je zřizována podle §167 zákona č.561/2004Sb. již od roku 2005.

V nové školské radě budou opět podle usnesení Rady MČ Praha 9 dva zástupci z řad pedagogických pracovníků, dva zástupci z členů zastupitelstva MČ Prahy 9 a dva zástupci rodičů žáků.

Volba zástupců rodičů do školské rady proběhne korespondenčně, podle předem stanoveného harmonogramu a podle volebního řádu Školské rady Základní školy Litvínovská 600.

Obracím se na Vás v předstihu, abyste přemýšleli o nejvhodnějším kandidátovi, který by zastupoval Vaše zájmy ve školské radě. Součástí dopisu je i formulář na návrh kandidátů, který můžete poslat třídnímu učiteli po svém dítěti nebo přinést osobně na třídní schůzky dne 20.11.2017, případně můžete navrhnout kandidáty za Vaši třídu na těchto třídních schůzkách. Při výběru kandidáta se zamyslete nejen nad jeho důvěryhodností a ochotě pracovat pro školu, ale také o možném přínosu po stránce odborné a o jeho komunikačních schopnostech.

Všechny Vaše návrhy budou shromážděny a vyhodnoceny tříčlennou volební komisí skládající se ze 2 zástupců z řad rodičů a 1 zástupce z řad pedagogických pracovníků. Komisi  jmenuje ředitelka školy. Z Vašich návrhů komise vybere pět kandidátů s největším počtem hlasů. Ty oslovíme a po získání jejich souhlasu s kandidaturou zveřejníme nejpozději 30 dnů před konáním voleb.

Samotné volby proběhnou ve dnech 8.1. - 12.1.2018. Jejich oficiální vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy a podáním informace Vám, zákonným zástupcům, prostřednictvím žákovských knížek.

Nejpozději týden před volbami Vám budou prostřednictvím žáků předány hlasovací lístky obsahující jména pěti kandidátů v abecedním pořadí. Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce, která si odevzdání hlasovacího lístku zaeviduje a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.

Za členy školské rady budou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise, a tento zápis předá zřizovateli školy. O výsledcích budete informováni na webových stránkách školy.

Přeji Vám šťastný výběr a děkuji za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Městská část Praha 9 vydala následující volební řád do školských rad:

Volební řád

 

 

 

 

Žáci, kteří si chtějí půjčit lyžařskou (snowboardovou) výstroj a výzbroj (boty, lyže, hůlky, helmu, snowboard) pro školou pořádaný kurz zdravého životního stylu a lyžařský výcvik, to musí do 15.11. 2017 písemně oznámit paní učitelce Zettlové.

 

 

Vážení strávníci,

z důvodu nemoci dvou paní kuchařek bude do odvolání vařeno pouze jedno jídlo.

Děkuji za pochopení.

Ranáta Bílková

vedoucí školní jídelny

Opět pořádáme sběr starého papíru. Kontejner na papír bude stát na dvoře u školní jídelny od úterý 31.10. 2017 do čtvrtka 2.11.2017 v čase od 7:15 do 7:45.

Děkujeme všem zúčastněným. 

Mgr. Naďa Koháková

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů upozorňujeme rodiče strávníků, že pokud strávník nebude mít zaplacené obědy, nebude odstravován. Není možné poskytnout žákům oběd bez řádného zaplacení. Je nám líto dětí, které v tomto případě zůstanou např. ve školní družině do pozdních hodin bez jídla, a apelujeme na rodiče, aby platili včas dle řádu školní jídelny.

Zároveň upozorňujeme strávníky a jejich zákonné zástupce, že provozní doba kanceláře vedoucí ŠJ je POUZE ve všední den od 7:30 do 8:30. V době výdeje obědů od 11:40 do 14:00 je vedoucí ŠJ přítomna v jídelně u výdeje.

Renáta Bílková

vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky letošního školního roku, které se konají 18.9.2017 od 18 h.

Schůzka zástupců Spolku rodičů při ZŠ Litvínovská 600 proběhne ve stejný den od 17:00 ve sborovně školy.

RNDr. Věra Cyprichová

Pokyn ředitelky školy k dohledu nad žáky o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pro školní rok 2017/2018

 

V souladu s vyhláškou č. 256/2012Sb., v platném znění, žáci mají umožněno pobývat v budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pouze takto:

Úterý:             žáci 7.AB 11:45- zahájení bloku odpoledního vyučování: učebna Hv PhDr. Klapetek

                        žáci 8.AB a 9.AB 12:40 – 13:30 PC I. Mgr. Hromádko

Čtvrtek:         žáci 8.AB a 9.AB 12:40 – 13:30 PC II. Mgr. Zettlová

 

I v této době se na žáky vztahuje platnost školního řádu a jsou povinni se chovat ukázněně.

Školní knihovna je otevřena žákům v pondělí od 11:30 do 14:00 a ve čtvrtek od 12:00 do 14:30.

V Praze, 1.9.2017                                                                            

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy